Ktl-icon-tai-lieu

Khoa học Trồng và chăm sóc rừng (Tập 1)

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Gi¸o tr×nh h-íng tíi thÕ kû 21
ViÖn sü Shen Guofang

Khoa häc Trång vµ ch¨m sãc rõng
Nhµ xuÊt b¶n L©m nghiÖp Trung Quèc 2001.
(TËp I)

Ng-êi biªn dÞch: GS.TS TrÇn V¨n M·o

§¹i häc L©m nghiÖp 2004

Cao Ðình Sõn – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)

2

Lêi t¸c gi¶
Trång vµ ch¨m sãc rõng lµ mét m«n khoa häc chñ yÕu cña l©m
sinh häc, gi¸o tr×nh khoa häc trång vµ ch¨m sãc rõng cã tªn gäi ®Çu tiªn.
Tr-íc ®©y khoa häc trång rõng. Vµo thËp kû 50 cña thÕ kû 20 ®Õn nay,
cø 10 n¨m söa ®æi bæ sung 1 lÇn. LÇn nµy v× sö dông tªn m«n häc míi vµ
gÆp lóc x©y dùng m«i tr-êng sinh th¸i ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng. VÒ
néi dung gi¸o tr×nh ®· ®-îc söa ®æi bæ sung, ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña nã lµ:
(1) Cã c¬ së lý luËn ®Çy ®ñ ®Æc biÖt lµ tiÕp cËn víi sinh th¸i häc. (2) Cè
g»ng ph¶n ¸nh nh÷ng thµnh tùu vÒ trång vµ ch¨m sãc rõng trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y, nh-ng tr¸nh chi tiÕt cô thÓ qu¸. (3) Cè g¾ng liªn hÖ víi
nhõng c«ng tr×nh träng ®iÓm míi x©y dùng cña nhµ n-íc, ph¶n ¸nh vÒ
nh-ng néi dung thÝch øng víi thùc tÕ nh-: “n«ng l©m kÕt hîp”, “lËp ®Þa
rõng”, “khoanh nu«i rõng”, “thiÕt kÕ quy ho¹ch rõng”
Cuèn s¸ch nµy do nhiÒu nhµ khoa häc giµ trÎ tËp trung biªn so¹n
trong 2 n¨m, bao gåm 22 ch-¬ng. Do chóng t«i mÊy n¨m nay ®¶m nhiÖm
nhiÒu c«ng t¸c nÆng nÒ, néi dung mét sè ch-¬ng tiÕt vÉn ch-a ®ñ, thay
®æi hÖ thèng gi¸o tr×nh còng cÇn cã thêi gian kh¶o nghiÖm. Hy väng sù
chØ dÉn cña ng-êi ®äc.
Shen Guofang
25 thµng 7 n¨m 2001

Cao Ðình Sõn – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)

3

Lêi ng-êi dÞch
Khoa häc trång vµ ch¨m sãc rõng ®-îc dÞch tõ gi¸o tr×nh chuÈn
h-íng tíi thÕ kû 21 cho c¸c tr-êng §¹i häc L©m nghiÖp ë Trung Quèc
do ViÖn sü Shen Guofang chñ biªn.
NhiÒu ch-¬ng tiÕt trong cuèn s¸ch cã thÓ gióp cho c¸n bé gi¶ng
d¹y, häc viªn sau ®¹i häc vµ sinh viªn tr-êng §¹i häc L©m nghiÖp tham
kh¶o. Ngoµi ra gi¸o tr×nh còng gióp cho c¸n bé l·nh ®¹o, c¸c nhµ khoa
häc, c¸c nhµ doanh nghiÖp cã tÇm nh×n ®óng ®¾n h¬n trong c«ng t¸c
trång vµ ch¨m sãc rõng.
Trong qu¸ tr×nh biªn dÞch chóng t«i nhËn ®-îc sù gióp ®ì cña ban
l·nh ®¹o nhµ tr-êng, bé m«n L©m sinh vµ khoa L©m häc mµ ng-êi trùc
tiÕp lµ: Gi¸o s-, hiÖu phã Vò TiÕn Hinh, PGS. Chñ nhiÖm bé m«n Hoµng
Kim Ngò, PGS tr-ëng phßng Qu¶n lý ®µo t¹o NguyÔn V¨n TuÊn, PCN
khoa Ph¹m V¨n §iÓn, chñ nhiÖm bé m«n Vò §¹i D-¬ng.
Do cuèn s¸ch bao gåm nhiÒu néi dung, chóng t«i biªn dÞch thµnh
2 tËp.
TËp I bao gåm 2 phÇn: nguyªn lý c¬ b¶n vÒ trång vµ ch¨m sãc
rõng, trång rõng
TËp II bao gåm Qu¶n lý ch¨m sãc rõng ph-¬ng ph¸p thu ho¹ch vµ
t¸i sinh rõng, nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm vµ ch¨m sãc rõ...
Cao Ðình Sõn Gv Lâm nghip (sýu tm)
1
Gi¸o tr×nh h-íng tíi thÕ kû 21
ViÖn sü Shen Guofang
Khoa häc Trång vµ ch¨m sãc rõng
Nhµ xuÊt b¶n L©m nghiÖp Trung Quèc 2001.
(TËp I)
Ng-êi biªn dÞch: GS.TS TrÇn V¨n M·o
§¹i häc L©m nghiÖp 2004
id2317906 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
Khoa học Trồng và chăm sóc rừng (Tập 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa học Trồng và chăm sóc rừng (Tập 1) - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Khoa học Trồng và chăm sóc rừng (Tập 1) 9 10 404