Ktl-icon-tai-lieu

KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 214 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN THANH TÙNG

KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC

Hà Nội, 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN THANH TÙNG

KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM

Chuyên ngành: Động vật học
Mã số: 62.42.01.03

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
1. PGS. TS. ĐỖ VĂN NHƯỢNG
2. PGS. TS. TRẦN NHÂN DŨNG

Hà Nội, 2013

I

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản luận án này là công trình nghiên cứu thực sự của cá
nhân, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu thực địa ở Đồng bằng sông Cửu Long,
Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Đỗ Văn Nhượng và PGS. TS.
Trần Nhân Dũng. Các số liệu và kết quả của luận án là trung thực, khách quan và
chưa có ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác.
Tác giả

Nguyễn Thanh Tùng

II

LỜI CẢM TẠ
Để hoàn thành luận án này tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức và cá
nhân. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
- Ban chủ nhiệm Bộ môn Sư Phạm Sinh học, Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Ban
giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ đã tạo mọi điều kiện cho tôi được tham gia khóa học
và kinh phí để thực hiện đề tài.
- Bộ môn Động vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tạo điều
kiện thuận lợi trong học tập và nghiên cứu tại trường.
- GS. TSKH. Thái Trần Bái đã trực tiếp giám định các mẫu vật và cung cấp nhiều
tài liệu cần thiết, góp ý, giải đáp những thắc mắc về phân loại học giun đất và luôn động
viên giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn nhất.
- PGS. TS. Đỗ Văn Nhượng đã định hướng cho đề tài, cung cấp các tài liệu và nhiệt
tình hướng dẫn về chuyên môn khu hệ và luôn đôn đốc, động viên trong suốt quá trình
thực hiện đề tài.
- PGS. TS. Trần Nhân Dũng đã nhiệt tình hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến quý
báu về sinh học phân tử và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện các thí nghiệm ở Viện
Công nghệ Sinh học và Ứng dụng – Trường Đại học Cần Thơ.
- TS. Phan Thị Bích Trâm đã giúp đỡ chuyên môn và tạo điều kiện để sử dụng
phòng thí nghiệm Sinh hóa thực hiện thí nghiệm phân tích độ đạm của giun đất. ThS. Lê
Thành Nghề đã hỗ trợ trong việc thiết kế và vẽ các bản đồ cho đề tài. TS. Trần Thị Thanh
Bình luôn giúp đỡ về các thủ tục hành chánh trong suốt khóa học.
- ThS. Nguyễn Thị Kim Phước chuyên ngành Sinh Thái học khóa 16 và các em
sinh viên khóa 31, 32, 33, 34 của ngành Sư phạm Sinh và Sư phạm Sinh KTNN – Trường
Đại học Cần Thơ đã hỗ trợ thu mẫu, thực hiện các tiêu bản h...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
NGUYỄN THANH TÙNG
KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC
Hà Ni, 2013
KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
214 Vietnamese
KHU HỆ GIUN ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM 9 10 218