Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN CAO HỌC: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUỴEN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN

Được đăng lên bởi hungtu
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 3 lần
®Æt vÊn ®Ò
Quy ho¹ch l©m nghiÖp mét trong nh÷ng ho¹t ®éng rÊt quan träng,
®Æc biÖt ®èi víi s¶n xuÊt l©m - n«ng nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm ViÖt Nam ®Þa
h×nh ®a d¹ng phøc t¹p, ph©n ho¸ m¹nh, cïng víi nÒn kinh tÕ x· héi vµ nhu cÇu
cña ngêi d©n trong nÒn kinhthÞ trêng còng hÕt søc phong phó, nªn viÖc quy
ho¹ch l©m nghiÖp cho c¸c cÊp qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh...
Ngµy cµng trë thµnh mét ®ßi hái thùc tÕ kh¸ch quan.
Quy ho¹ch L©m nghiÖp lµ tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho bÊt gi¶i ph¸p nµo
nh»m ph¸t huy ®ång thêi nh÷ng tiÒm n¨ng to lín, cùc ®a d¹ng tµi nguyªn
rõng vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn - kinh tÕ - x· héi kh¸c, gãp phÇn vµo sù nghiÖp
ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ®Þa ph¬ng quèc gia. §iÒu ®ã chøng tá r»ng, ®Ó viÖc
s¶n xuÊt kinh doanh rõng hiÖu qu¶ hay dông nguån tµi nguyªn thiªn
nhiªn theo híng bÒn v÷ng, nhÊt thiÕt cÇn ph¶i c«ng t¸c quy ho¹ch l©m
nghiÖp vµ c«ng t¸c quy ho¹ch l©m nghiÖp cÇn ph¶i ®îc ®i tríc mét bíc, lµm c¬
viÖc lËp ho¹ch, ®Þnh híng tríc khi c¸c ho¹t ®éng SXKD l©m nghiÖp
kh¸c diÔn ra.
L©m nghiÖp lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
víi nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng, muèn kinh doanh toµn diÖn, lîi dông tæng hîp
sö dông bÒn v÷ng tµi nguyªn rõng ph¶i cã c«ng t¸c quy ho¹ch lËp kÕ
ho¹ch s¶n xuÊt l©m nghiÖp.
Mét chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ®æi míi cña Nhµ níc gÇn ®©y nh NghÞ
®Þnh 01/CP ngµy 04/01/1995; Ch¬ng tr×nh 327; QuyÕt ®Þnh 661/Q§ - TTg
ngµy 29/07/1998; QuyÕt ®Þnh 245/1998/Q§ - TTg; NghÞ ®Þnh 163/CP ngµy
16/11/1999; QuyÕt ®Þnh 245/1998/ - TTg ngµy 21/12/1998; LuËt §Êt ®ai
(n¨m 2003); LuËt B¶o Ph¸t triÓn rõng (n¨m 2004); ChØ thÞ 38/2005/CT -
TTg ngµy 05/12/2005; QuyÕt ®Þnh sè 61/2005/ - BNN ngµy 12/10/2005;
QuyÕt ®Þnh 62/2005/ - BNN ngµy 12/10/2005; QuyÕt ®Þnh sè186/2006/
- TTg ngµy 14/8/2006... §· t¸c ®éng mét ch s©u s¾c ®Õn c«ng t¸c quy
ho¹ch l©m nghiÖp.
1
bé gi¸o dôc vµ ®µo
t¹o bé n«ng
nghiÖp vµ ptnt
trêng ®¹i häc
l©m nghiÖp
-------------------------------------------
hµ t©y 6/ 2006
LUẬN VĂN CAO HỌC: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUỴEN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN CAO HỌC: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUỴEN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN - Người đăng: hungtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
LUẬN VĂN CAO HỌC: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUỴEN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN 9 10 404