Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận Chế tạo nano perovskite bằng phương pháp solgel hướng ứng dụng trong y sinh học

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2303 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Khóa luận tốt nghiệp

Mở đầu
Trong những năm gần đây vật liệu perovskite đã thu hút được nhiều sự chú ý bởi chúng thể
hiện những tính chất thú vị, thể hiện các ứng dụng tiềm năng trong thương mại [15], kỹ thuật cao
[16], y sinh học [13]. Một số loại vật liệu perovskite mang từ trở khổng lồ [14], là siêu dẫn nhiệt độ
cao , có trật tự điện tích hoặc dẫn dòng spin [11]. Các tính chất điện, từ, nhiệt của chúng cũng rất thú
vị và đặc biệt khi chúng kết hợp với nhau. Chúng được dùng để làm vật liệu ghi từ, cảm biến, điện
cực trong acquy dùng cho ôtô hybrid. Ngoài ra chúng là những vật liệu tiềm năng để chế tạo thiết bị
ghi nhớ hay ứng dụng trong thiết bị spintronics. Với rất nhiều ứng dụng như vậy nên vật liệu
perovskite được coi là một trong số những vật liệu lý thú. Ở Việt Nam vật liệu perovskite được quan
tâm nghiên cứu và ứng dụng rất mạnh nhưng với hướng nghiên cứu chủ yếu là đi sâu tính vào tính
chất điện và tính chất từ [1]. Ngày nay tính chất quang của vật liệu perovskite cũng đã bắt đầu được
quan tâm của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các hạt nano perovskite phát quang mạnh với tiềm năng
ứng dụng trong việc đánh dấu các phân tử sinh học. cảm biến sinh học, phát hiện các tế bào ung thư...
LaMnO3 là một perovskite với cấu trúc ABO3, trong đó A là nguyên tố đất hiếm, B là kim
loại chuyển tiếp. Các ion La có thể được thay thế bởi các ion đất hiếm khác, vị trí của Mn có thể thay
thế bằng các ion kim loại chuyển tiếp nhờ vậy mà từ gốc này ta có thể thu được rất nhiều hợp chất.
Không chỉ vậy ta còn có thể thay đổi nồng độ của các chất tham gia nhằm tạo ra nhiều hợp chất với
tính chất khac nhau. Để chế tạo vật liệu có tính phát quang định hướng ứng dụng trong y sinh ta có
thể đưa vào vật liệu nền Eu là một nguyên tố thuộc nhóm đất hiếm có tính phát quang mạnh để thay
thế vị trí của La.
Các vật liệu perovskite được chế tạo bằng nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp
gốm, bốc bay nhiệt, nguội nhanh nhưng cũng có thể được chế tạo bằng phương pháp hóa như phương
pháp đồng kết tủa hay phương pháp sol-gel. Phương pháp sol-gel là phương pháp đơn giản nhưng có
khả năng tạo ra những hạt nano với độ đồng đều cao [1].
Trong khuôn khổ khóa luận này tôi xin trình bày những kết quả bước đầu trong việc chế tạo
nano perovskite La1-xEuxMn0.9Zn0.1O3+d bằng phương pháp sol-gel hướng ứng dụng trong y sinh học.
Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy sự thay đổi cấu trúc và tính chất của vật liệu nano perovskite
theo chế độ tạo mẫu và thành phần vật liệu ban đầu.

Sinh viên: Đỗ T...
Khóa luận tốt nghiệp
Mở đầu
Trong những năm gần đây vật liệu perovskite đã thu hút được nhiều sự chú ý bởi chúng thể
hiện những tính chất thú vị, thể hiện các ứng dụng tiềm năng trong thương mại [15], kỹ thuật cao
[16], y sinh học [13]. Một số loại vật liệu perovskite mang từ trở khổng l [14], siêu dẫn nhiệt độ
cao , trật tđiện tích hoặc dẫn dòng spin [11]. Các tính chất điện, từ, nhiệt của chúng cũng rất thú
vị đặc biệt khi chúng kết hợp với nhau. Chúng được dùng để làm vật liệu ghi từ, cảm biến, điện
cực trong acquy dùng cho ôtô hybrid. Ngoài ra chúng là những vật liệu tiềm năng để chế tạo thiết bị
ghi nhớ hay ứng dụng trong thiết bị spintronics. Với rất nhiều ứng dụng như vậy nên vật liệu
perovskite được coi là một trong số những vật liệu lý thú. Việt Nam vật liệu perovskite được quan
tâm nghiên cứu ứng dụng rất mạnh nhưng với hướng nghiên cứu chủ yếu đi sâu tính o tính
chất điện tính chất từ [1]. Ngày nay tính chất quang của vật liệu perovskite cũng đã bắt đầu được
quan tâm của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các hạt nano perovskite phát quang mạnh với tiềm năng
ứng dụng trong việc đánh dấu các phân tử sinh học. cảm biến sinh học, phát hiện các tế bào ung thư...
LaMnO
3
một perovskite với cấu trúc ABO
3
, trong đó A nguyên tố đất hiếm, B kim
loại chuyển tiếp. Các ion La có thể được thay thế bởi các ion đất hiếm khác, vị trí của Mn có thể thay
thế bằng các ion kim loại chuyển tiếp nhờ vậy từ gốc này ta có thể thu được rất nhiều hợp chất.
Không chỉ vậy ta còn thể thay đổi nồng độ của các chất tham gia nhằm tạo ra nhiều hợp chất với
tính chất khac nhau. Để chế tạo vật liệu có tính phát quang định hướng ứng dụng trong y sinh ta
thể đưa vào vật liệu nền Eu một nguyên tố thuộc nhóm đất hiếm tính phát quang mạnh để thay
thế vị trí của La.
Các vật liệu perovskite được chế tạo bằng nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp
gốm, bốc bay nhiệt, nguội nhanh nhưng cũng có thể được chế tạo bằng phương pháp hóa như phương
pháp đồng kết tủa hay phương pháp sol-gel. Phương pháp sol-gelphương pháp đơn giản nhưng
khả năng tạo ra những hạt nano với độ đồng đều cao [1].
Trong khuôn khổ khóa luận này tôi xin trình bày những kết quả bước đầu trong việc chế tạo
nano perovskite La
1-x
Eu
x
Mn
0.9
Zn
0.1
O
3+d
bằng phương pháp sol-gel ớng ng dụng trong y sinh học.
Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy sự thay đổi cấu trúc tính chất của vật liệu nano perovskite
theo chế độ tạo mẫu và thành phần vật liệu ban đầu.
Sinh viên: Đỗ Thị Nhung - K51 Ngành: Vật lý chất rắn
1
Khóa luận Chế tạo nano perovskite bằng phương pháp solgel hướng ứng dụng trong y sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận Chế tạo nano perovskite bằng phương pháp solgel hướng ứng dụng trong y sinh học - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Khóa luận Chế tạo nano perovskite bằng phương pháp solgel hướng ứng dụng trong y sinh học 9 10 485