Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM PHẦN I

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 4377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

GIÁO TRÌNH

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
PHẦN I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH
Biên soạn: TS. PHAN TRUNG HIỀN

Cần thơ, tháng 2/2009

2

MỤC LỤC
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM...................................1
MỤC LỤC.....................................................2
CHƯƠNG I....................................................8
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH..........................8
Bài 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH.................8
1.KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.................8
1.1 Khái niệm và đặc điểm quản lý .........................8
1.2 Quản lý nhà nước ......................................9
1.3 Quản lý hành chính nhà nước...........................10
2.LUẬT HÀNH CHÍNH- MỘT NGÀNH LUẬT ĐỘC LẬP ................12
2.1 Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính..............12
2.2 Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam. . .17
3.MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA LUẬT HÀNH CHÍNH VỚI MỘT SỐ NGÀNH LUẬT
KHÁC .....................................................19
3.1 Luật hành chính và luật hiến pháp ....................19
3.2 Luật hành chính và luật đất đai.......................19
3.3 Luật hành chính và luật hình sự .....................20
3.4 Luật hành chính và luật dân sự ......................21
3.5 Luật hành chính và luật lao động ....................21
3.6 Luật hành chính và luật tài chính
..................22
4.NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ VAI TRÒ LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
..........................................................22
4.1 Hệ thống ngành Luật Hành chính Việt Nam ..............22
4.2 Vai trò của luật Hành chính Việt Nam ................23
5.NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM .....................23
5.1 Văn bản luật
.......................................24
5.2 Văn bản dưới luật
..................................25
6.HỆ THỐNG HOÁ NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM ........26
6.1 Tập hợp hóa
.......................................27
6.2 Pháp điển hóa
.....................................27
7.KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH ...............................28
7.1 Đối tượng nghiên cứu
.............................28
7.2 Nhiệm vụ của khoa học luật hành chính
...........28
7.3 Phương pháp nghiên cứu ...............................28
8.MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH ................................29

3
Bài 2 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
...........................................................32
1. KHÁI NIỆM VÀ HỆ THỐNG CÁC NGUYÊN TẮC .............
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
GIÁO TRÌNH
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH
Biên soạn: TS. PHAN TRUNG HIỀN
Cần thơ, tháng 2/2009
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM PHẦN I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM PHẦN I - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM PHẦN I 9 10 685