Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật trồng hoa cúc xuất khẩu

Được đăng lên bởi lehuuhuycubi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2530 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quy trình trồng hoa cúc xuất khẩu
PGS.TS. Nguyễn Xuân Linh
TS.Nguyễn Thị Kim Lý
I.Các giống hoa cúc có thể trồng xuất khẩu:
1. Cúc CN - 01
- Thời vụ: Trồng 2 vụ chính là Xuân Hè và Hè Thu và có thể trồng sớm ở vụ
Thu Đông.
- Thời gian sinh trởng: Từ 2,5 - 3 tháng (80-90 ngày)
- Thân: Cứng, mập thẳng cao từ 68 - 70 cm, phân cành ít.
- Lá: Dài, xanh đậm, bộ lá gọn có từ 31 - 33 lá.
- Hoa: Thuộc loại cúc đơn, để một bông trên cây. Hoa kép màu vàng cam, cánh
dày đều, xếp sít chặt. Đờng kính hoa từ 8 - 10 cm.
- Độ bền hoa cắt: Từ 12 - 14 ngày.
- Mật độ trồng: 45 - 50 cây/m2.
- Giá trị kinh tế: 400 - 500 đ/bông.
- Vùng trồng: Đợc trồng hầu hết ở các khu vực phía Bắc
2. Cúc CN - 98
- Thời vụ: Trồng 2 vụ chính là Xuân Hè và Hè Thu
- Thời gian sinh trởng: Từ 3 - 3,5 tháng (90 - 100 ngày)
- Thân: Cứng, mập, thẳng, cao từ 66 - 68 cm
- Lá: To, xanh bóng, bộ lá xếp gọn, có từ 32 - 34 lá.
- Hoa: Thuộc loại cúc đơn, để 1 bông/cây. Hoa to, màu vàng chanh, cánh dày
đều, xếp sít chặt. Đờng kính hoa trên 10 cm.
- Độ bền hoa cắt: 2 tuần
- Mật độ trồng: 45 - 50 cây/m2.
- Giá trị kinh tế: 300 - 400 đ/bông
- Vùng trồng: Đợc trồng hầu hết ở các khu vực phía bắc.
Khu vực miền Trung, Phan Rang, Phan Thiết và TP Hồ Chí Minh
3. Cúc CN - 93
- Thời vụ: Trồng 2 vụ chính là xuân hè và hè thu
- Thời gian sinh trởng: 3 tháng (90-95ngày)
- Thân: Cứng, mập, thẳng, cao từ 66 - 68 cm
- Lá: To, xanh bóng, bộ lá xếp gọn, có từ 33 - 35 lá.
- Hoa: Thuộc loại cúc đơn, để 1 bông/cây. Hoa to, màu trắng trong, cánh dày
đều, xếp sít chặt. Đờng kính hoa trên 10 cm.
- Độ bền hoa cắt: 2 tuần
- Mật độ trồng: 45 - 50 cây/m2.
- Giá trị kinh tế: 300 - 400 đ/bông
- Vùng trồng: Đợc trồng hầu hết ở các khu vực phía bắc.
Khu vực miền Trung, Phan Rang, Phan Thiết và TP Hồ Chí Minh

4. Cúc CN - 43
- Thời vụ: Trồng 2 vụ là Thu đông và đông xuân
- Thời gian sinh trởng: 3 tháng (90 - 100 ngày)
- Thân: Cứng, mập, thẳng. Cao từ 60 - 65 cm
- Lá: To, dày, màu xanh đậm, thế lá gọn, có từ 32 - 35 lá
- Hoa: Thuộc loại hoa đơn, để một bông/cây. Hoa to, màu trắng nhị xanh, cánh
dày đều xếp sít chặt. Đờng kính hoa từ 10 - 12 cm.
- Độ bền hoa cắt trên 14 ngày
- Mật độ trồng: 45 - 50 cây/m2
- Giá trị kinh tế: 300- 400 đ/bông
- Vùng trồng: Đợc trồng hầu hết ở các khu vực phía Bắc.
5. Cúc CN - 5
- Thời vụ trồng: Trồng 2 vụ chính là vụ Thu đông và đông xuân
- Thời gian sinh trởng: 90 - 100 ngày
- Thân: Cứng mập và rất khoẻ, phân cành trung bình, cây cao từ 60 - 65 cm
- Lá: Lá to, dày, màu xanh đậm có từ 25 - 27 lá.
- Hoa: thuộc loạ...
Quy tr×nh trång hoa cóc xuÊt khÈu
PGS.TS. NguyÔn Xu©n Linh
TS.NguyÔn ThÞ Kim Lý
I.C¸c gièng hoa cóc cã thÓ trång xuÊt khÈu:
1. Cóc CN - 01
- Thêi vô: Trång 2 vô chÝnh lµ Xu©n HÌ vµ HÌ Thu vµ cã thÓ trång sím ë vô
Thu §«ng.
- Thêi gian sinh trëng: Tõ 2,5 - 3 th¸ng (80-90 ngµy)
- Th©n: Cøng, mËp th¼ng cao tõ 68 - 70 cm, ph©n cµnh Ýt.
- L¸: Dµi, xanh ®Ëm, bé l¸ gän cã tõ 31 - 33 l¸.
- Hoa: Thuéc lo¹i cóc ®¬n, ®Ó mét b«ng trªn c©y. Hoa kÐp mµu vµng cam, c¸nh
dµy ®Òu, xÕp sÝt chÆt. §êng kÝnh hoa tõ 8 - 10 cm.
- §é bÒn hoa c¾t: Tõ 12 - 14 ngµy.
- MËt ®é trång: 45 - 50 c©y/m
2
.
- Gi¸ trÞ kinh tÕ: 400 - 500 ®/b«ng.
- Vïng trång: §îc trång hÇu hÕt ë c¸c khu vùc phÝa B¾c
2. Cóc CN - 98
- Thêi vô: Trång 2 vô chÝnh lµ Xu©n HÌ vµ HÌ Thu
- Thêi gian sinh trëng: Tõ 3 - 3,5 th¸ng (90 - 100 ngµy)
- Th©n: Cøng, mËp, th¼ng, cao tõ 66 - 68 cm
- L¸: To, xanh bãng, bé l¸ xÕp gän, cã tõ 32 - 34 l¸.
- Hoa: Thuéc lo¹i cóc ®¬n, ®Ó 1 b«ng/c©y. Hoa to, mµu vµng chanh, c¸nh dµy
®Òu, xÕp sÝt chÆt. §êng kÝnh hoa trªn 10 cm.
- §é bÒn hoa c¾t: 2 tuÇn
- MËt ®é trång: 45 - 50 c©y/m
2
.
- Gi¸ trÞ kinh tÕ: 300 - 400 ®/b«ng
- Vïng trång: §îc trång hÇu hÕt ë c¸c khu vùc phÝa b¾c.
Khu vùc miÒn Trung, Phan Rang, Phan ThiÕt vµ TP Hå ChÝ Minh
3. Cóc CN - 93
- Thêi vô: Trång 2 vô chÝnh lµ xu©n hÌ vµ hÌ thu
- Thêi gian sinh trëng: 3 th¸ng (90-95ngµy)
- Th©n: Cøng, mËp, th¼ng, cao tõ 66 - 68 cm
- L¸: To, xanh bãng, bé l¸ xÕp gän, cã tõ 33 - 35 l¸.
- Hoa: Thuéc lo¹i cóc ®¬n, ®Ó 1 b«ng/c©y. Hoa to, mµu tr¾ng trong, c¸nh dµy
®Òu, xÕp sÝt chÆt. §êng kÝnh hoa trªn 10 cm.
- §é bÒn hoa c¾t: 2 tuÇn
- MËt ®é trång: 45 - 50 c©y/m
2
.
- Gi¸ trÞ kinh tÕ: 300 - 400 ®/b«ng
- Vïng trång: §îc trång hÇu hÕt ë c¸c khu vùc phÝa b¾c.
Khu vùc miÒn Trung, Phan Rang, Phan ThiÕt vµ TP Hå ChÝ Minh
kỹ thuật trồng hoa cúc xuất khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật trồng hoa cúc xuất khẩu - Người đăng: lehuuhuycubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
kỹ thuật trồng hoa cúc xuất khẩu 9 10 513