Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng nấm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật trồng nấm

KỸ THUẬT TRỒNG NẤM
NẤM TRONG THẾ GIỚI SINH VẬT
Naêm giới sinh vật (theo Robert H. Whittaker,1969)
Khởi sinh hay tiền nhân
MONERA
Nguyên sinh hay ñôn bào
PROTISTA
Nấm
MYCOTA
1,4 tỉ năm
Thực vật
PLANTAE
Ðộng vật
ANIMALIA
NẤM LÀ GÌ?
Nấm khoâng phải thực vật
- Không có khả năng quang hợp.
- Vách tế bào bằng chitin và glucan (thay vì cellulose).
- Đường dự trữ là glycogen (thay vì tinh bột).
2. Nấm cuõng khoâng phải là dộng vật
- Lấy dinh dưỡng qua sợi nấm như rễ cây.
- Sinh sản bằng kiểu tạo bào tử (hữu tính và voâ tính).
Vì vậy, nấm được xếp vào một giới riêng gọi là giới nấm (MYCOTA).
GIỚI NẤM
- Giới nấm gồm các nấm thật (Eumycota),
/nấm nhầy (Myxomycota) thuộc PROTISTA/
- Số luợng: 1,5 triệu loaøi (chỉ sau coân trùng, hôn 10 triệu loaøi)
Ðã moâ tả duợc 69.000 loaøi, với 10.000 loaøi nấm lớn (Hawksworth,1991)
- Phân biệt:
- Nấm bậc thấp (sợi chöa phát triển, khoâng vách ngaên)
- Nấm bậc cao (sợi phát triển, chia nhánh, coù vách ngaên)
hoặc:
- Nấm lớn: cho tai nấm kích thöớc lớn
- Nấm nhỏ (vi nấm): gồm các loại nấm ñôn bào và nấm sợi
ÐẶC ÐIỂM CHUNG CỦA NẤM
- Khái niệm
- Sinh vật nhân thật (khác với vi khuẩn)
- Cấu tạo coù cả ñôn bào và dạng sợi
- Sinh sản theo kiểu bào tử
- Nấm nhỏ phần lớn là nấm sợi, ứng dụng nhiều trong đời sống
- Ðặc biệt ñôn bào nhö nấm men, quan trọng trong coâng nghiệp thực phẩm
- Một số cho tai nấm hay quả thể (fruiting body) coù kích thuớc lớn
(nấm lớn), gồm ba loại:
- Nấm aên ñöợc và aên ngon: nấm aên
- Nấm khoâng aên ñöôïc hoặc aên khoâng ngon (bao gồm nhiều nấm

duợc liệu)
- Nấm ñộc: nấm coù chứa hoặc sinh độc tố
ÐẶC ÐIỂM SINH LÝ VÀ
DINH DÖỠNG
-

Hieáu khí: cần Oxy và thải CO2

-

Sinh sản nhanh bằng bào tử nấm.

-

Lấy thức aên qua sợi nấm: cần dộ ẩm cao

- Dinh döỡng theo kiểu dị duỡng, lấythức aên từ:
Cô thể chết = hoại sinh
Cô thể sống = ký sinh hoặc cộng sinh
ÐẶC ÐIỂM TẾ BÀO HỌC
¾ Ñặc diểm chung của nấm lớn: cấu tạo sợi vaø cho quả thể kích thöớc lớn
¾ Hệ sợi nấm
- Hình ống, coù vaùch ngaên
- Vaùch ngaên khoâng hoaøn chỉnh, coù những lỗ nhỏ (tế baøo chất, thậm chí
nhaân coù theå thoâng thöông qua lại).
- Sợi nấm phaùt triển chia thaønh nhiều nhaùnh chính vaø nhaùnh con
- Coù hai dạng sợi:
Sợi sô cấp (haploid): sinh ra từ baøo tử, tế baøo coù một nhaân
Sợi thứ cấp (diploid): phối hợp hai sợi sô cấp, tế baøo coù hai nhaân
- Sợi nấm taêng tröởng bằng dầu ngọn. Sợi thứ cấp coù kiểu sinh sản ñặc biệt
gọi laø mấu lieân kết (clamp connection)
Quả thể nấm (fruiting body hay carpophore)
Cô quan sinh sản của nấm, ...
K thut trồng nấm
Kỹ thuật trồng nấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật trồng nấm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật trồng nấm 9 10 953