Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ủ phân hữu cơ

Được đăng lên bởi Vũ Xuân Bá
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C«ng ty cp CN vi sinh vµ m«i tr êng

................ oo ......………

híng dÉn

lµm ph©n h÷u c¬ vi sinh
b»ng chÕ phÈm EMIC

Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ph©n bãn cã mét
vai trß quyÕt ®Þnh c¶ vÒ chÊt lîng vµ s¶n lîng thu
ho¹ch. Trªn thÕ giíi còng nh níc ta cã nhiÒu c«ng
tr×nh nghiªn cøu gióp cho n«ng d©n biÕt lùa chän
lo¹i ph©n nµo vµ sö dông nh thÕ nµo lµ hiÖu qu¶
cao nhÊt. Tríc ®©y ph©n ho¸ häc ®îc sö dông
nhiÒu trong trång trät v× khi bãn ph©n ho¸ häc c©y
sö dông ®îc ngay chÊt dinh dìng trong ph©n nªn
cã t¸c dông nhanh, nhng qua thêi gian dµi sö dông
ph©n ho¸ häc ®· lµm cho ®Êt bÞ b¹c mµu, kh«ng
nh÷ng thÕ mµ gi¸ thµnh ph©n bãn ho¸ häc ngµy
cµng t¨ng. Trong khi ®ã, ph©n h÷u c¬ vi sinh cã rÊt
nhiÒu u ®iÓm: c¶i t¹o ®Êt tèt, cã t¸c dông l©u dµi,
gióp ®Êt gi÷ Èm tèt, gióp c©y chèng chÞu bÖnh tèt,
gi¸ thµnh thÊp.
MÆt kh¸c, phÕ th¶i n«ng nghiÖp lµ nguån h÷u
c¬ rÊt lín nhng cha ®îc sö dông hîp lý, th«ng thêng lîng phÕ th¶i nµy bÞ ®èt ®i sau thu ho¹ch võa
lµm phÝ ph¹m nguån h÷u c¬ võa lµm « nhiÔm m«i
trêng.
Trong ch¨n nu«i, ngêi d©n cha chó träng ®Õn
viÖc xö lý níc th¶i vµ ph©n th¶i. HÇu hÕt níc th¶i ®îc th¶i ra ngoµi trùc tiÕp lµm « nhiÔm m«i trêng níc
vµ kh«ng khÝ. Cßn ph©n th× hÇu nh cha ®îc ñ mµ
®em bãn trùc tiÕp. NÕu bãn trùc tiÕp th× chÊt lîng
ph©n thÊp vµ kh«ng an toµn cho m«i trêng vµ con
ngêi.

h÷u c¬ vi sinh ®Ó sö dông, võa lµm gi¶m « nhiÔm * C¶i thiÖn vÖ sinh m«i trêng:
m«i trêng.C«ng ty CP C«ng nghÖ Vi sinh vµ M«i tr-  PhÕ th¶i n«ng nghiÖp sÏ ®îc thu håi, tËn dông
êng nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt ChÕ phÈm vi sinh xö lý
chÊt th¶i h÷u c¬ - EMIC nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n
xuÊt ph©n bãn h÷u c¬ vi sinh cã chÊt lîng cao, gi¸
thµnh thÊp.
1. Ph©n h÷u c¬ vi sinh (HCVS) lµ g×?
Ph©n h÷u c¬ lµ lo¹i ph©n bãn cã thµnh phÇn chñ
yÕu lµ b· th¶i thùc vËt, ®éng vËt mµ th«ng qua ho¹t
®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp cña vi sinh vËt ®· cung cÊp
chÊt dinh dìng cho c©y trång, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ n¨ng suÊt cña s¶n phÈm. Ph©n h÷u c¬ cßn cã t¸c
dông tèt ®èi víi tÝnh chÊt lý ho¸ häc vµ sinh häc cña ®Êt.
Trong ph©n h÷u c¬ cã chøa chÊt mïn lµm ®Êt t¬i xèp,
t¨ng dung lîng hÊp thu kho¸ng cña ®Êt, ®ång thêi cã t¸c
dông tèt ®Õn hÖ vi sinh vËt cã Ých trong ®Êt. Ph©n h÷u c¬
kh«ng g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn ngêi, ®éng vËt vµ m«i trêng
sinh th¸i.
Ph©n bãn h÷u c¬ vi sinh lµ ph©n h÷u c¬ cã chøa
c¸c chñng vi sinh vËt sèng ®· qua tuyÓn chän, cã
ho¹t tÝnh sinh häc cao, gãp phÇn t¹o nªn ®é ph× nhiªu
cña ®Êt, cung cÊp chÊt dinh dìng díi d¹ng dÔ tiªu (P,
N, K...) vµ c¸c hîp chÊt sinh häc kh¸c ®Ó t¨ng n¨...
ng ty cp CN vi sinh m«i tr êng
................ oo ......………
híng dÉn
lµm ph©n u c¬ vi sinh
b»ng chÕ phÈm EMIC
Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ph©n bãn mét
vai trß quyÕt ®Þnh chÊt lîng s¶n lîng thu
ho¹ch. Trªn thÕ giíi còng nh níc ta nhiÒu c«ng
tr×nh nghiªn u gióp cho n«ng d©n biÕt lùa chän
lo¹i ph©n nµo vµ dông nh thÕ nµo hiÖu qu
cao nhÊt. Tríc ®©y ph©n ho¸ häc ®îc dông
nhiÒu trong trång trät khi bãn ph©n ho¸ häc c©y
dông ®îc ngay chÊt dinh dìng trong ph©n nªn
t¸c dông nhanh, nhng qua thêi gian dµi dông
ph©n ho¸ häc ®· lµm cho ®Êt b¹c mµu, kh«ng
nh÷ng thÕ gi¸ thµnh ph©n bãn ho¸ häc ngµy
cµng t¨ng. Trong khi ®ã, ph©n h÷u vi sinh rÊt
nhiÒu u ®iÓm: c¶i t¹o ®Êt tèt, t¸c dông l©u dµi,
gióp ®Êt gi÷ Èm tèt, gióp c©y chèng chÞu bÖnh tèt,
gi¸ thµnh thÊp.
MÆt kh¸c, phÕ th¶i n«ng nghiÖp nguån h÷u
rÊt lín nhng cha ®îc dông hîp lý, th«ng th-
êng lîng phÕ th¶i nµy ®èt ®i sau thu ho¹ch võa
lµm phÝ ph¹m nguån h÷u võa lµm « nhiÔm m«i
trêng.
Trong ch¨n nu«i, ngêi n cha chó träng ®Õn
viÖc xöníc th¶i vµ ph©n th¶i. HÇu hÕt níc th¶i ®-
îc th¶i ra ngoµi trùc tiÕp lµm « nhiÔm m«i trêng níc
kh«ng khÝ. Cßn ph©n th× hÇu nh cha ®îc ñ
®em bãn trùc tiÕp. NÕu bãn trùc tiÕp th× chÊt lîng
ph©n thÊp kh«ng an toµn cho m«i trêng con
ngêi.
§Ó gióp c¸c Quý c«ng ty, nghiÖp s¶n
xuÊt ph©n bãn vµ c¸c hé d©n võa tù lµm ph©n
h÷u vi sinh ®Ó sö dông, võa lµm gi¶m « nhiÔm
m«i trêng.C«ng ty CP C«ng nghÖ Vi sinh vµ M«i tr-
êng nghiªn cøu s¶n xuÊt ChÕ phÈm vi sinh lý
chÊt th¶i h÷u - EMIC nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n
xuÊt ph©n bãn h÷u vi sinh chÊt lîng cao, gi¸
thµnh thÊp.
1. Ph©n h÷u c¬ vi sinh (HCVS) lµ g×?
Ph©n h÷u lo¹i ph©n bãn thµnh phÇn chñ
yÕu th¶i thùc vËt, ®éng vËt th«ng qua ho¹t
®éng trùc tiÕp hay gn tp cña vi sinh vËt ®· cung cÊp
ct dinh dìng cho c©y trång, gãp pn n©ng cao chÊt l-
îng vµ n¨ng suÊt cña sn pm. Ph©n h÷u c¬ cßn cã t¸c
dông tèt ®èi víi tÝnh chÊt ho¸ häc vµ sinh häc cña ®Êt.
Trong pn h÷u cã ca ct mïn lµm ®Êt t¬i p,
t¨ng dung lîng p thu kho¸ng cña ®Êt, ®ång thêi cã t¸c
dông tèt ®Õn hÖ vi sinh t Ých trong ®Êt. Pn u
kng g©ynhng xÊu ®Õn ni, ®éng vËt m«i trêng
sinh ti.
Ph©n bãn h÷u vi sinh ph©n h÷u chøa
c¸c chñng vi sinh vËt ng ®· qua tuyÓn chän,
ho¹t tÝnh sinh häc cao, gãp phÇn t¹o nªn ®é ph× nhiªu
cña ®Êt, cung cÊp chÊt dinh dìng díi d¹ng tiªu (P,
N, K...) c¸c hîp chÊt sinh häc kh¸c ®Ó t¨ng n¨ng
suÊt c©y trång, chÊt lîng s¶n phÈm, th«ng qua c¸c
ho¹t ®éng cña chóng.
2. Sö dông pn HCVS ®em l¹i nh÷ng i Ých g×?
Sö dông ph©n h÷u c¬ vi sinh võa ®em l¹i hiÓu qu¶
kinh cao trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, võa lµm cho
m«i trêng ngµy cµng tèt h¬n. Nh÷ng lîi Ých ph©n
h÷u c¬ vi sinh ®em l¹i lµ:
* §èi víi ®Êt s¶n xuÊt:
T¨ng ®é ph× nhiªu, t¨ng chÊt kho¸ng vi sinh vËt
h÷u hiÖu cho ®Êt.
T¨ng kh¶ n¨ng hÊp thu chÊt dinh dìng.
* HiÖu qu¶ kinh tÕ:
T¨ng kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh cña c©y trång,
v× vËy cã thÓ h¹n chÕ sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt
vµ do ®ã n©ng cao an toµn thùc phÈm.
Gi¶m chi phÝ mua ph©n hãa häc (Gi¶m 50%).
N©ng cao n¨ng suÊt, chÊt ng sn phÈm c©y trång.
* C¶i thiÖn vÖ sinh m«i trêng:
PhÕ th¶i n«ng nghiÖp ®îc thu håi, tËn dông
tèi ®a.
Lµm gi¶m c¸c mÇm bÖnh vµ c«n trïng cã h¹i.
C¸c lo¹i ph©n chuång ®îc ñ thµnh ph©n u c¬ vi
sinh nªn mÊt mïi h«i ti, an toµn cho ngêi sö dông.
3. ChÕ phÈm EMIC lµ g×?
EMIC (Bé vi sinh vËt h÷u hiÖu) lµ tËp hîp nhu
vi sinh t u hiÖu bao m: Vi sinh t ph©n gi¶i
ct u , vi sinh t ®Þnh ®¹m, vi sinh vËt ph©n
gi¶i l©n, vi sinh t sinh chÊt ch tch sinh trëng...
Mét gam c pm ca trªn mét tØ vi sinh vËt.
ChÕ phÈm EMIC cã t¸c dông:
Ph©n gi¶i r¸c th¶i, p ti n«ng nghiÖp, mïn
u c¬, pn b¾c vµ ph©n chuång lµm ph©n bãn
u vi sinh.
Ph©n gi¶i nhanh chÊt ti u c¬ trong níc thi.
Thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh lµm s¹ch c thi.
Lµm gi¶m tèi ®a mïi h«i thèi cña chÊt th¶i.
H¹n chÕ mÇm bÖnh cã h¹i trong chÊt th¶i
Lîng dïng vµ c¸ch b¶o qu¶n:
1-2 i cphÈm EMIC (200 - 400g) sö ng
®Ó ñ cho 1 tÊn ngun liÖu. C phÈm ®îc ®Ó n¬i k
r¸o tnh chuét gi¸n c¾n. NÕu ng cha t
cÇn pi bc vµ tr¸nh bÞ Èm ít.
4. §Ó ®îc ph©n ñ u t cÇn nh÷ng ®u
kiÖn g×?
a. Nguyªn liÖu
PhÕ th¶i nguån gèc c©y xanh: C¸c lo¹i
r¸c nh r¬m r¹, ng«, ®Ëu, l¹c, chÌ, v¶i, xoµi,
cµ p c¸c li (trõ gÊu, tranh)... C¸c lo¹i
vá nh vá cµ phª, trÊu, c... C¸c lo¹i n: Than
mïn (than bïn ng trong sn xuÊt ph©n bãn),
mïn mÝa, mïn ca, mïn giÊy, mïn thc ...
PhÕ thi cã nguånc tõ ®éng vËt: ph©n gia sóc
(tr©u, bß, lîn, dª..., gia cÇm (vÞt, gµ, ngan...)...
ChÕ phÈm vi sinh EMIC.
Chó ý:
®èng ñ k, c nµy n ph¶i ®¶o tn bæ sung níc.
NÕu tiÕn hµnh ñ lîng ph©n r¸c nhiÒu th× ta
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ - Trang 2
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ - Người đăng: Vũ Xuân Bá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỹ thuật ủ phân hữu cơ 9 10 761