Ktl-icon-tai-lieu

Một số bệnh chủ yếu trên tôm và cá

Được đăng lên bởi nguyenthithuytrang-12ss-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA SINH – MÔI TRƯỜNG

Chủđề:

MỘT SỐ BỆNH CHỦ YẾU
TRÊN TÔM VÀ CÁ

GVHD:NguyễnThịTườngVy
Nhómthựchiện:Nhóm8

Logo

NỘI DUNG
1.1.Bệnhlàgì?

1. TỔNG QUAN

1.2.Nguyênnhânphátsinhbệnhlý
1.3.Cácloạibệnh
2.1.Bệnhphátsáng

2. BỆNH TRÊNTÔM
2.2.Bệnhđốmtrắng
2.3.HộichứngTaura

3. BỆNH
TRÊN CÁ

4. PHÒNG BỆNH
CHUNG

3.1.Bệnhxuấthuyết





Tácnhângâybệnh
Triệuchứng
Phòngvàđiềutrịbệnh

3.2.Bệnhđốmđỏ

4.1.NhữngtỷphúThủysản
4.2.Phòngbệnhchungchotôm
4.3.Phòngbệnhchungchocá

slide.tailieu.vn

Logo

KHÍ HẬU
MẦM BỆNH

CƠ THỂ
SINH
VẬT
DINH DƯỠNG

NHIỆT ĐỘ

NGUỒN
NƯỚC

slide.tailieu.vn

1.1 BỆNH
LÀ
GÌ?

1.2Nguyênnhânphátsinhbệnhlí

Logo

VẬT CHỦ

MẦM BỆNH

BỆNH

MÔI TRƯỜNG

slide.tailieu.vn

Logo

CÁC LOẠI BỆNH

-Cảmnhiễmđơnthuần

Căncứvàotìnhtìnhcảmnhiễmcủa
bệnh

-Cảmnhiễmhỗnhợp
-Cảmnhiễmđầutiên…

-Bệnhngoàida

Căncứvàovịtríkísinhởcáccơqua
n,cáctổchức

-Bệnhởmang
-Bệnhmáu
-Bệnhđườngruột…

-Bệnhcấptính

Căncứvàotínhchấtquátrìnhcủab

-Bệnhthứcấptính

ệnh

-Bệnhmạntính

slide.tailieu.vn

Logo

CÁC LOẠI BỆNH
Do KST

Do vikhuẩn
Bệnhtruyềnnhiễm
DoNấm

Do Virus

Căncứvàonguyênnhâng
âybệnh

Môitrường
Bệnhkhôngtruyềnnhiễm

Dinhdưỡng

Độctố
slide.tailieu.vn

Logo

slide.tailieu.vn

Logo

Tômsúbịnhiễmbệnhphátsáng

slide.tailieu.vn

Logo

slide.tailieu.vn

Logo

BệnhPhátSáng
do vikhuẩn

1
TRIỆU CHỨNG

gâybệnh

2
TÁC NHÂN GÂY BỆNH

3
BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ
TRỊ BỆNH

slide.tailieu.vn

Logo

Triệuchứng

slide.tailieu.vn

Logo

Mệtquá!
Kiểunikoxongrồiđành“xuôitheodòngnước”c
horồi
Chếtkhôngkịpviếtdichúc

slide.tailieu.vn

Logo

Hìnhdạngngoàicủatômkhibịnhiễmbệnhphátsáng

slide.tailieu.vn

Logo

Triệuchứng
Mangvàthântômcómàusẫm

slide.tailieu.vn

Logo

Tômsú vớihoạitửgantụygâyrabởimột
vikhuẩnVibrio  harveyi .

slide.tailieu.vn

Logo

CácnhómvikhuẩnVibrio

Vibrioparahaemolyticus

Vibriovulnificus

Vibriocholerae

slide.tailieu.vn

Logo

VikhuẩnVibrioharveyi

slide.tailieu.vn

Logo

VikhuẩnVibrioharveyiphátsángtrênmôitrườngnuôicấy
slide.tailieu.vn

BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ

Logo

4

TRỊ BỆNH

Aonuôi
Tômgiống
Trạigiống

slide.tailieu.vn

Logo

vétsạchlớpbùnđendướiđáyao

TRẠI GIỐNG

Trạitômgiống
slide.tailieu.vn

Logo

Dọnsạchtômchết
slide.tailieu.vn

Duytrìhàmlượngôxyhòa

Logo

dànquạtkhí

Hệthốngsụckhí: (tạoOxycựctốt)
slide.tailieu.vn

Điềuchỉnhđộmặn

Logo

Khúc xạ kế

Aonuôi
slide.tailieu.vn

Logo

Nhiệtđộcủanước

slide.tailieu.vn

Logo

Tômgiống

slide.tailieu.vn

Logo

MáyPCR (Polymerase Chain Reaction)
slide.tailieu.vn

Logo

Tômgiống

Sàn...
MỘT SỐ BỆNH CHỦ YẾU
TRÊN TÔM VÀ CÁ
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA SINH – MÔI TRƯỜNG
Chủđề:
GVHD:NguyễnThịTườngVy
Nhómthựchiện:Nhóm8
Một số bệnh chủ yếu trên tôm và cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bệnh chủ yếu trên tôm và cá - Người đăng: nguyenthithuytrang-12ss-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Một số bệnh chủ yếu trên tôm và cá 9 10 323