Ktl-icon-tai-lieu

Lập dự án chăn nuôi phát triển bò vàng

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
PHÁT TRIỂN BÕ VÀNG
NINH THUẬN THÀNH HÀNG HÓA
THEO CHUỖI GIÁ TRỊ
 ĐỊA ĐIỂM
 CHỦ ĐẦU TƢ

:
:

Ninh Thuận - Tháng 8 năm 2015

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
PHÁT TRIỂN BÕ VÀNG
NINH THUẬN THÀNH HÀNG HÓA
THEO CHUỖI GIÁ TRỊ
ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám Đốc)

NGUYỄN VĂN MAI

Ninh Thuận - Tháng 8 năm 2015

DỰ ÁN ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN BÕ VÀNG NINH THUẬN THÀNH HÀNG
HÓA THEO CHUỖI GÍA TRỊ

Phần thứ nhât
THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN
I.
II.

III.








IV.
V.

VI.

Tên dự án: Ứng dụng đổi mới công nghệ phát triển Bò Vàng Ninh Thuận thành
hàng hóa theo chuỗi giá trị
Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền:
 Cơ quan chủ quản đầu tƣ: Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận
 Cơ quan khoa học tham gia
- Cục Phát triển thị trƣờng và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
- Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.
- Hiệp Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.
- Hiệp Hội chăn nuôi Việt Nam.
- Viện Chăn nuôi Việt Nam.
- Viện Công nghệ sinh học-Viện KH&CN Việt Nam;
- Đại học Quốc Gia TP HCM.
Đơn vị chuẩn bị dự án/ Nhà đầu tƣ:
Chủ đầu tƣ
:
Giấy phép ĐKKD
:
Ngày đăng ký
:
Đại diện pháp luật
:
Chức vụ
:
Địa chỉ trụ sở
:
Ngành nghề chính
: Sản xuất thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
Điện thoại
:
Địa điểm thực hiện dự án: 200 ha xã Phƣớc Chính, huyê ̣n Bác Ái, tỉnh Ninh
Thuận
Quy mô, công suất dự án
Đầu tƣ ban đầu 12 con bò đực giống Brahman đỏ và 1000 con giống sind vàng cái.
Sau 5 năm tăng đàn, trang trại có quy mô ổn định 50 con bò giống Brahman đỏ đực
và 4000 bò giống sind vàng cái và sản xuất 4000 bò thịt mỗi năm
Tổng vốn, tổng mức đầu tƣ
Tổng vốn đầu tƣ : 220,000,000,000 đồng
Cơ cấu vốn:
+ Vốn chủ sở hữu: chiếm 34% trên tổng vốn đầu tƣ TSCĐ tƣơng đƣơng
75,000,000,000 đồng.
+ Vốn vay ngân hàng: vốn vay 66% trên tổng vốn đầu tƣ tức là 145,000,000,000
đồng.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

1

DỰ ÁN ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN BÕ VÀNG NINH THUẬN THÀNH HÀNG
HÓA THEO CHUỖI GÍA TRỊ

VII.
VIII.

Loại hợp đồng PPP: Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL)
Thời gian thực hiện dự án
Thời gian hoạ...
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU
ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
PHÁT TRIỂN BÕ VÀNG
NINH THUẬN THÀNH HÀNG HÓA
THEO CHUỖI GIÁ TRỊ
ĐỊA ĐIỂM :
CHỦ ĐẦU TƢ :
Ninh Thuận - Tháng 8 năm 2015
Lập dự án chăn nuôi phát triển bò vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập dự án chăn nuôi phát triển bò vàng - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Lập dự án chăn nuôi phát triển bò vàng 9 10 404