Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức bản địa của tộc người Ê đê trong hệ thống canh tác nương rẫy tại tỉnh Daklak

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kieán thöùc baûn ñòa cuûa toäc ngöôøi EÂñeâ trong heä thoáng canh taùc nöông raãy
taïi tænh Daklak
Indigenous knowledge of Ede ethnic people in shifting cultivation systems
in Daklak province
Indigenous knowledge is knowledge of community in the local. Indigenous
knowledge of Ede people in shifting cultivation systems is valuable knowledge treasures
which learn by experiences of agricultural production and culture of traditional life of Ede
community.
Slash and burn systems with process of find out new upland field, cutting and
burning, seeding, agricultural calendar, conservation and diversity of upland rice are
sustainable farming systems for ethnic farmers in Central highland. Shifting cultivation
systems by indigenous knowledge need deep study and extension to other ethnic group to
aim support social economic development of ethnic minority in the moutainous regions in
Vietnam.
ÑAËT VAÁN ÑEÂ
Daklak laø moät trong boán tænh giaøu tieàm naêng cuûa Taây Nguyeân, vôùi hôn 1,95tr ha
ñaát töï nhieân. Ñaây laø vuøng ñaát coøn löu giöõ nhieàu phong tuïc taäp quaùn truyeàn thoáng quyù baùu
vaø giaøu tính nhaân vaên cuûa 43 daân toäc anh em cuøng sinh soáng (Thoáng keâ Daklak, 2002).
Traûi qua haøng ngaøn naêm toàn taïi vaø phaùt trieån cuøng nuùi röøng truøng ñieäp, ngöôøi daân Taây
Nguyeân ñaõ tích luyõ ñöôïc voâ vaøng kinh nghieäm vaø kieán thöùc quyù giaù cho kho taøng kieán
thöùc cuûa daân toäc mình. Trong nhieàu kieán thöùc boå ích giuùp hoï toàn taïi vaø thích nghi vôùi caùc
ñieàu kieän baát lôïi giöõa “röøng thieâng nöôùc ñoäc”, coù nhöõng kieán thöùc ñöôïc thaàn thaùnh hoaù raát
huyeàn bí nhöng ñaày tính nhaân vaên vaø trieát lyù beàn vöõng thoâng qua haønh vi vaø öùng xöû cuûa
con ngöôøi vôùi giôùi töï nhieân, nhieàu hieåu bieát giuùp hoï saûn xuaát nöông raãy ñaït hieäu quaû cao
vaø baûo toàn ñöôïc thaønh quaû lao ñoäng do mình taïo ra.
Kieán thöùc baûn ñòa (IK – Indigenous knowledge) ñöôïc hieåu laø heä thoáng kieán thöùc
cuûa daân toäc baûn ñòa hoaëc cuûa moät coäng ñoàng taïi moät khu vöïc cuï theå naøo ñoù, noù toàn taïi vaø
phaùt trieån trong nhöõng hoaøn caûnh nhaát ñònh vôùi söï ñoùng goùp cuûa moïi thaønh vieân trong
coäng ñoàng (Lowise G, 1996). Kieán thöùc baûn ñòa (IK) trong canh taùc nöông raãy cuûa toäc
ngöôøi EÂñeâ laø moät kho taøng kieán thöùc chöa ñöôïc hieåu bieát ñaày ñuû vaø heä thoáng. Töø yù töôûng
caàn ghi nhaän vaø heä thoáng hoaù caùc hoaït ñoäng chính trong canh taùc nöông raãy chæ söû duïng
IK, ñeà taøi Kieán thöùc baûn ñòa c...
Kieán thöùc baûn ñòa cuûa toäc ngöôøi EÂñeâ trong heä thoáng canh taùc nöông raãy
taïi tænh Daklak
Indigenous knowledge of Ede ethnic people in shifting cultivation systems
in Daklak province
Indigenous knowledge is knowledge of community in the local. Indigenous
knowledge of Ede people in shifting cultivation systems is valuable knowledge treasures
which learn by experiences of agricultural production and culture of traditional life of Ede
community.
Slash and burn systems with process of find out new upland field, cutting and
burning, seeding, agricultural calendar, conservation and diversity of upland rice are
sustainable farming systems for ethnic farmers in Central highland. Shifting cultivation
systems by indigenous knowledge need deep study and extension to other ethnic group to
aim support social economic development of ethnic minority in the moutainous regions in
Vietnam.
ÑAËT VAÁN ÑEÂ
Daklak laø moät trong boán tænh giaøu tieàm naêng cuûa Taây Nguyeân, vôùi hôn 1,95tr ha
ñaát töï nhieân. Ñaây laø vuøng ñaát coøn löu giöõ nhieàu phong tuïc taäp quaùn truyeàn thoáng quyù baùu
vaø giaøu tính nhaân vaên cuûa 43 daân toäc anh em cuøng sinh soáng (Thoáng keâ Daklak, 2002).
Traûi qua haøng ngaøn naêm toàn taïi vaø phaùt trieån cuøng nuùi röøng truøng ñieäp, ngöôøi daân Taây
Nguyeân ñaõ tích luyõ ñöôïc voâ vaøng kinh nghieäm vaø kieán thöùc quyù giaù cho kho taøng kieán
thöùc cuûa daân toäc mình. Trong nhieàu kieán thöùc boå ích giuùp hoï toàn taïi vaø thích nghi vôùi caùc
ñieàu kieän baát lôïi giöõa “röøng thieâng nöôùc ñoäc”, coù nhöõng kieán thöùc ñöôïc thaàn thaùnh hoaù raát
huyeàn bí nhöng ñaày tính nhaân vaên vaø trieát lyù beàn vöõng thoâng qua haønh vi vaø öùng xöû cuûa
con ngöôøi vôùi giôùi töï nhieân, nhieàu hieåu bieát giuùp hoï saûn xuaát nöông raãy ñaït hieäu quaû cao
vaø baûo toàn ñöôïc thaønh quaû lao ñoäng do mình taïo ra.
Kieán thöùc baûn ñòa (IK – Indigenous knowledge) ñöôïc hieåu laø heä thoáng kieán thöùc
cuûa daân toäc baûn ñòa hoaëc cuûa moät coäng ñoàng taïi moät khu vöïc cuï theå naøo ñoù, noù toàn taïi vaø
phaùt trieån trong nhöõng hoaøn caûnh nhaát ñònh vôùi söï ñoùng goùp cuûa moïi thaønh vieân trong
coäng ñoàng (Lowise G, 1996). Kieán thöùc baûn ñòa (IK) trong canh taùc nöông raãy cuûa toäc
ngöôøi EÂñeâ laø moät kho taøng kieán thöùc chöa ñöôïc hieåu bieát ñaày ñuû vaø heä thoáng. Töø yù töôûng
caàn ghi nhaän vaø heä thoáng hoaù caùc hoaït ñoäng chính trong canh taùc nöông raãy chæ söû duïng
IK, ñeà taøi Kieán thöùc baûn ñòa cuûa toäc ngöôøi EÂñeâ trong heä thoáng canh taùc nöông raãy taïi tænh
Daklak ñöôïc thöïc hieän.
Muïc tieâu
Ghi nhaän caùc hoaït ñoäng trong heä thoáng canh taùc nöông raãy cuûa toäc ngöôøi EÂñeâ taïi
tænh Daklak, nhaèm heä thoáng hoaù kieán thöùc baûn ñòa, goùp phaàn cung caáp tö lieäu khoa hoïc vaø
thöïc tieãn veà canh taùc nöông raãy baèng kieán thöùc baûn ñòa.
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Nghieân cöùu IK laø lónh vöïc nghieân cöùu treû ôû Vieät nam, IK khoâng laø moät ñaïi löôïng
vaät chaát cuï theå do vaäy nghieân cöùu theo phöông phaùp ñònh tính cuûa nghieân cöùu xaõ hoäi hoïc
Kiến thức bản địa của tộc người Ê đê trong hệ thống canh tác nương rẫy tại tỉnh Daklak - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức bản địa của tộc người Ê đê trong hệ thống canh tác nương rẫy tại tỉnh Daklak - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiến thức bản địa của tộc người Ê đê trong hệ thống canh tác nương rẫy tại tỉnh Daklak 9 10 525