Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 9432 lần   |   Lượt tải: 46 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

CHUYÊN ĐỀ 1
GIỐNG LỢN VÀ KỸ THUẬT CHỌN LỢN HẬU BỊ
Mục tiêu
Sau khi kết thúc chuyên đề này học viên sẽ:
- Nhận biết đƣợc một số giống lợn ngoại nuôi tại Việt Nam
- Hiểu đƣợc kỹ thuật chọn lợn hậu bị để gây lợn nái và lợn đực giống
Nội dung chính
- Các giống lợn ngoại đang nuôi tại Việt Nam.
- Kỹ thuật chọn lợn hậu bị cái và đực; các công thức lai để tạo lợn thƣơng
phẩm.
Thời gian: 4 giờ

Nội dung chuyên đề
I. MỘT SỐ GIỐNG LỢN NGOẠI NUÔI TẠI VIỆT NAM

1.1. Giống lợn Yorkshire (Đại bạch)
- Nguồn gốc: Lợn Yorkshire xuất xứ từ
Anh. Giống Yorkshire hiện nuôi ở Việt Nam
có nguồn gốc từ các nƣớc nhƣ: Nhật, Bỉ,
Pháp, Anh, Mỹ, Canađa.
- Đặc điểm ngoại hình: Lợn có màu
lông da trắng, tai đứng, thân hình phát triển
cân đối, bốn chân khoẻ vững chắc.

Hình 1: lợn đực Yorkshire

- Chỉ tiêu năng suất: Lợn đực trƣởng
thành nặng tới 330- 380 kg, lợn cái trƣởng thành nặng 220-280 kg. Lợn nái đẻ từ
10 -12 con / lứa, nuôi con khéo. Lợn nuôi thịt đạt khối lƣợng 90 kg ở 165- 185
ngày tuổi với mức tiêu tốn thức ăn 3,0- 3,2 kg thức ăn/ 1kg tăng trọng, tỉ lệ nạc
đạt 52- 55%. Lợn Yorkshire có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu
Việt nam.
- Hƣớng sản xuất: Hƣớng nạc - mỡ
- Hƣớng sử dụng:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

+ Sử dụng lợn Yorkshire làm dòng mẹ: nái Yorkshire lai với đực
Landrace tạo ra con lai F1 (LY).
+ Sử dụng lợn Yorkshire làm dòng bố: đực Yorkshire x nái Landrace tạo
ra con lai F1 (YL).
+ Lợn đực Yorkshire lai với lợn nái giống địa phƣơng sản xuất lợn lai F1
ngoại x nội để tạo ra 50% máu ngoại .
1.2.Giống lợn Landrace
- Nguồn gốc: Lợn Landrace có
xuất xứ từ Đan Mạch. Giống lợn
landrace hiện nuôi ở nƣớc ta có nguồn
gốc từ một số nƣớc nhƣ: Nhật, Bỉ, Cuba,
Úc, Canađa, Anh, Pháp, Mỹ.

Hình 2: lợn đực Landrace

- Đặc điểm ngoại hình: Lợn có
màu lông da trắng, tai rũ, thân hình có
dáng cái nêm (đầu thon, mông nở), bốn
chân tƣơng đối vững chắc.
- Chỉ tiêu năng suất: Lợn đực
trƣởng thành nặng 350-400 kg, lợn cái
nặng 220- 300 kg. Lợn nái có số con đẻ
sống trung bình 11- 12 con / ổ, nuôi con
khéo. Riêng lợn Landrace Bỉ có số con
đẻ thấp (8-9 con / ổ ). Khả năng tăng
khối lƣợng và tiêu tốn thức ăn ở lợn
Landrace cũng nhƣ ở lợn Yorkshire. Tỉ
lệ nạc / thịt xẻ đạt 54-56 %. So với lợn
Yorkshire thì lợn Landrace khả năng
thích nghi kém hơn.

Hình 3: lợn cái Landrace
...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
Kỹ thuật chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Kỹ thuật chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc 9 10 512