Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ

Được đăng lên bởi gianglycha
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Thanh Long Ruột Đỏ - Long Định I
I/ Yêu cầu chung:
Thanh long thuộc nhóm cây ưa sáng, rễ bàng và ăn cạn
nên đất trồng thanh long phải thông thoáng, không bị
ngập nước vào mùa mưa, lũ. Cây không bị che ánh sáng
mặt trời quá 30% diện tích chiếu sáng; Nước tưới không
nhiễm phèn, nhiễm mặn.
II/ Chuẩn bị cây trụ:
- Trụ xi măng: dài 2,0 cạnh vuông 12-15cm.
- Trụ được chôn sâu 0,5- 0,6m và tiến hành làm mô (ụ)
III/ Chuẩn bị đất:
- Nên làm mô đất nhằm giúp thoát nước tốt.
- Kích thước mô: Cao 10 -15cm, đường kính 60-0,80cm.
Mô sử dụng trồng thanh long là lớp đất mặt trộn với phân chu ồng hoai 15-20 kg (phân h ữu
cơ: 10-15kg/trụ) + 500g phân Super lân + Basudin(2g/mô). Đất được chu ẩn bị trước khi tr ồng
thanh long 1-2 tuần. Dùng Benomyl (nồng độ 0,1%) tưới vào mô đất tr ước khi tr ồng để phòng
ngừa nấm bệnh.
IV/ Chọn và chuẩn bị giống:
- Hom dài 30-40cm, chọn các cành to, khoẻ, thẳng, không bị sâu bệnh, tuổi cành > 6 tháng.
- Đáy hom (dài 3-5cm) được cắt bỏ phần thịt bên ngoài, để l ại ph ần lõi, nh ằm tránh th ối
hom giống, sau đó nhúng vào dung dịch thuốc trừ nấm như Benlate C, n ồng độ 0,1% trong 5
phút
- Hom có thể được giâm trước khi trồng trong vùng che bớt ánh sáng tới khi cành ra r ễ và
đâm chồi mới hoặc có thể trồng thẳng ngoài đồng
V/Trồng và chăm sóc:
1/. Thời vụ trồng:
Có thể trồng bất cứ thời gian nào trong năm. Nên tr ồng vào đầu mùa mưa (tháng 3-4dl) để
giảm chi phí tưới và khi mùa khô tới cây đủ lớn có thể ch ịu được với nhi ệt độ cao và khô h ạn.
Tuy nhiên, mùa này hom giống khan hiếm.
2/. Cách trồng:
Đặt phần lõi xuống đất, phần mặt phẳng của thân thanh long ôm sát vào tr ụ và dùng dây
nylon cột cành vào trụ, mỗi trụ đặt 4 hom.
3/. Tưới nước:
Hom sau khi đặt phải tưới nước thường xuyên 2 lần /ngày (không tưới quá nhiều nước sẽ gây
thối gốc), khi cây đã sinh trưởng, phát triển tuỳ theo th ời tiết mà tưới n ước cho cây, không để
quá khô và không tưới quá ẩm, chú ý thoát nước khi mưa lũ
4/. Mật độ và khoảng cách trồng:
- Mật độ trồng: 1100 trụ/ha.
- Khoảng cách trồng: 3m x 3m
5/. Tỉa cành, tạo tán:
Từ mặt đất tới đỉnh trụ chỉ chọn để lại 1 cành, trong thời gian này cần chú ý cột cành sát vào
trụ để rễ khí sinh của cành bám chặt vào trụ giúp cành không bị gãy khi gặp mưa, gió….
Trên đỉnh trụ, cành có thể được cắt tỉa sao cho tạo tán tròn và phân bố đều quanh tr ụ. Các
cành mới trên đỉnh trụ sẽ được tỉa theo nguyên tắc: một cành mẹ, 2 cành con. Ch ọn các cành
to khoẻ để lại. Thường xuyên tỉa bỏ các cành tai chu ột, cành sâu ...
K Thu t Tr ng Và Ch m Sóc Thanh Long Ru t - Long nh I ă Đỏ Đị
I/ Yêu c u chung:
Thanh long thu c nhóm cây a sáng, r bàng n c n ư ă
nên t tr ng thanh long ph i thông thoáng, không bđấ
ng p n c vào a m a, l . Cây không b che ánh sáng ướ ư ũ
m t tr i quá 30% di n tích chi u sáng; N c t i không ế ướ ướ
nhi m phèn, nhi m m n.
II/ Chu n b cây tr :
- Tr xi m ng: dài 2,0 c nh vuông 12-15cm. ă
- Tr c chôn sâu 0,5- 0,6m đượ và ti n hành làm mô ( )ế
III/ Chu n b t: đấ
- Nên làm mô t nh m giúp thoát n c t t.đấ ướ
- Kích th c mô: Cao 10 -15cm, ng kính 60-0,80cm.ướ đườ
s d ng tr ng thanh long là l p t m t tr n v i phân chu ng hoai 15-20 kg (phân h u đ
c : 10-15kg/tr ) + 500g phân Super lân + Basudin(2g/mô). t c chu n b tr c khi tr ngơ Đấ đượ ư
thanh long 1-2 tu n. Dùng Benomyl (n ng 0,1%) t i vào t tr c khi tr ng phòng độ ướ đ ướ để
ng a n m b nh.
IV/ Ch n và chu n b gi ng:
- Hom dài 30-40cm, ch n các cành to, kho , th ng, không b sâu b nh, tu i cành > 6 tháng.
- áy hom (dài 3-5cm) c c t b ph n th t bên ngoài, l i ph n lõi, nh m tránh th iĐ đượ đ
hom gi ng, sau ó nhúng vào dung d ch thu c tr n m nh Benlate C, n ng 0,1% trong 5 đ ư độ
phút
- Hom th c giâm tr c khi tr ng trong vùng che b t ánh sáng t i khi cành ra r đượ ướ
âm ch i m i ho c có th tr ng th ng ngoài ngđ đồ
V/Tr ng và ch m sóc: ă
1/. Th i v tr ng:
th tr ng b t c th i gian nào trong n m. Nên tr ng vào u mùa m a (tháng 3-4dl) ă đầ ư để
gi m chi phí t i khi mùa khô t i cây l n th ch u c v i nhi t cao khô h n. ướ đủ đượ độ
Tuy nhiên, mùa này hom gi ng khan hi m. ế
2/. Cách tr ng:
t ph n lõi xu ng t, ph n m t ph ng c a thân thanh long ôm sát vào tr dùng dâyĐặ đ
nylon c t cành vào tr , m i tr t 4 hom. đặ
3/. T i n cướ ướ :
Hom sau khi t ph i t i n c th ng xuyên 2 l n /ngày (không t i quá nhi u n c s gâyđặ ư ướ ườ ướ ướ
th i g c), khi cây ã sinh tr ng, phát tri n tu theo th i ti t t i n c cho cây, không đ ư ế ướ ư để
quá khô và không t i quá m, chú ý thoát n c khi m a lướ ư ư ũ
4/. M t và kho ng cách tr ng: đ
- M t tr ng: 1100 tr /ha. đ
- Kho ng cách tr ng: 3m x 3m
5/. T a cành, t o tán:
T m t t t i nh tr ch ch n l i 1 cành, trong th i gian này c n chú ý c t cành sát vào đ ớ đỉ để
tr r khí sinh c a cành bám ch t vào tr giúp cành không b gãy khi g p m a, gió…. để ư
Trên nh tr , cành th c c t t a sao cho t o tán tròn phân b u quanh tr . Cácđỉ đượ đề
cành m i trên nh tr đỉ s c t a theo nguyên t c: m t cành m , 2 cành con. Ch n các cành đượ
to kho l i. Th ng xuyên t a b các cành tai chu t, cành sâu b nh, cành n m khu t trong để ư
tán, cành ã cho qu 2-3 n mđ ă
6/. Bón phân
kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ - Người đăng: gianglycha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ 9 10 582