Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế nông nghiệp

Được đăng lên bởi Ní Ná
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chi phí tiền mặt(đồng)
Chi phí cơ hội (đồng)
Tổng lao động thuê (ngày công)
Giá trị tổng sản phẩm/tổng thu (đồng)
Tổng chi phí (đồng)
Tổng thu nhập
Lãi Thuần
Lãi có chi phí cơ hội
hiệu quả lãi thuần/chi phí tiền mặt
hiệu quả lãi thuần/ngày công lao động

2 vụ lúa
17.500.000
4.500.000
100
35.500.000
22.000.000
35.500.000
18.000.000
13.500.000
1,029
180.000

lúa-tôm
25.000.000
6.500.000
150
47.500.000
31.500.000
47.500.000
22.500.000
16.000.000
0,900
150.000

Câu 2: (3 điểm) Kết quả điều tra hiệu quả kinh tế của 2 mô hình canh tác: mô hình 2 vụ lúa
(Đông Xuân và Hè Thu) và mô hình lúa-tôm (lúa ĐX và tôm HT). các thông tin được ghi nhận
như sau:
Tổng chi phí (đồng)= Chi phí tiền mặt + Chi phí cơ hội
Tổng thu nhập = (đề bài đã cho)
Lãi Thuần = Tổng thu nhập - Chi phí tiền mặt
Lãi có chi phí cơ hội = Tổng thu nhập- Tổng chi phí
hiệu quả lãi thuần/chi phí tiền mặt =

hiệu quả lãi thuần/ngày công lao động =
b) Theo như tính toán thì ta thấy mô hình 2 vụ lúa có mức chi phí, thu nhập và lợi nhuận
thấp hơn so với mô hình lúa-tôm.
Tuy nhiên mô hình 2 vụ lúa sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với mô hình lúa- tôm mặc dù mô hình
lúa-tôm có thu nhập và lợi nhuận cao hơn
Chi phí cơ hội (đồng)
Đề xuất:
 Nông hộ nên đầu tư vào mô hình 2 vụ lúa sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn
Đối với nông hộ đầu tư vào mô hình lúa-tôm thì nên tiết kiệm chi phí tiền mặt cũng như ngày
công lao động để có thể đạt hiệu quả cao hơn

Câu 3: (3 điểm) Một công ty chế biến nông sản đang hoạt động với qui trình sản xuất thủ côngqui trình A, để nâng cao chất lượng và hiệu quả công ty này muốn đầu tư nâng cấp hoạt động với
2 phương án (1) nâng cấp theo qui trình bán tự động-qui trình B, và (2) nâng cấp toàn bộ tự động
hóa-qui trình C. Biết rằng mỗi qui trình đầu tư và hiệu quả như thông tin được ghi nhận như sau:

Chi phí đầu tư ( triệu đồng)
Giá trị tổng sản phẩm ( triệu đồng)
Lợi nhuận
Chi phí biên
Lợi nhuận biên
Tỷ suất lợi nhuận biên

Qui trình A
150
250
100

Qui trình B
250
400
150
100
50
50

Qui trình C
500
700
200
250
50
20

 Lợi nhuận= Chi phí đầu tư- Giá trị tổng sản phẩm
 Chi phí biên(chọn qui trình A làm gốc)
Chi phí biên của qui trình B = Chi phí đầu tư Qui trình B- Chi phí đầu tư Qui trình A
Chi phí biên của qui trình C = Chi phí đầu tư Qui trình C- Chi phí đầu tư Qui trình B
 Lợi nhuận biên (TƯƠNG TỰ)
Lợi nhuận biên qui trình B= Lợi nhuận qui trình B - Lợi nhuận qui trình A
…..
 Tỷ suất lợi nhuận biên

*100

b)
ta có tỷ suất lợi nhuận biên của qui trình B =50% lớn hơn lãi xuất tối thiểu chấ...
2 vụ lúa lúa-tôm
Chi phí tiền mặt(đồng) 17.500.000 25.000.000
Chi phí cơ hội (đồng) 4.500.000 6.500.000
Tổng lao động thuê (ngày công) 100 150
Giá trị tổng sản phẩm/tổng thu (đồng) 35.500.000 47.500.000
Tổng chi phí (đồng) 22.000.000 31.500.000
Tổng thu nhập 35.500.000 47.500.000
Lãi Thuần 18.000.000 22.500.000
Lãi có chi phí cơ hội 13.500.000 16.000.000
hiệu quả lãi thuần/chi phí tiền mặt 1,029 0,900
hiệu quả lãi thuần/ngày công lao động 180.000 150.000
Câu 2: (3 điểm) Kết quả điều tra hiệu quả kinh tế của 2 nh canh tác: nh 2 vụ lúa
(Đông Xuân và Hè Thu) và mô hình lúa-tôm (lúa ĐX và tôm HT). các thông tin được ghi nhận
như sau:
Tổng chi phí (đồng)= Chi phí tiền mặt + Chi phí cơ hội
Tổng thu nhập = (đề bài đã cho)
Lãi Thuần = Tổng thu nhập - Chi phí tiền mặt
Lãi có chi phí cơ hội = Tổng thu nhập- Tổng chi phí
hiệu quả lãi thuần/chi phí tiền mặt =
hiệu quả lãi thuần/ngày công lao động =
b) Theo như tính toán tta thấynh 2 vụ lúa có mức chi phí, thu nhập và lợi nhuận
thấp hơn so với mô hình lúa-tôm.
Tuy nhiên mô hình 2 vụ lúa sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với mô hình lúa- tôm mặc nh
lúa-tôm có thu nhập và lợi nhuận cao hơn
Chi phí cơ hội (đồng)
Đề xuất:
Nông hộ nên đầu tư vào mô hình 2 vụ lúa sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn
Đối với nông hộ đầu tư o mô hình lúa-tôm thì nên tiết kiệm chi phí tiền mặt cũng n ngày
công lao động để có thể đạt hiệu quả cao hơn
Kinh tế nông nghiệp - Trang 2
Kinh tế nông nghiệp - Người đăng: Ní Ná
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kinh tế nông nghiệp 9 10 951