Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng đậu xanh

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3126 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KỸ THUẬT TRỒNG ĐẬU XANH

Giống đậu xanh cao sản
TN 182, có thời gian thu hoạch
từ 60 – 65 ngày sau khi gieo.
I. Thời vụ
Đậu xanh gieo trồng quanh
năm, có 3 vụ chính ở miền
Nam:
- Đông Xuân gieo từ tháng
11 đến tháng 1 DL năm sau.
- Xuân Hè gieo từ tháng 2
– 3 DL.
- Hè Thu gieo từ tháng 4 – 5 DL.
II. Chuẩn bị đất
Đất phù sa, đất thịt pha cát có nhiều mùn, đất ít sét, đất giồng, đất cồn là đất tốt
nhất. Độ pH thích hợp 5,5 – 6,5, đất phải cày, xới, sạch cỏ, tơi xốp. Đất cần được
đánh rãnh cách nhau từ 4 – 6 m để dẫn nước tưới và thoát nước trong mùa mưa.
III. Giống và mật độ
- Lượng giống cần cho 1000m2: gieo theo hàng từ 1,5 – 2 kg, sạ từ 2,5 – 3 kg.
Trước khi gieo phơi nắng nhẹ để kích thích hạt nẩy mầm đều.
- Khoảng cách trồng: 50 cm x 20 cm hoặc 40 cm x 30 cm, gieo thẳng ngoài đồng
(gieo hạt khô từ 2 – 3 hạt/hốc).
IV. Bón phân (cho 1000m2)
Lượng và loại phân bón tùy thuộc đất tốt xấu, thời vụ mà điều chỉnh:

Thời kỳ bón

Phân
Vôi
hữu cơ
nông
(phân
nghiệp
chuồng)
(kg)
(tấn)

Trước bón lót 7 – 10
40 – 80 0
ngày

Ure
(kg)

0

Super
lân
(kg)

0

KCl
(kg)

0

Ghi chú
Rải
đều
trên ruộng
trước khi

Bón lót

0

2–3

Bón thúc: 15 ngày 0
sau khi gieo
0
25 – 30 ngày sau khi
gieo

0

40 ngày sau khi gieo

0

0

Tổng cộng:

40 – 80 2 – 3

0

cày xới
Rải
đều
0
70 – 140 0
trước khi
gieo hạt
5 –10
0
2,5 – 5 - Bón cách
7,5 – xa gốc ít
10 – 20 0
nhất
10
12,5
cm.
- Bón thúc
hợp
5
– kết
10 – 20 0
làm
cỏ,
12,5
vun gốc,
lấp phân.
25 – 50 70 – 140 15 – 30

V. Chăm sóc
- Giặm hạt: ở những hốc hạt không nẩy mầm bắt đầu 4 – 6 ngày sau khi gieo
(khi mầm vừa nhú lên mặt đất).
- Tưới nước: luôn giữ ẩm đất thích hợp để cây phát triển tốt. Cây con chịu úng
kém. Đậu ra bông có thể tưới tràn nhưng tránh úng gốc. Cây đậu lúc gieo và trổ bông
cần đủ nước tưới để hạt mọc đều, ít rụng bông và hạt được no (không bị đậu đá).
VI. Phòng trừ sâu bệnh
- Sâu vẽ bùa: Phun thuốc Thianmectin 0.5ME, Pesta 5 SL,…
- Sâu đất, dế, dòi đục thân: Xử lý bằng Furudan hoặc Basudin hạt 2,5 – 3
kg/1000m2.
- Sâu ăn tạp, sâu xanh, sâu đục trái, nhện đỏ: Thianmectin 0.5 ME, Peata 5SL,…
- Rầy đen, rầy bông: Thianmectin 0.5ME, Pesta 5SL, Supracide, Confidor,
Oncol,…
- Héo cây con: No Mildew 25WP, Pesta 5SL, Supracide, Confidor, Oncol,…
- Đốm lá, cháy lá: Bavisan 50 WP, Thane M 80WP (có thể kết hợp với No
Mildew 25 WP tăng hiệu quả phòng trừ bệnh),…
- Các bệnh do vi khuẩn gây ra như: Đốm lá vi khuẩn, héo xanh, đen gân lá,…
phun Marthian 90 SP (kháng sinh cho cây trồng).
- Khảm vàng: Do virus gây hại vì rầy mềm, rầy x...
KỸ THUẬT TRỒNG ĐẬU XANH
Giống đậu xanh cao sản
TN 182, có thời gian thu hoạch
từ 60 – 65 ngày sau khi gieo.
I. Thời vụ
Đậu xanh gieo trồng quanh
năm, 3 vụ chính miền
Nam:
- Đông Xuân gieo từ tháng
11 đến tháng 1 DL năm sau.
- Xuân gieo từ tháng 2
3 DL.
- Hè Thu gieo từ tháng 4 – 5 DL.
II. Chuẩn bị đất
Đất phù sa, đất thịt pha cát nhiều mùn, đất ít sét, đất giồng, đất cồn đất tốt
nhất. Độ pH thích hợp 5,5 6,5, đất phải cày, xới, sạch cỏ, tơi xốp. Đất cần được
đánh rãnh cách nhau từ 4 6 m để dẫn nước tưới và thoát nước trong mùa mưa.
III. Giống và mật độ
- Lượng giống cần cho 1000m
2
: gieo theo hàng từ 1,5 2 kg, sạ từ 2,5 3 kg.
Trước khi gieo phơi nắng nhẹ để kích thích hạt nẩy mầm đều.
- Khoảng ch trồng: 50 cm x 20 cm hoặc 40 cm x 30 cm, gieo thẳng ngoài đồng
(gieo hạt khô từ 2 – 3 hạt/hốc).
IV. Bón phân (cho 1000m
2
)
Lượng và loại phân bón tùy thuộc đất tốt xấu, thời vụ mà điều chỉnh:
Thời kỳ bón
Vôi
nông
nghiệp
(kg)
Phân
hữu
(phân
chuồng)
(tấn)
Ure
(kg)
Super
lân
(kg)
KCl
(kg)
Ghi chú
Trước bón lót 7 10
ngày
40 80
0
0
0
0
Rải đều
trên ruộng
trước khi
Kỹ thuật trồng đậu xanh - Trang 2
Kỹ thuật trồng đậu xanh - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ thuật trồng đậu xanh 9 10 336