Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở việt nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1984 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------------------

NGUYỄN THỊ HẰNG

ðÁNH GIÁ ðẶC ðIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP
ðOÀN GIỐNG CAO LƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC
CHỌN GIỐNG CAO LƯƠNG Ở VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT
Mã số: 60 62 01

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. PHẠM VĂN CƯỜNG
TS. NGUYỄN NHƯ HẢI

HÀ NỘI - 2011

LỜI CAM ðOAN

Tôi xin cam ñoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa từng ñược công bố trong bất kỳ một công trình khoa học
nào khác. Mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn
và các thông tin trích dẫn, sử dụng trong luận văn ñược ghi rõ nguồn gốc.

Người hướng dẫn

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Hằng

Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………

i

LỜI CẢM ƠN

ðể hoàn thành khóa học và luận văn này, tôi ñã nhận ñược sự quan
tâm, ñộng viên và giúp ñỡ của các thầy cô giáo, các tập thể, cá nhân, gia
ñình, các anh chị cùng bạn bè ñồng nghiệp ñã tạo mọi ñiều kiện về vật chất
và tinh thần ñể tôi có thể học tập và nghiên cứu.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến PGS.TS Phạm Văn Cường và
TS. Nguyễn Như Hải ñã tận tình hướng dẫn, giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình
thực hiện ñề tài cũng như hoàn chỉnh luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô cùng toàn thể công nhân viên
Bộ môn Cây lương thực, ñã giúp ñỡ, ñóng góp nhiều ý kiến quý báu và tạo
mọi ñiều kiện thuận lợi ñể tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Hằng

Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………

ii

MỤC LỤC
Trang

LỜI CAM ðOAN ..............................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................ii
MỤC LỤC ..................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................i
DANH MỤC ðỒ THỊ .......................................................................................i
I. MỞ ðẦU .......................................................................................................1
1.1.

ðặt vấn ñề...............................................................................................1

1.2.

Mục ñích và yêu cầu của ñề tài. ............................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------------------
NGUYỄN THỊ HẰNG
ðÁNH GIÁ ðẶC ðIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP
ðOÀN GIỐNG CAO LƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC
CHỌN GIỐNG CAO LƯƠNG Ở VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT
Mã số: 60 62 01
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. PHẠM VĂN CƯỜNG
TS. NGUYỄN NHƯ HẢI
HÀ NỘI - 2011
Luận văn đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở việt nam - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Luận văn đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn giống cao lương phục vụ công tác chọn giống cao lương ở việt nam 9 10 334