Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT TRỒNG HOA LAN

Được đăng lên bởi lamluu01011968
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
ĐẶC ĐIỂM CỦA HOA LAN .............................................................................................. 3
CƠ QUAN SINH SẢN CỦA LAN – TỔ CHỨC HOA ........................................... 3

I.

II. CƠ QUAN DINH DƢỠNG CỦA LAN – CÁCH PHÁT TRIỂN ............................ 4
1.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN ĐA THÂN ................................................... 4

2.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN ĐƠN THÂN ................................................ 4

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN Ở CÂY LAN ................................................................. 5
I.

GIAI ĐOẠN NẢY MẦM CỦA HỘT ................................................................... 5

II.

GIAI ĐOẠN CÂY CON ....................................................................................... 5

III.

GIAI ĐOẠN CÂY TRƢỞNG THÀNH ................................................................ 5

IV.

GIAI ĐOẠN MANG HOA, ĐẬU TRÁI VÀ TẠO HỘT ..................................... 5

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN Ở CÂY LAN .............................. 6
I.

ÁNH SÁNG........................................................................................................... 6

II.

NHIỆT ĐỘ ............................................................................................................ 6

III.

ẨM ĐỘ .................................................................................................................. 7

IV.

ĐỘ THÔNG THOÁNG ......................................................................................... 8

V.

NƢỚC TƢỚI VÀ CÁCH TƢỚI NƢỚC .............................................................. 8

THIẾT KẾ GIÀN CHE CHO LAN.................................................................................... 10
KỸ THUẬT TÁCH CHIẾT ............................................................................................... 11
I.

TÁCH BỤI .............................................................................................................. 11

II. CHIẾT CÀNH ......................................................................................................... 11
CHẤT TRỒNG VÀ CÁCH TRỒNG LAN ....................................................................... 12
CHẤT TRỒNG VÀ CÁCH TRỒNG LAN ....................................................................... 13
I.

CHẤT TRỒNG ....................................................................................................... 13

II. TRỒNG LAN CON ............
1
MỤC LỤC
ĐẶC ĐIỂM CỦA HOA LAN .............................................................................................. 3
I. CƠ QUAN SINH SẢN CỦA LAN – TỔ CHỨC HOA ........................................... 3
II. CƠ QUAN DINH DƢỠNG CỦA LAN CÁCH PHÁT TRIỂN ............................ 4
1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN ĐA THÂN ................................................... 4
2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LAN ĐƠN THÂN ................................................ 4
CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN Ở CÂY LAN ................................................................. 5
I. GIAI ĐOẠN NẢY MẦM CỦA HỘT ................................................................... 5
II. GIAI ĐOẠN CÂY CON ....................................................................................... 5
III. GIAI ĐOẠN CÂY TRƢỞNG THÀNH ................................................................ 5
IV. GIAI ĐOẠN MANG HOA, ĐẬU TRÁI VÀ TẠO HỘT ..................................... 5
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN Ở CÂY LAN .............................. 6
I. ÁNH SÁNG........................................................................................................... 6
II. NHIỆT ĐỘ ............................................................................................................ 6
III. ẨM ĐỘ .................................................................................................................. 7
IV. ĐỘ THÔNG THOÁNG ......................................................................................... 8
V. NƢỚC TƢỚI VÀ CÁCH TƢỚI NƢỚC .............................................................. 8
THIẾT KẾ GIÀN CHE CHO LAN.................................................................................... 10
KỸ THUẬT TÁCH CHIẾT ............................................................................................... 11
I. TÁCH BỤI .............................................................................................................. 11
II. CHIẾT CÀNH ......................................................................................................... 11
CHẤT TRỒNG VÀ CÁCH TRỒNG LAN ....................................................................... 12
CHẤT TRỒNG VÀ CÁCH TRỒNG LAN ....................................................................... 13
I. CHẤT TRỒNG ....................................................................................................... 13
II. TRỒNG LAN CON ................................................................................................. 14
III. TRỒNG LAN TÁCH CHIẾT ................................................................................. 16
PHÂN BÓN ........................................................................................................................ 19
I. PHÂN BÓN VÔ CƠ HAY PHÂN BÓN HÓA HỌC ............................................ 19
II. PHÂN BÓN HỮU CƠ ........................................................................................... 19
III. CÁCH TƢỚI PHÂN ............................................................................................... 20
CÁC BỆNH THƢỜNG GẶP ............................................................................................. 21
KỸ THUẬT TRỒNG HOA LAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT TRỒNG HOA LAN - Người đăng: lamluu01011968
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
KỸ THUẬT TRỒNG HOA LAN 9 10 618