Ktl-icon-tai-lieu

Làm giàu trên đất quê mình

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 228 trang   |   Lượt xem: 7754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lµm giµu trªn ®Êt quª m×nh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

1

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

2

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
Trung t©m khuyÕn n«ng - khuyÕn ng- quèc gia

Lµm giµu
trªn ®Êt quª m×nh
C©u chuyÖn truyÒn thanh

Nhµ xuÊt b¶n lao ®éng
Hµ Néi - 2008
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

3

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

4

“Lµm giµu trªn ®Êt quª m×nh” -

mét th-¬ng hiÖu nhµ §µi
Cuéc thi viÕt kÞch truyÒn thanh khuyÕn n«ng “Lµm
giµu trªn ®Êt quª m×nh” do Trung t©m KhuyÕn n«ng KhuyÕn ng- Quèc gia (Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng
th«n) phèi hîp víi Ban Kinh tÕ khoa häc vµ C«ng nghÖ
(§µi TiÕng nãi ViÖt Nam) tæ chøc, ®-îc ph¸t ®éng tõ n¨m
2005. Mét “th-¬ng hiÖu” nhµ §µi ®· “¨n” s©u vµo lßng
ng-êi nghe. Th«ng qua cuéc thi nµy, nh÷ng c¸ch lµm ¨n
míi, nh÷ng tiÕn bé khoa häc cña Trung t©m KhuyÕn n«ng KhuyÕn ng- Quèc gia ®· ®-îc chuyÓn t¶i ®Õn bµ con n«ng
d©n qua nh÷ng tiÓu phÈm, c©u chuyÖn truyÒn thanh võa
sinh ®éng, hÊp dÉn, võa dÔ hiÓu, dÔ nhí, l¹i ®-îc dµn dùng
mét c¸ch c«ng phu víi sù tham gia diÔn xuÊt cña nhiÒu
nghÖ sÜ næi tiÕng rÊt “¨n kh¸ch” trªn sµn diÔn, trªn sãng
ph¸t thanh. Nhê vËy, gi¸ trÞ cña nã ®· v-ît ra khái ph¹m
vi lµng, xãm, th«n, b¶n. Cø nghÜ r»ng viÕt vÒ kiÕn thøc
khuyÕn n«ng lµ nh÷ng c©u chuyÖn ®¬n gi¶n, lêi lÏ kh«
khan, nh-ng qua c¸c t¸c phÈm ®o¹t gi¶i cho thÊy nh÷ng
c©u chuyÖn truyÒn thanh ®Çy kÞch tÝnh víi nh÷ng t×nh tiÕt
kh«ng kÐm phÇn hÊp dÉn, víi ng«n ng÷ hµnh ®éng giµu

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

5

h×nh ¶nh. Tªn cuéc thi ®· trë thµnh tªn gäi th©n quen,
quan träng h¬n lµ trë thµnh tiªu chÝ lµm ¨n cña bµ con
n«ng d©n, thµnh ph-¬ng ch©m “xö thÕ” cho nh÷ng gia ®×nh
®ang mong muèn tho¸t nghÌo, v-¬n lªn lµm giµu. Cuéc thi
®Æt ra vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay lµ n«ng nghiÖp - n«ng th«n
- n«ng d©n trong vßng xo¸y tiÕn lªn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn
®¹i hãa, míi thÊy hÕt ý nghÜa s©u ®Ëm vµ chÊt nh©n v¨n
cao ®Ñp cña nã.
Víi b¸o in, t¸c phÈm ®-îc thÓ hiÖn trªn con ch÷. Víi
ph¸t thanh, t¸c phÈm ph¶i ®-îc biªn tËp, dµn dùng thµnh
tiÓu phÈm, c©u chuyÖn truyÒn thanh hoµn chØnh. T¸c phÈm
®-îc ph¸t sãng kh«ng chØ lµ c«ng søc cña t¸c gi¶ kÞch b¶n
mµ cña c¶ e-kÝp lµm viÖc, bao gåm: Biªn tËp viªn, diÔn
viªn, kü thuËt viªn cïng t¸c nghiÖp d-íi sù qu¸n xuyÕn cña
®¹o diÔn.
¤ng NguyÔn V¨n Trî ë tËn b¶n M¸y §-ê...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
1
Lµm giµu trªn ®Êt quª m×nh
Làm giàu trên đất quê mình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm giàu trên đất quê mình - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
228 Vietnamese
Làm giàu trên đất quê mình 9 10 436