Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật chăn nuôi động vật quý hiếm

Được đăng lên bởi Dự
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 4 lần
RUMENASIA.ORG/VIETNAM

Kỹ thuật chăn nuôi một số động vật quý hiếm

Phụ lục

Lợn ỉ
1.Nguồn gốc xuất xứ ................................................................................................................................ 4
Lợn ỉ thuộc lớp động vật có vú (Mamlnalia), bộ guốc chãn........................................................................ 4
(Artiodactyla), họ Sllidae, chủng Sus, loài Sus domesticus, giống lợn ỉ...................................................... 4
2. Đặc điểm sinh học ................................................................................................................................ 5
2.1. Đặc điểm ngoại hình ...................................................................................................................... 5
2.1.1. Lợn ỉ mỡ (ỉ đen) ...................................................................................................................... 5
2.1.2.
Lợn ỉ pha ........................................................................................................................... 5
Lợn ỉ pha có lông da đen bóng, đa số có lông nhỏ thưa, một số có lông rậm lông móc)....................... 5
Thân mình dài hơn so với ỉ mỡ, lưng đa số hơi võng, khi béo thì trông phẳng, bụng to, mông lúc nhỏ hơi
lép về phía sau, từ 6-7 tháng mông nở dần, chân thấp Lợn thịt hoặc hậu bị thì hai chân trước tương đối
thẳng, hai chân sau hơi nghiêng, lợn nái thì nhiều con đi vòng kiềng hoặc chữ bát. .................................... 5
3. Khả năng sản xuất ................................................................................................................................ 6
3.1. Khả năng sinh trưởng .................................................................................................................... 6
3.2. Khả năng sinh sản .......................................................................................................................... 6
3.3. Khả năng cho thịt........................................................................................................................... 7
4. Giá trị kinh tế ....................................................................................................................................... 8
5. Kỹ thuật và môi trường nuôi dưỡng....................................................................................................... 8

Chim trĩ đỏ
1. Nguồn gốc xuất xứ .............................................................
K thut chăn nuôi mt s động vt quý hiếm
Ph lc
Ln
1.Ngun gc xut x ................................................................................................................................4
Ln thuc lp động vt (Mamlnalia), b guc chãn........................................................................4
(Artiodactyla), h Sllidae, chng Sus, loài Sus domesticus, ging ln ......................................................4
2. Đặc đim sinh hc................................................................................................................................5
2.1. Đặc đim ngoi hình ......................................................................................................................5
2.1.1. Ln m ( đen)......................................................................................................................5
2.1.2. Ln pha...........................................................................................................................5
Ln pha lông da đen ng, đa s lông nh thưa, mt s có lông rm lông móc).......................5
Thânnh dài hơn so vi m, lưng đa s hơi ng, khi béo thì trông phng, bng to, mông lúc nh hơi
lép v phía sau, t 6-7 tháng mông n dn, chân thp Ln tht hoc hu b thì hai chân trước tương đối
thng, hai chân sau hơi nghiêng, ln nái thì nhiu con đi vòng king hoc ch t.....................................5
3. Kh năng sn xut................................................................................................................................6
3.1. Kh năng sinh trưởng ....................................................................................................................6
3.2. Kh năng sinh sn..........................................................................................................................6
3.3. Kh năng cho tht...........................................................................................................................7
4. Giá tr kinh tế .......................................................................................................................................8
5. K thut môi trường nuôi dưỡng.......................................................................................................8
Chim trĩ đỏ
1. Ngun gc xut x ...............................................................................................................................9
2. Đặc đim sinh h c.............................................................................................................................10
3. Kh năng sn xut..............................................................................................................................10
4. Giá tr kinh tế ....................................................................................................................................11
5. K thut môi trường nuôi dưỡng.....................................................................................................12
Anh Xiêm đã dùng y p trng nhân ging thành ng chim trĩ trong điu kin nhân to..............13
Gà i
1.Gii thiu ging
2. Đặc đim sinh hc..............................................................................................................................13
3. Kh năng sn xut..............................................................................................................................20
4. Giá tr kinh tế
5. K thut và môi trường ni dư ng
Ln c......................................................................................... 20
1.Gii thiu ging...................................................................................................................................20
2. Đặc đim ngoi hình...........................................................................................................................21
3. Kh năng sn xut..............................................................................................................................21
2.1 3.1. Kh năng sinh trưởng........................................................................................................21
3.2. Kh năng sinh sn........................................................................................................................21
3.3. Kh năng cho tht....................................................................................................................22
4. Hiu qu kinh tế ca ln sóc\
Ln Vân Pa Qung Tr.......................................................................................................22
2. Đặc đim ngoi hình...........................................................................................................................24
3. Kh năng sn xut..............................................................................................................................24
3.1. Mt s ch tiêu sinh trưởng và phát dc ca ln Vânpa qun Tr....................................................24
3.2.Kh năng sinh sn.........................................................................................................................25
RUMENASIA.ORG/VIETNAM
Kỹ thuật chăn nuôi động vật quý hiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật chăn nuôi động vật quý hiếm - Người đăng: Dự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Kỹ thuật chăn nuôi động vật quý hiếm 9 10 367