Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức bản địa về sử dụng tài nguyên rừng của đồng bào châu Mạ vườn quốc gia Cát Tiên

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THOÂNG TIN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

113

KIEÁN THÖÙC BAÛN ÑÒA VEÀ SÖÛ DUÏNG TAØI NGUYEÂN RÖØNG
CUÛA ÑOÀNG BAØO CHAÂU MAÏ VÖÔØN QUOÁÂC GIA CAÙT TIEÂN

CHAU MA MINORITY PEOPLE’S INDIGENOUS KNOWLEDE OF FOREST RESOURCE
USE IN CAT TIEN NATIONAL PARK
Ñinh Thanh Sang (*), Ñinh Quang Dieäp (**)
(*)
Tröôøng Trung hoïc Noâng Laâm Bình Döông
(**)
Boä moân Caûnh quan vaø Kyõ thuaät hoa vieân, Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.Hoà Chí Minh
ÑT: 0650.3736472; E-mail: dinhthanhsangd@yahoo.com
ABSTRACT
Chau Ma minority people in Cat Tien National
Park have an indigenous knowledge of forest
resource use which is a social potential for the rural
development. From generations to generations,
they have not only depended on forest resources
but also summed up the experience in non-timber
forest collection, firewood collection, up-hill
cultivation, low land rice cultivation, wildlife
hunting and fishing, and indigenous indigo textile
fabrics. So it is necessary to develop and improve
their indigenous knowledge in the rural
development strategy.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Vôùi dieän tích treân 71.920 ha, vöôøn Quoác Gia
Caùt Tieân baûo veä moät trong nhöõng dieän tích röøng
möa nhieät ñôùi lôùn nhaát coøn laïi ôû Vieät Nam. Ñaây laø
vuøng ñaát khoâng nhöõng baûo toàn ñöôïc nguoàn gen
nhieàu loaøi ñoäng thöïc vaät quí hieám maø coøn löu giöõ
nhieàu taäp quaùn quyù baùu vaø giaøu tính nhaân vaên cuûa
11 daân toäc anh em cuøng sinh soáng. Qua nhieàu theá
heä toàn taïi vaø phaùt trieån gaén lieàn vôùi nuùi röøng, ngöôøi
daân nôi ñaây ñaõ tích luyõ ñöôïc nhieàu kinh nghieäm
vaø kieán thöùc quyù baùu giuùp hoï toàn taïi vaø thích nghi
vôùi caùc ñieàu kieän baát lôïi cuûa töï nhieân.

kieán thöùc baûn ñòa veà ngheà thoå caåm cuûa coäng ñoàng
ngöôøi Chaâu Maï taïi vöôøn Quoác Gia Caùt Tieân nhaèm
heä thoáng hoaù kieán thöùc baûn ñòa, phoå bieán roäng
trong quaûn lyù taøi nguyeân röøng.
VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP
Nghieân cöùu theo phöông phaùp ñònh tính trong
nghieân cöùu xaõ hoäi hoïc noâng thoân vaø tieáp caän nghieân
cöùu töø döôùi leân. Caùc coâng cuï chính söû duïng cho
nghieân cöùu laø phoûng vaán nhoùm, phoûng vaán caù nhaân;
chuû yeáu aùp duïng phöông phaùp ñaùnh giaù noâng thoân
coù söï tham gia (PRA).
Phöông phaùp choïn maãu coù ñònh höôùng, maãu
ñaïi dieän cho coäng ñoàng ngöôøi Chaâu Maï soáng ôû vuøng
ñeäm vaø vuøng loõi cuûa vöôøn Quoác Gia Caùt Tieân nôi
coøn nhieàu phong tuïc taäp quaùn truyeàn thoáng. Coäng
ñoàng ngöôøi Chaâu Maï chæ soáng hai khu vöïc cuûa vöôøn
Quoác Gia Caùt Tieân laø Caùt Loä...
THOÂNG TIN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007
113
ABSTRACT
Chau Ma minority people in Cat Tien National
Park have an indigenous knowledge of forest
resource use which is a social potential for the rural
development. From generations to generations,
they have not only depended on forest resources
but also summed up the experience in non-timber
forest collection, firewood collection, up-hill
cultivation, low land rice cultivation, wildlife
hunting and fishing, and indigenous indigo textile
fabrics. So it is necessary to develop and improve
their indigenous knowledge in the rural
development strategy.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Vôùi dieän tích treân 71.920 ha, vöôøn Quoác Gia
Caùt Tieân baûo veä moät trong nhöõng dieän tích röøng
möa nhieät ñôùi lôùn nhaát coøn laïi ôû Vieät Nam. Ñaây laø
vuøng ñaát khoâng nhöõng baûo toàn ñöôïc nguoàn gen
nhieàu loaøi ñoäng thöïc vaät quí hieám maø coøn löu giöõ
nhieàu taäp quaùn quyù baùu vaø giaøu tính nhaân vaên cuûa
11 daân toäc anh em cuøng sinh soáng. Qua nhieàu theá
heä toàn taïi vaø phaùt trieån gaén lieàn vôùi nuùi röøng, ngöôøi
daân nôi ñaây ñaõ tích luyõ ñöôïc nhieàu kinh nghieäm
vaø kieán thöùc quyù baùu giuùp hoï toàn taïi vaø thích nghi
vôùi caùc ñieàu kieän baát lôïi cuûa töï nhieân.
Kieán thöùc baûn ñòa coøn ñöôïc goïi laø kieán thöùc truyeàn
thoáng hay kieán thöùc ñòa phöông (Hoaøng Xuaân Tyù,
1998). Noù toàn taïi vaø phaùt trieån trong nhöõng hoaøn
caûnh nhaát ñònh ôû moät vuøng ñòa lyù xaùc ñònh vôùi söï
ñoùng goùp cuûa moãi thaønh vieân trong coäng ñoàng (Lowise,
1996). Qua nhieàu theá heä soáng döïa vaøo röøng, coäng
ñoàng ngöôøi Chaâu Maï soáng ôû vöôøn Quoác Gia Caùt Tieân
ñaõ taïo cho mình moät taäp quaùn canh taùc, saên baét, haùi
löôïm vaø ngheà deät thoå caåm truyeàn thoáng. Tuy vaäy,
kieán thöùc baûn ñòa trong vieäc söû duïng taøi nguyeân röøng
cuûa coäng ñoàng ngöôøi Chaâu Maï laø moät kho taøng kieán
thöùc chöa ñöôïc hieåu bieát ñaày ñuû vaø heä thoáng.
Muïc tieâu
Tìm hieåu caùc hoaït ñoäng trong heä thoáng canh
taùc nöông raãy, hoaït ñoäng haùi löôïm, taäp quaùn canh
taùc luùa nöôùc, kieán thöùc vaø theå cheá trong saên baét,
KIEÁN THÖÙC BAÛN ÑÒA VEÀ SÖÛ DUÏNG TAØI NGUYEÂN RÖØNG
CUÛA ÑOÀNG BAØO CHAÂU MAÏ VÖÔØN QUOÁÂC GIA CAÙT TIEÂN
CHAU MA MINORITY PEOPLE’S INDIGENOUS KNOWLEDE OF FOREST RESOURCE
USE IN CAT TIEN NATIONAL PARK
Ñinh Thanh Sang
(*)
, Ñinh Quang Dieäp
(**)
(*)
Tröôøng Trung hoïc Noâng Laâm Bình Döông
(**)
Boä moân Caûnh quan vaø Kyõ thuaät hoa vieân, Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.Hoà Chí Minh
ÑT: 0650.3736472; E-mail: dinhthanhsangd@yahoo.com
kieán thöùc baûn ñòa veà ngheà thoå caåm cuûa coäng ñoàng
ngöôøi Chaâu Maï taïi vöôøn Quoác Gia Caùt Tieân nhaèm
heä thoáng hoaù kieán thöùc baûn ñòa, phoå bieán roäng
trong quaûn lyù taøi nguyeân röøng.
VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP
Nghieân cöùu theo phöông phaùp ñònh tính trong
nghieân cöùu xaõ hoäi hoïc noâng thoân vaø tieáp caän nghieân
cöùu töø döôùi leân. Caùc coâng cuï chính söû duïng cho
nghieân cöùu laø phoûng vaán nhoùm, phoûng vaán caù nhaân;
chuû yeáu aùp duïng phöông phaùp ñaùnh giaù noâng thoân
coù söï tham gia (PRA).
Phöông phaùp choïn maãu coù ñònh höôùng, maãu
ñaïi dieän cho coäng ñoàng ngöôøi Chaâu Maï soáng ôû vuøng
ñeäm vaø vuøng loõi cuûa vöôøn Quoác Gia Caùt Tieân nôi
coøn nhieàu phong tuïc taäp quaùn truyeàn thoáng. Coäng
ñoàng ngöôøi Chaâu Maï chæ soáng hai khu vöïc cuûa vöôøn
Quoác Gia Caùt Tieân laø Caùt Loäc vaø khu vöïc Nam Caùt
Tieân (haàu heát ôû aáp 4 - Taø Laøi). Do ñoù, choïn hai
coäng ñoàng ngöôøi Chaâu Maï ôû aáp 4 - Taø Laøi -Taân Phuù
– Ñoàng Nai, thoân K’it – xaõ Gia Vieãn - huyeän Nam
Caùt Tieân (khu vöïc Caùt Loäc) - Laâm Ðoàng; trong ñoù
34 hoä ôû aáp 4 (10,2% soá hoä cuûa aáp) vaø 15 hoä ôû thoân
K’it (83,4% soá hoä cuûa thoân), ñoái töôïng phoûng vaán
laø ngöôøi lôùn tuoåi cuûa moãi gia ñình do giaø laøng vaø
tröôûng thoân giôùi thieäu.
Ñòa ñieåm, ñoái töôïng vaø thôøi gian nghieân cöùu
Vaät lieäu ñieàu tra nghieân cöùu laø laâm saûn ngoaøi
goã, luùa nöôùc, luùa raãy ñòa phöông, baép, khoai, ñieàu,
caùc saûn phaåm vaø coâng cuï deät thoå caåm cuûa ñoàng
baøo Chaâu Maï.
Thôøi gian nghieân cöùu töø 10/ 2005 – 9/ 2006.
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU
Kieán thöùc baûn ñòa trong hoaït ñoäng haùi löôïm
Taäp quaùn haùi löôïm ñöôïc duy trì cho tôùi ngaøy
nay. Ñoàng baøo Chaâu Maï coù nhöõng hieåu bieát phong
phuù veà ñaëc ñieåm, phaân boá, coâng duïng vaø caùch thöùc
cheá bieán caùc laâm saûn ngoaøi goã. Nhöõng hoaït ñoäng
Kiến thức bản địa về sử dụng tài nguyên rừng của đồng bào châu Mạ vườn quốc gia Cát Tiên - Trang 2
Kiến thức bản địa về sử dụng tài nguyên rừng của đồng bào châu Mạ vườn quốc gia Cát Tiên - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kiến thức bản địa về sử dụng tài nguyên rừng của đồng bào châu Mạ vườn quốc gia Cát Tiên 9 10 147