Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT LÀM CHUỒNG TRẠI CHO TRÂU BÒ

Được đăng lên bởi truyenthuylak
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3008 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Chương 4
CHUỒNG TRẠI TRÂU BÒ
Chương này nhằm trang bị cho sinh viên những yêu cầu và nguyên tắc chung ñối với
chuồng trại trâu bò. Một phần trọng tâm quan trọng của chương nói về những nguyên tắc xây
dựng ñối với các chi tiết của chuồng trại ñể ñảm bảo ñược yêu cầu kỹ thuật về mặt chăn nuôi
và thú y.Phần cuối của chương nói về các biện pháp vệ sinh chuồng trại trâu bò và các
phương thức quản lý trâu bò liên quan ñến việc sử dụng chuồng trại. Tuy ñể thiết kế ñược
chuồng trại cần có thêm kiến thức và kỹ năng về thiết kế xây dựng, nhưng kể cả những người
thiết kế xây dựng cũng phải nắm ñược những yêu cầu tối thiểu về khía cạnh chăn nuôi-thú y
của chuồng trại và ngược lại những người chăn nuôi cũng phải nắm ñược những yêu cầu và
nguyên tắc tối thiểu về chuồng trại vì không phải lúc nào cũng có sẵn chuồng trại ñược thiết
kế một cách khoa học.
I. NHỮNG YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ CHUỒNG TRẠI
1.1. Yêu cầu chung của chuồng trại
Khi thiết kế và xây dựng chuồng trại trâu bò phải ñảm bảo ñược những yêu cầu sau:
- Tạo cho trâu bò ñược an toàn, thoải mái, dễ chịu khi ăn uống, nghỉ ngơi, di chuyển và
xuất nhập.
- Tạo sự an toàn và thuận tiện cho người chăn nuôi trong việc quản lý, chăm sóc và
nuôi dưỡng.
- Tạo ra ñược tiểu khí hậu tốt, hạn chế tối ña những tác ñộng xấu của thời tiết khí hậu
lên cơ thể gia súc.
- ðảm bảo thuận lợi cho công tác thú y và vệ sinh môi trường.
- ðảm bảo liên thông hợp lý giữa các bộ phận trong toàn trại ñể giảm thiểu chi phí vận
hành sản xuất.
- Càng ñơn giản càng tốt nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng, nhưng phải sử dụng ñược
lâu dài và ổn ñịnh.
1.2. Các bộ phận cần có của khu chuồng trại
Việc thiết kế một khu chuồng trại chăn nuôi trâu bò phải phối hợp ñược các bộ phận
cấu thành sau ñây thành một hệ thống hoạt ñộng hoàn chỉnh:
- Hệ thống ñồng cỏ: Mỗi khu trại chăn nuôi phải có hệ thống ñồng cỏ thu cắt và/hoặc
ñồng cỏ chăn thả ñể cung cấp ñủ thức ăn thô xanh hàng ngày cho trâu bò. Trong trường hợp
diện tích ñất trồng cỏ của trại không ñủ cung cấp cho ñàn bò thì phải có hợp ñồng nguồn cỏ
trồng từ nơi khác ñảm bảo cung cấp ñầy ñủ và ñều ñặn cỏ cho ñàn bò.
- Hệ thống cung cấp thức ăn: Kho chứa và dụng cụ chế biến thức ăn tinh và thức ăn
thô, máy phối trộn và phân phối thức ăn, lối ñi cấp phát thức ăn và máng ăn.
- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước, bơm, bể chứa, ñường ống cấp nước và máng uống.
- Hệ thống chăm sóc quản lý bò: Các ô chuồng nhốt bò, sân vận ñộng, ñường ñi, thiết
bị thú y, các thiết bị nhập và xuất bán bò.
Trường ðại học Nông nghiệp ...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
105
Chương 4
CHUNG TRI TRÂU BÒ
Chương này
nhm trang b cho sinh viên nhng yêu cu nguyên tc chung ñối vi
chung tri trâu bò. Mt phn trng tâm quan trng ca chương nói v nhng nguyên tc xây
dng ñối vi các chi tiết ca chung tri ñể ñảm bo ñược yêu cu k thut v mt chăn nuôi
thú y.Phn cui ca chương nói v c bin pháp v sinh chung tri trâu và các
phương thc qun trâu liên quan ñến vic s dng chung tri. Tuy ñể thiết kế ñược
chung tri cn thêm kiến thc k năng v thiết kế xây dng, nhưng k c nhng ngưi
thiết kế xây dng cũng phi nm ñược nhng yêu cu ti thiu v khía cnh chăn nuôi-thú y
ca chung tri và ngược li nhng người chăn nuôi cũng phi nm ñược nhng yêu cu
nguyên tc ti thiu v chung tri vì không phi lúc nào cũng sn chung tri ñược thiết
kế mt cách khoa hc.
I. NHNG YÊU CU VÀ NGUYÊN TC CƠ BN V CHUNG TRI
1.1. Yêu cu chung ca chung tri
Khi thiết kế và xây dng chung tri trâu bò phi ñảm bo ñược nhng yêu cu sau:
- To cho trâu bò ñược an toàn, thoi mái, d chu khi ăn ung, ngh ngơi, di chuyn và
xut nhp.
- To s an toàn thun tin cho người chăn nuôi trong vic qun lý, chăm sóc và
nuôi dưỡng.
- To ra ñược tiu khí hu tt, hn chế ti ña nhng tác ñộng xu ca thi tiết khí hu
lên cơ th gia súc.
- ðảm bo thun li cho công tác thú y và v sinh môi trường.
- ðảm bo liên thông hp lý gia các b phn trong toàn tri ñể gim thiu chi phí vn
hành sn xut.
- Càng ñơn gin càng tt nhm tiết kim chi phí xây dng, nhưng phi s dng ñược
lâu dài và n ñịnh.
1.2. Các b phn cn có ca khu chung tri
Vic thiết kế mt khu chung tri chăn nuôi trâu phi phi hp ñược các b phn
cu thành sau ñây thành mt h thng hot ñộng hoàn chnh:
- H thng ñồng c: Mi khu tri chăn nuôi phi h thng ñồng c thu ct và/hoc
ñồng c chăn th ñể cung cp ñủ thc ăn thô xanh hàng ngày cho trâu bò. Trong trường hp
din tích ñt trng c ca tri không ñủ cung cp cho ñàn thì phi hp ñồng ngun c
trng t nơi khác ñảm bo cung cp ñầy ñủñều ñặn c cho ñàn bò.
- H thng cung cp thc ăn: Kho cha dng c chế biến thc ăn tinh thc ăn
thô, máy phi trn và phân phi thc ăn, li ñi cp phát thc ăn và máng ăn.
- H thng cp nước: Ngun nước, bơm, b cha, ñường ng cp nước và máng ung.
- H thng chăm sóc qun bò: Các ô chung nht bò, sân vn ñộng, ñường ñi, thiết
b thú y, các thiết b nhp và xut bán bò.
KỸ THUẬT LÀM CHUỒNG TRẠI CHO TRÂU BÒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT LÀM CHUỒNG TRẠI CHO TRÂU BÒ - Người đăng: truyenthuylak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
KỸ THUẬT LÀM CHUỒNG TRẠI CHO TRÂU BÒ 9 10 536