Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật tham canh lúa thuần

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA THUẦN
A. GIỚI THIỆU ðẶC ðIỂM CÁC GIỐNG LÚA THUẦN TRONG CƠ
CẤU GIỐNG SẢN XUẤT TỪ NĂM 2010 TRỞ ðI TẠI BÌNH ðỊNH
* Các Giống chủ lưc.
I. GIỐNG LÚA ðB6
1. Nguồn gốc:
ðB6 là giống lúa thuần do các tác giả Ths. Nguyễn Như Hải, TS.
Phạm ðồng Quảng, Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung
ương kết hợp với Viện cây Lương thực và thực phẩm chọn tạo bằng phương
pháp gây ñột biến phóng xạ. ðây giống năng suất cao, chịu thâm canh, ñược
công nhận giống theo Quyết ñịnh số 50 /2008/Qð-BNN ngày 02 tháng 4
năm 2008.
2. ðặc ñiểm giống:
- Thời gian sinh trưởng: + Vụ ðông xuân: 110 - 115 ngày
+ Vụ thu
: 95 - 100 ngày
- Giống có dạng hình gọn, lá ñứng, màu xanh ñậm. Chiều cao cây: 90
- 95cm, chiều dài bông 24 - 26 cm. Hạt xếp sít, dạng hạt hơi bầu, màu hạt
vàng sẫm, chất lượng gạo trung bình. Khối lượng 1000 hạt: 23 - 24 g.
- Khả năng chịu rét khá, cây hơi yếu.
- Nhiễm nhẹ ñến trung bình bệnh ñạo ôn cổ bông, nhiễm trung bình
bệnh khô vằn, ít nhiễm rầy nâu.
- Năng suất trung bình: 65 - 70 tạ/ha. Thâm canh ñạt: 80 - 85 tạ/ha.
II. GIỐNG LÚA ðV108
1. Nguồn gốc:
Là giống lúa thuần, năng suất cao, do trại thí nghiệm nông nghiệp ðồng
Văn thuộc Công ty CP giống cây trồng Trung ương chọn tạo.
2. ðặc ñiểm giống:
- Thời gian sinh trưởng: + Vụ ðông xuân: 105 - 110 ngày
+ Vụ hè thu
: 90 - 95 ngày
- Chiều cao cây: 80 - 85cm, kích thước hạt trung bình, màu hạt vàng
sáng. Dạng hạt: thon. Chất lượng gạo khá. Khối lượng 1000 hạt: 22- 23 g .
- Khả năng chịu rét, chịu nóng khá.
- Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, ñạo ôn và rầy nâu.
- Năng suất trung bình: 65 - 70 tạ/ha. Thâm canh ñạt 80- 85tạ/ha
III. GIỐNG LÚA Vð 8 (KHANG DÂN ðỘT BIẾN)
1. Nguồn gốc:
1

Là giống lúa thuần, năng suất cao, do trại thí nghiệm nông nghiệp Văn
ðiển thuộc Viện KHKTNN Việt Nam chọn tạo. Công ty CP Giống cây trồng
miền Bắc ñã ñăng ký bản quyền sản xuất và cung ứng.
2. ðặc ñiểm giống:
- Thời gian sinh trưởng: + Vụ ðông xuân: 105 - 110 ngày
+ Vụ hè thu
:
90 - 95 ngày
- Chiều cao cây: 85– 90cm, kích thước hạt trung bình, màu hạt vàng
sáng. Dạng hạt: thon nhỏ. Chất lượng gạo trung bình khá. Khối lượng 1000
hạt: 18 - 19 g .
- Khả năng chịu rét khá, hơi yếu cây.
- Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, bệnh ñạo ôn và rầy nâu. Nhiễm bệnh thối
thân, thối gốc trung bình.
- Năng suất trung bình: 65 - 70 tạ/ha. Thâm canh ñạt 75 - 80tạ/ha
IV. GIỐNG LÚA Q5
1. Nguồn gốc:
Là giống lúa thuần Trung Quốc nhập nội từ năm 1993, có nơi còn gọi
là dòng số 2 của Q4 hoặc Mộc Tuyền ngắn ngày. Giống Q 5 là giống lúa
cảm ôn, ñược công nhận g...
1
KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA THUẦN
A. GIỚI THIỆU ðẶC ðIỂM CÁC GIỐNG LÚA THUẦN TRONG
CẤU GIỐNG SẢN XUẤT TỪ NĂM 2010 TRỞ ðI TẠI BÌNH ðỊNH
* Các Giống chủ lưc.
I. GIỐNG LÚA ðB6
1. Nguồn gốc:
ðB6 giống lúa thuần do các tác giả Ths. Nguyễn Như Hải, TS.
Phạm ðồng Quảng, Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung
ương kết hợp với Viện cây Lương thực và thực phẩm chọn to bằng phương
pháp gây ñột biến phóng xạ. ðây giống năng suất cao, chịu thâm canh, ñược
công nhận giống theo Quyết ñịnh số 50 /2008/Qð-BNN ngày 02 tháng 4
năm 2008.
2. ðặc ñiểm giống:
- Thời gian sinh trưởng: + Vụ ðông xuân: 110 - 115 ngày
+ Vụ thu : 95 - 100 ngày
- Giống dạng hình gọn, ñứng, màu xanh ñậm. Chiều cao cây: 90
- 95cm, chiều dài bông 24 - 26 cm. Hạt xếp sít, dạng hạt hơi bầu, màu hạt
vàng sẫm, chất lượng gạo trung bình. Khối lượng 1000 hạt: 23 - 24 g.
- Khả năng chịu rét khá, cây hơi yếu.
- Nhiễm nhẹ ñến trung bình bệnh ñạo ôn cổ bông, nhiễm trung nh
bệnh khô vằn, ít nhiễm rầy nâu.
- Năng suất trung bình: 65 - 70 tạ/ha. Thâm canh ñạt: 80 - 85 tạ/ha.
II. GIỐNG LÚA ðV108
1. Nguồn gốc:
Là giống lúa thuần, năng suất cao, do trại thí nghiệmng nghiệp ðng
Văn thuộc Công ty CP giống cây trồng Trung ương chọn tạo.
2. ðặc ñiểm giống:
- Thời gian sinh trưởng: + Vụ ðông xuân: 105 - 110 ngày
+ Vụ hè thu : 90 - 95 ngày
- Chiều cao cây: 80 - 85cm, kích thước hạt trung bình, màu hạt vàng
sáng. Dạng hạt: thon. Chất lượng gạo khá. Khối lượng 1000 hạt: 22- 23 g .
- Khả năng chịu rét, chịu nóng khá.
- Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, ñạo ôn và rầy nâu.
- Năng suất trung bình: 65 - 70 tạ/ha. Thâm canh ñạt 80- 85tạ/ha
III. GIỐNG LÚA Vð 8 (KHANG DÂN ðỘT BIẾN)
1. Nguồn gốc:
Kỹ thuật tham canh lúa thuần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật tham canh lúa thuần - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật tham canh lúa thuần 9 10 977