Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở Tân Kỳ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy
mô hộ gia đình ở Tân Kỳ
Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện Tân Kỳ có khoảng 6.600ha lúa, 7.000ha ngô,
4.500ha mía, 1.000ha lạc, 1.000ha sắn và 650ha đậu các loại... với lượng phế thải
từ nông nghiệp khoảng 40.000-50.000 tấn/năm và nguồn phế thải của các nhà máy
chế biến khoảng 10.000 tấn/năm. Nguồn phế thải này nếu không được xử lý kịp
thời sẽ là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có
nguồn than bùn chất lượng tốt, với trữ lượng khoảng 4,5-5 triệu tấn, giàu hữu cơ
và axid humic nên rất phù hợp cho sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, hiện đang
được nhiều nhà máy sản xuất phân bón khai thác sử dụng.

I. Đặt vấn đề
Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện Tân Kỳ có khoảng 6.600ha lúa, 7.000ha ngô,
4.500ha mía, 1.000ha lạc, 1.000ha sắn và 650ha đậu các loại... với lượng phế thải
từ nông nghiệp khoảng 40.000-50.000 tấn/năm và nguồn phế thải của các nhà
máy chế biến khoảng 10.000 tấn/năm. Nguồn phế thải này nếu không được xử lý
kịp thời sẽ là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn
có nguồn than bùn chất lượng tốt, với trữ lượng khoảng 4,5-5 triệu tấn, giàu hữu
cơ và axid humic nên rất phù hợp cho sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, hiện
đang được nhiều nhà máy sản xuất phân bón khai thác sử dụng.
Việc sử dụng phân bón hữu cơ sinh học sẽ không chỉ cung cấp cho cây trồng
các chất dinh dưỡng cần thiết mà còn trả lại độ màu mỡ, phì nhiêu cho đất, nhất
là khi phần lớn diện tích đất canh tác của huyện hiện nay đang ngày càng giảm
độ phì dẫn đến năng suất các loại cây trồng thấp. Từ thực tế đó, dự án: “Hỗ trợ
nhân rộng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông
nghiệp quy mô hộ gia đình tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An” đã được triển khai thực
hiện nhằm tận dụng nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi

trường, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn và bền
vững.
II. Kết quả thực hiện
1. Kết quả điều tra, khảo sát, lựa chọn hộ tham gia xây dựng mô hình
Sau khi điều tra trên 100 hộ dân với các tiêu chí về nguồn nguyên liệu, số
lượng nguyên liệu, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các xóm trong xã Tân
An, dự án đã lựa chọn 3 xóm là Thanh Chương, Nam Đàn và Quỳnh Lưu làm địa
điểm xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh. Đây là
những xóm có lượng phế phụ phẩm lớn, với tổng số 125 tấn phế thải từ rơm, rạ,
thân cây lạc, cây ngô, bã mía và khoảng 50 tấn cây phân xanh (cây bớp bớp) có
thể kh...
Mô hình sn xut phân bón hữu cơ vi sinh t phế ph phm nông nghip quy
mô hộ gia đình Tân K
Hiện nay, trên đa bàn toàn huyn Tân K có khong 6.600ha lúa, 7.000ha ngô,
4.500ha mía, 1.000ha lc, 1.000ha sắn và 650ha đu các loi... với lượng phế thi
t nông nghip khong 40.000-50.000 tn/năm và nguồn phế thi ca các nhà máy
chế biến khong 10.000 tấn/năm. Nguồn phế thi này nếu không được x lý kp
thi s là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, trên địa bàn huyn còn có
ngun than bùn chất lượng tt, vi trữ lượng khong 4,5-5 triu tn, giàu hữu cơ
và axid humic nên rt phù hp cho sn xut phân bón hữu cơ vi sinh, hiện đang
được nhiu nhà máy sn xut phân bón khai thác s dng.
I. Đt vn đề
Hin nay, trên địa bàn toàn huyn n K có khong 6.600ha lúa, 7.000ha ngô,
4.500ha mía, 1.000ha lc, 1.000ha sn và 650ha đu c loi... vi lượng phế thi
t nông nghip khong 40.000-50.000 tấn/năm nguồn phế thi ca các nhà
máy chế biến khong 10.000 tấn/m. Ngun phế thi y nếu không được x lý
kp thi s là tác nhân y ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, tn đa bàn huyn còn
ngun than n chất lượng tt, vi trlượng khong 4,5-5 triu tn, giàu hu
và axid humic nên rt phù hp cho sn xut phân n hữu vi sinh, hiện
đang được nhiu ny sn xut phân bón khai thác s dng.
Vic s dng phân bón hữu sinh hc s không ch cung cp cho cây trng
các cht dinh dưỡng cn thiết còn tr lại độ màu m, p nhiêu cho đất, nht
khi phn ln diện tích đt canh c ca huyn hin nay đang ny ng giảm
độ pdẫn đến năng suất các loi y trng thp. T thc tế đó, dự án: “H tr
nhân rng hình sn xut phân n hữu vi sinh t phế ph phm nông
nghip quy mô hgia đình ti huyn Tân K, Ngh An” đã được trin khai thc
hin nhm tn dng ngun phế ph phm nông nghip, gim thiu ô nhim i
Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở Tân Kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở Tân Kỳ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở Tân Kỳ 9 10 770