Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn : Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa tới chất lượng môi trường và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DUC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ðẶNG TIỄN SĨ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ðÔ THỊ HOÁ
TỚI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ðỀ XUẤT
MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TẠI THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH
GIAI ðOẠN 2005 - 2009

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: Quản lý ðất ñai
Mã số

: 60.62.16

Người hướng dẫn khoa học: TS. TRỊNH QUANG HUY

HÀ NỘI - 2010

LỜI CAM ðOAN

Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong
bất kì công trình nào khác.
Tôi xin cam ñoan các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ
nguồn gốc./.
Tác giả luận văn

ðặng Tiến Sĩ

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ........... i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và thực hiện ñề tài, tôi ñã nhận ñược sự
giúp ñỡ, những ý kiến ñóng góp, chỉ bảo quý báu của các thầy giáo, cô giáo
trong Viện nghiên cứu sau ñại học, khoa Tài Nguyên và Môi Trường, trường
ðại học Nông Nghiệp Hà Nội.
ðể có ñược kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản
thân, tôi còn nhận ñược sự hướng dẫn chu ñáo, tận tình của TS. Trịnh Quang
Huy là người hướng dẫn trực tiếp tôi trong suốt thời gian nghiên cứu ñề tài và
viết luận văn, các Thầy cô giáo trong khoa Tài nguyên và Môi trường, trường
ðại học Nông Nghiệp Hà Nội.
Tôi cũng nhận ñược sự giúp ñỡ, tạo ñiều kiện của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã Cẩm Phả, phòng Tài nguyên và
Môi Trường, Văn phòng ðăng ký Quyền sử dụng ñất, phòng Kinh Tế, phòng
Thống kê thị xã Cẩm Phả.
Với tấm lòng biết ơn, tôi xin chân thành cảm ơn mọi sự giúp ñỡ quý báu
ñó!
Tác giả luận văn

ðặng Tiến Sĩ

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ...........ii

MỤC LỤC

Lời cam ñoan

i

Lời cảm ơn

ii

Mục lục

iii

Danh mục các chữ viết tắt

v

Danh mục bảng

vi

Danh mục sơ ñồ

vii

1.

ðẶT VẤN ðỀ

1

1.1

Tính cấp thiết của ñề tài

1

1.2

Mục ñích nghiên cứu

2

1.3

Yêu cầu nghiên cứu

2

2.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

3

2.1

Khái quát về quá trình ñô thị hoá tại một số ñô thị ñiển hình tại
Việt Nam

3

2.2

Các áp lực môi trường chính do quá trình ñô thị hoá tại Việt Nam

15

2.3

Các biện pháp bảo vệ môi trường hiện ñang ñược áp dụng

31

2.4

Cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
ở Việt Nam

32

3.

ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

35

3.1

ðối tượng và phạm vi nghiên cứu.

35

3.2

Nội dung nghiên cứu

35

3.3

Phương pháp nghiên cứu
...
B GIÁO DUC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
ðẶNG TIN SĨ
NGHIÊN CU NH HƯỞNG CA ðÔ TH HOÁ
TI CHT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ðỀ XUT
MT S GII PHÁP BO V MÔI TRƯỜNG
TI TH XÃ CM PH - TNH QUNG NINH
GIAI ðON 2005 - 2009
LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP
Chuyên ngành: Qun lý ðất ñai
Mã s : 60.62.16
Người hưng dn khoa hc: TS. TRNH QUANG HUY
HÀ NI - 2010
Luận văn : Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa tới chất lượng môi trường và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn : Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa tới chất lượng môi trường và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Luận văn : Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa tới chất lượng môi trường và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường 9 10 667