Ktl-icon-tai-lieu

LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Được đăng lên bởi gianglautg
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BÁC

------

GIÀNG A LAU

LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO
XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN,
GIAI ĐOẠN 2014 – 2023

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Minh Châu

SƠN LA, NĂM 2014

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1
PHẦN I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................3
1.1. Trên thế giới..............................................................................................3
1.2. Ở Việt Nam...............................................................................................4
1.3. Xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên........................................8
PHẦN II: MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................10
2.1. Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................10
2.1.1. Mục tiêu chung.....................................................................................10
2.1.2. Mục tiêu cụ thể.....................................................................................10
2.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.............................................................10
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu..........................................................................10
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................10
2.3. Nội dung nghiên cứu..............................................................................10
2.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................11
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu..............................................................11
2.4.1.1. Kế thừa tài liệu..................................................................................11
2.4.1.2. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân. 11
2.4.2. Phương pháp sử lí số liệu....................................................................13
PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU..................................15
3.1. Điều kiện tự nhiên:.................................................................................15
3.1.1. Vị trí địa lý:..........................................................................................15
3.1.2. Đặc điểm...
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BÁC
------
GIÀNG A LAU
LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO
XÃ TA MA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN,
GIAI ĐOẠN 2014 – 2023
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Minh Châu
SƠN LA, NĂM 2014
LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Người đăng: gianglautg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 9 10 400