Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật nuôi sò huyết

Được đăng lên bởi honhuttien88
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT NUÔI SÒ HUYẾT

1 of 5KỸ THUẬT NUÔI SÒ HUYẾT
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC.
1. Phân bố.
Sò huyết (Anadara) phân bố ở các bãi bùn mềm, ít sóng gió và nước lưu thông. Các bãi sò
thường gần các cửa sông có dòng nước ngọt đổ vào, nồng độ muối tương đối thấp. Sò nhỏ
sống trên mặt bùn, sò lớn vùi sâu trong bùn khoảng 1-3cm. Chúng dùng mép vỏ và màng áo
ngoài thải nước làm thành lỡ ở mặt bùn để hô hấp và bắt mồi.
Sò không vùi sâu nên yêu cầu về chất đáy chỉ cần khoảng 15cm bùn mềm nhưng tốt nhất là
nền đáy là bùn pha một ít cát mịn. Sò có thể sống ở vùng triều (littoral) và vùng dưới triều
(sublittoral) đến độ sâu vài mét. Nơi thích hợp nhất cho sò là tuyến triều thấp.
Sò có khả năng thích nghi với phạm vị biến đổi nồng độ muối rộng từ 10-35%o (tỉ trọng
1.007-1.017), khoảng thích hợp là từ 15-30%o. Khi nồng độ muối giảm thấp dưới 10%o, nhất là
trong mùa mưa lũ, sò sẽ vùi sâu xuống bùn. Nếu trong một thời gian ngắn nồng độ muối trở lại
thích hợp thì sò chui lên và tiếp tục sống bình thường, nếu tình trạng nồng độ muối thấp kéo
dài có thể làm sò chết. Phạm vi thích ứng nhiệt độ của sò cũng rất rộng từ 20-30oC.
2. Thức ăn.
Thức ăn của sò bao gồm mùn bã hữu cơ, tảo và vi sinh vật trong bùn. Sò bắt mồi thụ
động bằng cách tạo dòng nước qua mang để lấy thức ăn. Phương thức bắt mồi của sò cũng
giống các loài Bivalvia khác (Hầu).
3. Sinh sản.
3.1. Phát triển phôi.
Sau 1-2 năm tuổi sò có thể thành thục sinh dục và tham gia sinh sản lần đầu tiên. Khi thành
thục sò đẻ trứng và tinh trùng vào nước, trứng thụ tinh sẽ phát triển qua các giai đoạn ấu trùng
bánh xe và diện bàn. Các giai đoạn phát triển được mô tả qua hình 36.

4/8/2012 11:43 PM

KỸ THUẬT NUÔI SÒ HUYẾT

2 of 5Hình 1: Quá trình phát triển của phôi sò
1: tinh trùng; 2: Trứng chín; 3: Trứng đã thụ tinh; 4: Thể cực I; 5: Xuất hiện cực diệp; 6: Hai tế bào; 7: Bốn tế bào; 8:
Phôi nang; 9: Ấu trùng bánh xe; 10: Ấu trùng chử D; 11: Ấu trùng đỉnh vỏ; 12: Ấu trùng bám; 13: Ấu thể.

3.2. Sinh sản nhân tạo.
Nuôi vỗ: bắt sò ngoài tự nhiên đem về nuôi ở tuyến triều thấp, nơi có điều kiện thức ăn phong
phú, nước lưu thông. Nên nuôi với mật độ thưa để sò nhanh thành thục. Sau khi sò đã thành
thục sinh dục chúng ta mang về phòng thí nghiệm để tiến hành sinh sản nhân tạo.
Kích thích sinh sản: ở ngoài tự nhiên cần có điều kiện sinh thái nhất định sò mới đẻ trứng và
phóng tinh, nhữn...
K THUT NUÔI SÒ HUYT
I. ĐẶC ĐIM SINH HC.
1. Phân b.
huyết (Anadara) phân b các bãi bùn mm, ít ng g và nước lưu thông. Các bãi
thường gn các ca sông dòng nước ngt đổ vào, nng đ mui tương đối thp. nh
sng tn mt bùn, ln vùi u trong bùn khong 1-3cm. Chúng dùng mép v và màng áo
ngoài thi nước làm thành l mt n để hô hp và bt mi.
không vùi sâu nên yêu cu v cht đáy ch cn khong 15cm bùn mm nhưng tt nht là
nn đáy là bùn pha mt ít cát mn. th sng vùng triu (littoral) và vùng dưới triu
(sublittoral) đến độ sâu vài mét. Nơi thích hp nht cho là tuyến triu thp.
kh năng thích nghi vi phm v biến đổi nng độ mui rng t 10-35%o (t trng
1.007-1.017), khong thích hp là t 15-30%o. Khi nng độ mui gim thp dưới 10%o, nht là
trong a mưa lũ, s vùi u xung bùn. Nếu trong mt thi gian ngn nng đ mui tr li
thích hp t chui lên và tiếp tc sng bình thường, nếu tình trng nng độ mui thp kéo
dài có th làm sò chết. Phm vi thích ng nhit đ ca sò cũng rt rng t 20-30oC.
2. Thc ăn.
Thc ăn ca bao gm n bã hu cơ, to và vi sinh vt trong bùn. bt mi th
động bng cách to dòng nước qua mang đ ly thc ăn. Phương thc bt mi ca cũng
ging các loài Bivalvia khác (Hu).
3. Sinh sn.
3.1. Phát trin phôi.
Sau 1-2 năm tui th thành thc sinh dc và tham gia sinh sn ln đầu tiên. Khi thành
thc đ trng và tinh trùng vào nưc, trng th tinh s phát trin qua các giai đon u trùng
bánh xe và din bàn. Các giai đon phát trin được mô t qua hình 36.
K THUT NUÔI SÒ HUYT
http://www.mekongfish.net.vn/uploads/chuyende_thuysan/kythuatnuoi/nuoi...
1 of 5
4/8/2012 11:43 PM
Kĩ thuật nuôi sò huyết - Trang 2
Kĩ thuật nuôi sò huyết - Người đăng: honhuttien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kĩ thuật nuôi sò huyết 9 10 141