Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lâm sinh

Được đăng lên bởi thanhbk
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT LÂM SINH
1. Nuôi dưỡng rừng:
a. Khái niệm nuôi dưỡng rừng, chặt nuôi dưỡng, tỉa thưa.
- Nuôi dưỡng rừng: bao gồm một tổ hợp các biện pháp chăm sóc rừng nhằm tạo ra những lâm
phần có tổ thành tối ưu, khỏe mạnh và ổn định, nâng cao và cải thiện sản phẩm của chúng, tăng
quy mô sử dụng và sử dụng hợp lý rừng như một yếu tố của môi trường xung quanh.
- Chặt nuôi dưỡng rừng (còn được gọi là chặt trung gian) là một loại nuôi dưỡng rừng cơ bản
bằng cách tỉa thưa quần thụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng của các cây gỗ để lại,
tạo hình thân đẹp, nâng cao tăng trưởng gỗ, cải thiện chất lượng gỗ, tạo ra quần thụ đúng mục
đích đặt ra. Thuật ngữ chặt nuôi dưỡng còn được gọi là “tỉa thưa rừng”. Tỉa thưa rừng là khái
niệm có cơ sở khoa học về lâm học và sinh học. Song vì thuật ngữ chặt nuôi dưỡng rừng bao
hàm cả đặc điểm về kinh tế và kỹ thuật, nên thuật ngữ “tỉa thưa rừng“ không thể thay thế đầy
đủ chặt nuôi dưỡng hoặc chặt trung gian.
- Tỉa thưa:
b. Ý nghĩa chặt nuôi dưỡng.
- Nuôi dưỡng lâm phần, tăng khả năng chống chịu
- Thu hoạch sản phẩm trung gian
- Nâng cao sản lượng rừng, chất lượng Sản phẩm khai thác chính
- Nâng cao chức năng phòng hộ và các lợi ích khác
- Tạo tiền đề sinh thái, kỹ thuật chọn nguồn giống
Các nhiệm vụ cơ bản của chặt nuôi dưỡng rừng:
1. Làm thay đổi tổ thành rừng non kém giá trị, bao gồm cả các lâm phần nhân tạo, theo hướng
ưu thế các loài cây có giá trị cao về kinh tế.
2. Giữ lại nuôi dưỡng tiếp tục đến khi khai thác chính các cây gỗ có giá trị nhất nhằm giúp chúng
nhận đủ ánh sáng và dinh dưỡng đất, đồng thời nâng cao tăng trưiởng gỗ, tạo hình thân đẹp.
3. Bảo đảm mật độ tối ưu cho quần thụ và nâng cao tính ổn định của nó nhằm chống lại các yếu
tố bất lợi.
4. Chọn giống cây tốt trong số các loài cây chủ yếu của quần thụ.
5. Thu ngắn thời kỳ nuôi dưỡng rừng.
6. Tận dụng gỗ trung gian, nâng cao khối lượng gỗ trên một đơn vị diện tích; nâng cao sản
phẩm nhựa, vỏ...
7. Tăng cường chức năng của rừng đối với việc bảo vệ nước và đất, bảo vệ sức khỏe và thẩm
mỹ...
8. Tạo điều kiện tốt nhất cho khai thác chính; trong đó ở bước chặt cuối phải khai thác tạo ra
môi trường thuận lợi cho tái sinh rừng.
* Xác định cường độ chặt nuôi dưỡng.
- Khái niệm: Là chỉ tiêu kỹ thuật biểu thị mức độ tác động của 1 lần chặt nuôi dưỡng và được
biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm giữa phần bị chặt so với toàn bộ lâm phần khi chặt
Phương pháp biểu thị:
+ Theo số cây chặt
+ Theo tổng tiết diện ngang cây chặt
+ Theo thể tích cây chặt
+ Theo độ dày và độ tàn c...
KỸ THUẬT LÂM SINH
1. Nuôi dưỡng rừng:
a. Khái niệm nuôi dưỡng rừng, chặt nuôi dưỡng, tỉa thưa.
- Nuôi dưỡng rừng: bao gồm một tổ hợp các biện pháp chăm sóc rừng nhằm tạo ra những lâm
phần có tổ thành tối ưu, khỏe mạnh và ổn định, nâng cao và cải thiện sản phẩm của chúng, tăng
quy mô sử dụng và sử dụng hợp lý rừng như một yếu tố của môi trường xung quanh.
- Chặt nuôi dưỡng rừng (còn được gọi là chặt trung gian) là một loại nuôi dưỡng rừng cơ bản
bằng cách tỉa thưa quần thụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng của các cây gỗ để lại,
tạo hình thân đẹp, nâng cao tăng trưởng gỗ, cải thiện chất lượng gỗ, tạo ra quần thụ đúng mục
đích đặt ra. Thuật ngữ chặt nuôi dưỡng còn được gọi là “tỉa thưa rừng”. Tỉa thưa rừng là khái
niệm có cơ sở khoa học về lâm học và sinh học. Song vì thuật ngữ chặt nuôi dưỡng rừng bao
hàm cả đặc điểm về kinh tế và kỹ thuật, nên thuật ngữ “tỉa thưa rừng“ không thể thay thế đầy
đủ chặt nuôi dưỡng hoặc chặt trung gian.
- Tỉa thưa:
b. Ý nghĩa chặt nuôi dưỡng.
- Nuôi dưỡng lâm phần, tăng khả năng chống chịu
- Thu hoạch sản phẩm trung gian
- Nâng cao sản lượng rừng, chất lượng Sản phẩm khai thác chính
- Nâng cao chức năng phòng hộ và các lợi ích khác
- Tạo tiền đề sinh thái, kỹ thuật chọn nguồn giống
Các nhiệm vụ cơ bản của chặt nuôi dưỡng rừng:
1. Làm thay đổi tổ thành rừng non kém giá trị, bao gồm cả các lâm phần nhân tạo, theo hướng
ưu thế các loài cây có giá trị cao về kinh tế.
2. Giữ lại nuôi ỡng tiếp tục đến khi khai thác chính các y gỗ có giá trnhất nhằm giúp cng
nhận đánh ng và dinh dưỡng đất, đồng thời nâng cao tăng tiởng gỗ, tạo hình thân đẹp.
3. Bảo đảm mật độ tối ưu cho quần thụ và nâng cao tính ổn định của nó nhằm chống lại các yếu
tố bất lợi.
4. Chọn giống cây tốt trong số các loài cây chủ yếu của quần thụ.
5. Thu ngắn thời kỳ nuôi dưỡng rừng.
6. Tận dụng gỗ trung gian, nâng cao khối lượng gỗ trên một đơn vị diện tích; nâng cao sản
phẩm nhựa, vỏ...
7. Tăng cường chức năng của rừng đối với việc bảo vệ nước và đất, bảo vệ sức khỏe và thẩm
mỹ...
8. Tạo điều kiện tốt nhất cho khai thác chính; trong đó ở bước chặt cuối phải khai thác tạo ra
môi trường thuận lợi cho tái sinh rừng.
* Xác định cường độ chặt nuôi dưỡng.
- Khái niệm: Là chỉ tiêu kỹ thuật biểu thị mức độ tác động của 1 lần chặt nuôi dưỡng và được
biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm giữa phần bị chặt so với toàn bộ lâm phần khi chặt
Phương pháp biểu thị:
+ Theo số cây chặt
+ Theo tổng tiết diện ngang cây chặt
+ Theo thể tích cây chặt
+ Theo độ dày và độ tàn che
PP xác định: Dựa vào mật độ tối ưu cần giữ lại mỗi 1 giai đoạn sinh trưởng
Cường độ chặt tính theo số cây”
+ Nguyên tắc bài cây trong chặt nuôi dưỡng.
+ Kỹ thuật tỉa thưa tầng trên, tỉa thưa tầng dưới, tỉa thưa chọn lọc và tỉa
1. Nuôi dưỡng rừng
Kỹ thuật lâm sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lâm sinh - Người đăng: thanhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kỹ thuật lâm sinh 9 10 569