Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG LÚA QX3 VÀ QX8

Được đăng lên bởi vietkhoa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 1 lần
46. KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG LÚA QX3 VÀ QX8

46.1. NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM GIỐNG:
- Nguồn gốc giống: Giống Lúa QX3 và QX8 là 2 giống lúa do PGS.TS Tạ Minh Sơn
-Viện khoa học kỷ thuật Việt Nam lai tạo và chọn lọc. Là giống lúa chất lượng cao, năng suất
khá, giống đã được CTCP Tổng Công ty Nông Nghiệp Quảng Bình đưa vào khảo nghiệm từ
năm 2011 và được đánh giá có nhiều triển vọng nổi trội.
- Đặc điểm của 2 giống lúa QX3 và QX8:
TT
1

2
3
4
5
6

Tiêu chí
Thời gian sinh trưởng
- Vụ Đông xuân
- Vụ Hè thu
Chiều cao cây
Số hạt/bông
Khối lượng 1000hạt
Khả năng cho năng suất
Chất lượng gạo

Giống QX3
110 -120 ngày
90 - 95 ngày
90 - 110 cm
110 -130 hạt
23-24gam
60 - 70 tạ/ha
Gạo trong, cơm dẽo,
thơm nhẹ

Giống QX8
115 -125 ngày
100 -115 ngày
100 - 115 cm
120 - 140 hạt
24 - 25gam
60 - 75tạ/ha
Gạo trong, cơm mềm, thơm
nhẹ

- Hai giống lúa QX3 và QX8 có dạng cây gọn, cứng cây, bộ lá đứng, độ tàn lá chậm. Đẻ
nhánh khá, tập trung, bông to, nhiều gié, hạt xếp dày, tỷ lệ lép 13 -15%, dạng hạt dài, tỷ lệ gạo
xay xát cao( 68 -70%).
- Khả năng chống chịu: Chống rét, đổ ngã tốt, chưa thấy xuất hiện bệnh Đạo ôn,
Khô vằn, Bạc lá và Rầy nâu.
- Thích hợp gieo trồng cả 2 vụ và trên chân đất vàn, vàn thấp.
46.2. THỜI VỤ:
Căn cứ vào thời gian STPT, điều kiện sản xuất cụ thể của cơ sở để bố trí thích
hợp. Quảng Bình sản xuất giống Lúa QX3 và QX8, thời vụ gieo cùng trà với HT1 và KD18.
- Đối với vụ Đông xuân: Cần chú ý đến việc bố trí thời vụ thích hợp để lúa trổ an
toàn đảm bảo năng suất cao, tăng hiệu quả kinh tế. Nếu trổ sớm gặp rét, trổ muộn gặp gió
Tây nam. Những năm gần đây, TP Đồng Hới thường bố trí gieo trồng ( tùy từng địa
phương) để đảm bảo lúa trổ tập trung từ 18-25/4.
- Đối với vụ Hè thu: Để có thể thu hoạch lúa Hè thu trước lũ lụt (2/9), nơi chân
đất cao có thể kéo dài đến 10/9. Cần cơ cấu các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn

ngày (85-100 ngày), năng suất cao. Do đó, thu hoạch lúa Đông xuân đến đâu tranh thủ
làm đất và gieo đến đó, thời vụ: 25/5-5/6 đảm bảo thu họach trước 10/9.
46.3. CHUẨN BỊ ĐẤT
- Yêu cầu cày sâu 10-15cm, bừa kỹ, nhuyễn bùn, sạch cỏ dại. Phải có rãnh thoát
nước ở giữa ruộng cũng như xung quanh bờ. Nên chia luống rộng 2-2,5m tùy từng địa
phương (để dể đi lại chăm sóc phòng trừ sâu bệnh). Bừa lần cuối nên dùng bừa trục và
dùng trang làm phẳng luống trước khi gieo.
- Lưu ý trong quá trình làm đất:
+ Phải điều chỉnh nước hợp lý mới tiến hành làm đất, hạn chế mức thấp nhất mất
bùn, đất màu, phân bón.
+ Những nơi có điều kiện sức kéo, nhân lực thời gian thì...
46. KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG LÚA QX3 VÀ QX8
46.1. NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM GIỐNG:
- Ngun gc ging: Giống Lúa QX3 và QX8 là 2 ging lúa do PGS.TS Tạ Minh Sơn
-Viện khoa hc kỷ thuật Vit Nam lai to và chn lc. Là ging lúa cht lượng cao, năng suất
khá, giống đã đưc CTCP Tổng Công tyng Nghiệp Quảng Bình đưa vào kho nghiệm t
năm 2011 và được đánh giá có nhiu trin vng ni trội.
- Đặc điểm của 2 giống lúa QX3 và QX8:
TT Tiêu chí Giống QX3 Giống QX8
1 Thời gian sinh trưởng
- Vụ Đông xuân
- Vụ Hè thu
110 -120 ngày
90 - 95 ngày
115 -125 ngày
100 -115 ngày
2 Chiều cao cây 90 - 110 cm 100 - 115 cm
3 Số hạt/bông 110 -130 hạt 120 - 140 hạt
4 Khối lượng 1000hạt 23-24gam 24 - 25gam
5 Khả năng cho năng suất 60 - 70 tạ/ha 60 - 75tạ/ha
6 Chất lượng gạo Gạo trong, cơm dẽo,
thơm nhẹ
Gạo trong, cơm mềm, thơm
nhẹ
- Hai ging lúa QX3 và QX8 có dng cây gn, cứng cây, b lá đứng, độ tàn lá chậm. Đ
nhánh khá, tp trung, bông to, nhiu gié, ht xếp dày, tỷ l lép 13 -15%, dạng ht dài, tỷ lgo
xay xát cao( 68 -70%).
- Khả năng chống chịu: Chống rét, đổ ngã tốt, chưa thấy xuất hiện bệnh Đạo ôn,
Khô vằn, Bạc lá và Rầy nâu.
- Thích hợp gieo trồng cả 2 vụ và trên chân đất vàn, vàn thấp.
46.2. THỜI VỤ:
Căn cứ vào thời gian STPT, điều kiện sản xuất cụ thể của sở để bố trí thích
hp. Qung Bình sn xuất ging Lúa QX3 và QX8, thi vgieo cùng trà vi HT1 và KD18.
- Đối với vụ Đông xuân: Cần chú ý đến việc bố trí thời vthích hợp để lúa trổ an
toàn đảm bảo năng suất cao, tăng hiệu quả kinh tế. Nếu trổ sớm gặp rét, trổ mun gặp gió
Tây nam. Những năm gần đây, TP Đồng Hới thường bố trí gieo trồng ( tùy từng địa
phương) để đảm bảo lúa trổ tập trung từ 18-25/4.
- Đối với vụ thu: Để thể thu hoạch lúa thu trước lụt (2/9), nơi chân
đất cao thể kéo dài đến 10/9. Cần cấu các giống lúa thời gian sinh trưởng ngắn
KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG LÚA QX3 VÀ QX8 - Trang 2
KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG LÚA QX3 VÀ QX8 - Người đăng: vietkhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG LÚA QX3 VÀ QX8 9 10 332