Ktl-icon-tai-lieu

Một số bệnh sản khoa

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 8 lần
43
lµ mét ph ¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ph©n phèi kh¸ng sinh tè cho sè ®«ng lîn con trong t thêi gian
dµi.
TiÓu khÝ hËu chuång ni kh«, Êm, kh«ng giã lïa lµ yÕu tè quan träng ®Ó gim Øa ch¶y.
VÖ sinh ng t quan träng cho vc lµm gim tû lÖ m¾c Øa ch¶y ë lîn con. TÈy uÕ vµ khö tng
cÈn thËn chuång lîn ®Î sau mçi løa lîn ®Î ng gióp cho viÖc phßng ngõa. Nªn nhí r»ng chØ cÇn
dÝnh vµi gam ph©n bÈn ng lµm cho qu¸ tr×nh s¸t trïng kng ®¹t møc ®é triÖt ®Ó gióp cho
t chñng vi khuÈn nµo ®ã ho¹t ®éng, cã tnhiÔm bÖnh cho løa lîn con tiÕp theo.
3.2 ThiÕn lîn ®ùc vµ c¾t ®u«i cho lîn con:
Nh÷ng lîn ®ùc dïng ®Ó b¸n thÞt, ng cÇn ® îc thiÕn sím. §Ó gi¶m thÊp stress, nªn thiÕn
lîn tr íc 2 tuÇn tuæi. ë tuæi nµy b¾t gi÷, chãng nh Ýt ®au. Dïng dông cô ch, c, r¹ch
phÝa d íi ®Ó kh«ng ®äng n íc vµ dïng c¸c thñ tôc khö tng. Dïng dông treo lîn th× chØ cÇn 1
ng êi thiÕn.
t ®u«i ®· trë thµnh t thùc tiÔn qu¶n lý phæ biÕn nh»m ng¨n ngõa hiÖn t îng lîn c¾n
®u«i nhau x¶y ra trong khi nhèt. TÊt nh÷ng ng êi ch¨n nu«i n thùc hiÖn c¾t ®u«i cho lîn sau
nh 10:
ThiÕn lîn ®ùc
RUMENASIA.ORG/VIETNAM
Một số bệnh sản khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bệnh sản khoa - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số bệnh sản khoa 9 10 674