Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả điểm nghiên cứu hệ thống canh tác

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3904 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5
MÔ TẢ ĐIỂM NGHIÊN CỨU
HỆ THỐNG CANH TÁC

• Mô tả điểm nghiên cứu HTCT là một tiến
trình công phu
• Việc mô tả điểm cần lặp đi lặp lại từ bắt đầu
chọn điểm đến thiết kế kỹ thuật.

I. Ý nghĩa của việc mô tả điểm nghiên cứu
• Cung cấp thông tin giúp nhóm nghiên cứu hiểu rõ
về HTCT hiện tại và hoàn cảnh nông dân,
• Phát hiện mô hình tốt của một vài nông dân có thể
áp dụng cho những nông dân khác,
• Có thông tin để hoạch định thí nghiệm trên đồng
ruộng, và chọn nông dân hợp tác nghiên cứu,
• Tạo cơ sở cho việc phổ biến các kết quả nghiên
cứu ra sản xuất, mở rộng đến những vùng có điều
kiện tương tự.

II. Tiến trình mô tả điểm nghiên cứu
2.1.

Phân biệt hai tiến trình

• Mô tả sơ khởi điểm nghiên cứu: áp dụng phương
pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người
dân (RRA, PRA = Participatory Rural Appraisal),
• Mô tả đầy đủ điểm nghiên cứu: dữ liệu từ mô tả
sơ khởi cùng các khảo sát sâu tại điểm trong giai
đoạn sau để có hình ảnh đầy đủ, chính xác hơn
đáp ứng yêu cầu cao hơn trong nghiên cứu.

2.1.1. Mô tả sơ khởi điểm ng/cứu HTCT
• Nhìn tổng quát điểm nghiên cứu
• Phân chia thành những vùng có điều kiện sinh
thái nông nghiệp tương tự, ST-NV tương đồng.
• Chẩn đoán và xác định những khó khăn
• Đánh giá mức độ các khó khăn. Mức nghiêm
trọng (severity), Tần suất xảy ra (frequency), mức
độ phổ biến (prevalence)

2.1.2.

Mô tả đầy đủ điểm nghiên cứu

• 1. Đi dã ngoại, quan sát trực tiếp; phỏng vấn những người
am hiểu, các cấp lãnh đạo; tận dụng những nguồn thông
tin khác để có cái nhìn tổng quát về điểm nghiên cứu.
• 2. Phác thảo ra một tập questionnaire tuỳ thuộc vào mục
đích của cuộc điều tra.
• 3. Thực hiện cuộc phỏng vấn thử để kiểm chứng: thực hiện
phương pháp KIP (key informant panel = những người am
hiểu cung cấp tin) song song với phỏng vấn thử
•

4. Sửa chữa lại chi tiết trong tập câu hỏi cho phù hợp với
điều kiện thực tế tại địa phương.

2.1.2.

Mô tả đầy đủ điểm nghiên cứu

• 4. Thực hiện cuộc phỏng vấn chính thức
• 5. Hiệu chỉnh, tính toán, xử lý các dữ kiện thu thập
được sau cuộc phỏng vấn
• 6. Trình bày các kết quả sơ khởi trước nhóm n/c
• 7. Trình bày kết quả và thu nhận phản ánh của
nông dân về các số liệu thu được.

2.1.2.

Mô tả đầy đủ điểm nghiên cứu

• 8. Hiệu chỉnh và viết báo cáo chính thức về kết
quả mô tả điểm.
• 9. Xác định lại những khó khăn, trở ngại trong sản
xuất hiện tại, những triển vọng trong tương lai
bằng các dữ kiện vừa thu thập được qua cuộc điều
tra.
• 10. Thiết lập các giả thuyết và những hướng thực
hiện thí ngh...
Chương
Chương
5
5
MÔ T
MÔ T
ĐI
ĐI
M NGHIÊN C
M NGHIÊN C
U
U
H
H
TH
TH
NG CANH T
NG CANH T
Á
Á
C
C
•Môtảđim nghiên cuHTCT làmt tiến
trình công phu
•Vicmôtảđimcn lp đilpli t bt đầu
chn đim đếnthiếtkế k thut.
Mô tả điểm nghiên cứu hệ thống canh tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô tả điểm nghiên cứu hệ thống canh tác - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Mô tả điểm nghiên cứu hệ thống canh tác 9 10 899