Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA

Được đăng lên bởi quanb1309319
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------oOo-------

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA ĐỂ
ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS - TS. ĐINH PHI HỔ

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 1 – Năm 2008

2

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................7
U

CHƯƠNG I ....................................................................................................................12
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG NÔNG NGHIỆP ..12
1.1. Tăng trưởng kinh tế bắt nguồn từ nông nghiệp. ...............................................12
1.2. Vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế..............................................13
1.2.1. Nông nghiệp kích thích tăng trưởng kinh tế ..............................................13
1.2.2. Nông nghiệp góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế ................17
1.3. Các mô hình, học thuyết phát triển nông nghiệp..............................................18
1.3.1. Mô hình hai khu vực của Arthus Lewis(1954)..........................................18
1.3.2. Mô hình ba giai đoạn phát triển nông nghiệp của Todaro (1990) .............20
1.3.3. Mô hình hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp theo các giai đoạn phát
triển của Sung Sang Park........................................................................................21
1.3.4. Mô hình Harry T. Oshima .........................................................................21
1.3.5. Lựa chọn mô hình lý thuyết và mô hình kinh tế lượng để phân tích tác
động của các nhân tố đến tăng trưởng nông nghiệp ...............................................25
1.4. Tăng trưởng nông nghiệp ở một số quốc gia Châu Á và bài học kinh nghiệm
rút ra cho vùng ĐBSCL....................................................................................28
1.4.1. Tăng trưởng nông nghiệp ở Đài Loan .......................................................28
1.4.2. Tăng trưởng nông nghiệp ở Hàn Quốc ......................................................29
1.4.3. Tăng trưởng nông nghiệp ở Trung Quốc...................................................30
1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho vùng ĐBSCL ....................................................32
KẾT LUẬN CHƯƠN...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.H CHÍ MINH
-------oOo-------
NGUYN TH ĐÔNG
NG DNG MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA ĐỂ
ĐẨY MNH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIP
VÙNG ĐỒNG BNG SÔNG CU LONG
Chuyên ngành: Kinh tế phát trin
Mã s: 60.31.05
LUN VĂN THC SĨ KINH T
HƯỚNG DN KHOA HC: PGS - TS. ĐINH PHI H
TP.H Chí Minh, Tháng 1 – Năm 2008
MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA - Người đăng: quanb1309319
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA 9 10 937