Ktl-icon-tai-lieu

MASSCOTE-RAP - Hiện đại hóa tưới và vận hành hệ thống kênh

Được đăng lên bởi vantimua
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4028 lần   |   Lượt tải: 22 lần
MASSCOTE-RAP: MỘT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI HÓA
DỊCH VỤ TƯỚI VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÊNH
ThS. Lê Anh Vân
Trung tâm Tư vấn và Giám sát
Tổng công ty TVXDTL Việt Nam- CTCP
TÓM TẮT
Thực tế cho thấy hầu hết các hệ thống tưới tại Việt Nam hiện chỉ có thể khai thác
được khoảng 50% năng lực thiết kế, nguyên nhân chủ yếu là do cải tạo, nâng cấp
thiếu đồng bộ, sự xuống cấp của các công trình thủy lợi, sự manh mún của các ô
ruộng và trình độ quản lý kém với công nghệ lạc hậu.
Những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã có nhiều những nỗ lực nhằm cải
thiện, nâng cao hiệu quả các hệ thống tưới từ các chương trình cho vay dài hạn
của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng thế giới (WB) cũng như
của nhiều nước khác. Các dự án này đã từng bước tiếp cận và tiến tới hiện đại
hóa một số hệ thống tưới.
Hiện đại hóa cần được hiểu là một quá trình nâng cấp kỹ thuật và quản lý với
mục tiêu cải thiện việc sử dụng nguồn tài nguyên nước, nó yêu cầu có sự thay đổi
cả “phần cứng” và “phần mềm”, do đó để thực hiện công tác hiện đại hóa thì
phải hiểu được hiện trạng của hệ thống cũng như các hạn chế đang tồn tại trong
hệ thống. Các công cụ đánh giá hiệu quả của hệ thống tưới và cung cấp các giải
pháp thiết thực nhằm cải thiện hoạt động và quản lý của hệ thống là Quy trình
đánh giá nhanh (RAP)1 và MASSCOTE2.
Bài báo này giới thiệu những nét cơ bản nhất của RAP và MASSCOTE trong việc
đánh giá hiện trạng vận hành của một hệ thống tưới, cách diễn giải kết quả của
RAP thông qua việc so sánh một số chỉ tiêu nội tại của hệ thống thủy nông Kẻ Gỗ
với một số dự án khác trên thế giới đã được FAO tiến hành đánh giá RAP.
1.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHANH (RAP) LÀ GÌ?
Đánh giá RAP thực chất là sự xem xét thông tin có hệ thống về hoạt động của
một hệ thống tưới, thông tin về quản lý tài chính và hành chính từ những dữ liệu
điều tra, khảo sát tình trạng cơ sở hạ tầng.
RAP là một tập hợp có hệ thống các thủ tục phục vụ cho việc chuẩn đoán sự hoạt
động và mức độ cung cấp nước của một hệ thống tưới. Nó cung cấp một bức
tranh toàn cảnh về hiện trạng hệ thống tưới trong đó thể hiện rõ ràng nơi nào cần
phải nâng cấp, các khu vực nào trong hệ thống đang có vấn đề cần giải quyết.
Các chỉ tiêu đánh giá RAP còn góp phần xác định các thứ tự ưu tiên trong quá
trình nâng cấp và được sử dụng để so sánh lựa chọn phương án cải tạo, nâng cấp
trong kế hoạch hiện đại hóa.
1
2

Rapid Appraisal Procedure
Mapping System and Services for Canal Operation Techniques

1

-

Năm 1989, RAP lần đầu tiên được Trung tâm đào tạo ...
1
MASSCOTE-RAP: MỘT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI HÓA
DỊCH VỤ TƯỚI VÀ VẬN HÀNH HTHỐNG KÊNH
ThS. Lê Anh Vân
Trung tâm Tư vấn và Giám sát
Tng công ty TVXDTL Vit Nam- CTCP
TÓM TẮT
Thực tế cho thấy hầu hết các hệ thống tưới tại Việt Nam hiện chỉthể khai thác
được khoảng 50% năng lực thiết kế, nguyên nhân chủ yếu là do cải tạo, nâng cấp
thiếu đồng bộ, sự xuống cấp của các công trình thủy lợi, sự manh mún của các ô
ruộng và trình độ quản lý kém với công nghệ lạc hậu.
Những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã nhiều những nỗ lực nhằm cải
thiện, nâng cao hiệu quả các hệ thống tưới t các chương trình cho vay i hạn
của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng thế giới (WB) cũng như
của nhiều nước khác. Các dự án này đã tng bước tiếp cận và tiến tới hiện đại
hóa một số hệ thống tưới.
Hiện đại hóa cần được hiểu là một quá trình nâng cấp kỹ thuật và quản với
mục tiêu cải thiện việc sử dụng nguồn tài nguyên nước, nó yêu cầu có sự thay đổi
c“phần cứng” và “phần mềm”, do đó để thực hiện công tác hiện đại hóa thì
phải hiểu được hiện trạng của hệ thống cũng như các hạn chế đang tồn tại trong
hthống. Các công cđánh giá hiệu quả của hệ thống tưới và cung cấp các giải
pháp thiết thực nhằm cải thiện hoạt động và quản của hệ thống là Quy trình
đánh giá nhanh (RAP)
1
và MASSCOTE
2
.
Bài báo này giới thiệu những nét cơ bản nhất của RAP và MASSCOTE trong việc
đánh giá hiện trạng vận hành của một hthống tưới, cách diễn giải kết quả của
RAP thông qua việc so sánh một số chỉ tiêu nội tại của hệ thống thủy nông Kẻ Gỗ
với một số dự án khác trên thế giới đã được FAO tiến hành đánh giá RAP.
1. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHANH (RAP) GÌ?
Đánh gRAP thực chất là sxem xét thông tin hệ thống vhoạt động của
một hệ thống tưới, thông tin về quản tài chính và hành chính tnhững dliệu
điều tra, khảo sát tình trạng cơ sở hạ tầng.
RAP là một tập hợp có hệ thống các thủ tục phục vụ cho việc chuẩn đoán sự hoạt
động và mức độ cung cấp nước của một hệ thống tưới. cung cấp một bức
tranh toàn cảnh về hiện trạng hệ thống tưới trong đó thể hiện rõ ràng nơi nào cần
phải nâng cấp, các khu vực nào trong hthống đang vấn đề cần giải quyết.
Các chtiêu đánh gRAP còn góp phần xác định các thứ tự ưu tiên trong quá
trình nâng cấp và được sử dụng để so sánh lựa chọn phương án cải tạo, nâng cấp
trong kế hoạch hiện đại hóa.
1
Rapid Appraisal Procedure
2
Mapping System and Services for Canal Operation Techniques
MASSCOTE-RAP - Hiện đại hóa tưới và vận hành hệ thống kênh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MASSCOTE-RAP - Hiện đại hóa tưới và vận hành hệ thống kênh - Người đăng: vantimua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MASSCOTE-RAP - Hiện đại hóa tưới và vận hành hệ thống kênh 9 10 173