Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu vụ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mô hình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu vụ
Khoai tây là cây trồng vụ đông có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, là nguồn
nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp chế biến. Tuy nhiên những năm gần đây,
diện tích trồng khoai tây có xu thế tăng chậm hoặc không tăng, do nhiều nguyên
nhân, trong đó có nguyên nhân chi phí sản xuất cao, nhất là khâu làm đất, chăm
sóc và phòng trừ sâu bệnh. Bài viết xin giới thiệu về kỹ thuật trồng khoai tây theo
phương pháp làm đất tối thiểu và kết quả bước đầu sau khi triển khai, thực hiện
trong vụ đông năm 2010 ở huyện Diễn Châu.

Trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu không làm luống mà thay
bằng phủ rạ nhằm mục đích: Giảm công lao động và chi phí sản xuất như công
làm đất, chăm sóc và thu hoạch; Tận dụng mặt bằng ruộng, nguồn rơm rạ sau thu
hoạch lúa hè thu - mùa góp phần cải tạo đất, tránh ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ
sinh thái nông nghiệp; Tạo ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Nâng
cao kỹ năng, kiến thức của nông dân về sản xuất nông nghiệp bền vững.
1. Kỹ thuật trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu phủ rơm
rạ
1.1. Phương pháp làm đất
- Tiến hành làm đất trồng trên ruộng lúa sau thu hoạch (khoảng 2 tuần) khi đất
còn đủ ẩm.
- Làm luống trồng: Không cần cày đất vun luống mà tạo rãnh thoát nước xung
quanh ruộng, rãnh rộng 30cm, sâu 25cm, mặt luống rộng 1m.
1.2. Cách trồng và mật độ trồng
- Cách trồng: Xới nhẹ lớp đất mặt luống, dùng toàn bộ phân chuồng ủ hoai mục
đặt trên mặt luống tạo thành các hố trồng, dùng lớp đất bột rải mỏng trên phân chuồng
sau đó tiến hành đặt củ, trộn đều phân NPK, đạm bón xung quanh củ khoai giống và

phủ 1 lớp đất mỏng trên củ sau đó dùng rơm rạ phủ lên toàn bộ mặt luống một lớp
dày khoảng 7-10cm, đồng thời tưới đủ ẩm cho đến khi cây mọc cao 7-10cm. Chăm
sóc bình thường, theo dõi và bổ sung thêm rơm rạ để luôn đảm bảo toàn bộ phân
bón và củ giống không bị chiếu sáng trực tiếp.
Lưu ý:
- Trồng so le hai hàng với nhau để tạo thông
thoáng cho cây quang hợp và sinh trưởng.
- Chọn củ có từ 2-3 mầm, đặt mầm củ nghiêng góc 450 so với mặt bằng ruộng.
- Củ to có thể cắt đôi bằng dao đã nhúng bằng nước xà phòng. Sau khi cắt đôi
củ, dùng xi măng hoặc tro bếp chấm vào vết cắt.
- Khoảng cách trồng: 30x40cm (củ cách củ 30cm, hàng cách hàng 40cm).
1.3. Phân bón
(Đơn vị tính: ha)
Cách bón
Loại phân

Phân

Số lượng
(kg)

Bón thúc
Bón lót
Lần 1

Lần 2

8.000

100%

-

-

500

100%

-

-

Kali

200

-

50%

50%

Đạm

180

30%

35%

35%

chuồng
NPK:
5:10:3

Vôi...
Mô hình trng khoai tây bng phương pháp làm đất ti thiu v
Khoai tây là cây trng vụ đông có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, là ngun
nguyên liu quan trng trong công nghip chế biến. Tuy nhiên những năm gần đây,
din tích trng khoai tây có xu thế tăng chậm hoặc không tăng, do nhiều nguyên
nhân, trong đó có nguyên nhân chi phí sn xut cao, nhất là khâu làm đất, chăm
sóc và phòng tr sâu bnh. Bài viết xin gii thiu v k thut trng khoai tây theo
phương pháp làm đất ti thiu và kết quả bước đầu sau khi trin khai, thc hin
trong vụ đông năm 2010 huyn Din Châu.
Trồng khoai y theo phương pháp làm đất ti thiu không làm lung thay
bng ph r nhm mục đích: Giảm công lao động chi phí sn xuất như công
làm đất, chăm sóc thu hoch; Tn dng mt bng rung, nguồn rơm rạ sau thu
hoch lúa thu - mùa góp phn ci tạo đất, tránh ô nhiễm môi trường, bo v h
sinh thái nông nghip; To ra sn phẩm đảm bo v sinh an toàn thc phm; Nâng
cao kỹ năng, kiến thc ca nông dân v sn xut nông nghip bn vng.
1. K thut trồng khoai tây theo phương pháp làm đất ti thiu phm
r
1.1. Phương pháp làm đất
- Tiến hành làm đất trng trên rung lúa sau thu hoch (khong 2 tuần) khi đt
còn đủ m.
- Làm lung trng: Không cần cày đất vun lung mà to rãnh thoát nước xung
quanh rung, rãnh rng 30cm, sâu 25cm, mt lung rng 1m.
1.2. Cách trng và mật độ trng
- Cách trng: Xi nh lớp đất mt lung, dùng toàn b phân chung hoai mc
đặt trên mt lung to thành các h trng, dùng lớp đất bt ri mng trên phân chung
sau đó tiến hành đt c, trộn đều phân NPK, đạm n xung quanh c khoai ging
Mô hình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu vụ - Trang 2
Mô hình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu vụ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mô hình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu vụ 9 10 345