Ktl-icon-tai-lieu

Một vài hệ thống tự nhiên nhạy cảm đối với sự biến đổi khí hậu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moät vaøi heä thoáng töï nhieân nhaïy caûm ñoái vôùi
söï bi án ñ åi khí h äu
ö bieá ñoå
haä
•
•
•
•

Ñat khoâ haïn
Ñaát kho han Arid Lands
Vó ñoä cao, Heä thoáng sinh thaùi vuøng cao
Vung bang gia
Vuøng baêng giaù
Ñaát ngaäp nöôùc vaø heä thoáng sinh thaùi nöôùc
ngoït
ngot
• Vuøng thaáp truõng ven bôø
• R ng san h â
Raï
hoâ
• Vuøng chaâu thoå roäng lôùn

Haàu heát caùc cuøng thaáp truõng ven bôø ñeàu nhaïy caûm vôùi möïc
nöôùc bieån taêng vaø bieán ñoåi khí haäu.
Caùc heä thoáng sinh thaùi ngaäp nöôùc ven bôø nhö röøng ngaäp maën,
ñaàm laày ñaëc bieät bò ñe doïa. Nhöõng vuøng naøy laø nôi tích luõy ñaát
cho l c ñò
h luï ñòa
Baõo

Caùc aûnh
höôûng cuûa
bieån

Soùng

BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU
Möïc nöôùc bieån Nhieät ñoä

Heä thoáng
thong
töï nhieân

Heä thoáng
thong
nhaân taïo

Noàng ñoä CO2 Chaûy traøn

Caùc aûnh
höôûng cuûa
ñaát lieàn

Heä thoáng ven bôø

© IPCC, 2007

Caùc vuøng chaâu thoå bò aûnh höôûng naëng bôûi bieán ñoåi khí
haääu “Caùc ñieåm noùng nhaïïy caûm”

75% daân soá ôû caùc vuøng
chay tho chau A
chaây thoå chaâu AÙ bò aûnh
anh
höôûng khi nöôùc bieån taêng
leân 1 m
Nghieâm troïïng
g
Cao
Trung bình

(IPCC 2007)

Söï nhaïy cam
Sö nhay caûm töông ñoái cuûa caùc vuøng chaây thoå ven bieån khi möc
ñoi cua cac vung chay tho
bien
möïc
nöôùc bieån taêng leân, ñònh höôùng ñeán 2050 (Nghieâm troïng > 1 trieäu;
cao 1 trieäu ñeán 50.000; trung bình 50.000 ñeán 5.000)

Ñieàu gì laøm cho vuøng chaâu thoå ñaëc bieät
nhaïy cam ñoái vôi bieán ñoi
nhay caûm ñoi vôùi bien ñoåi khí haäu?
Söï hình thaønh vaø boài laéng
chaát neàn
Vung chay tho anh höông
Vuøng chaây thoå bò aûnh höôûng
tröïc tieáp bôûi möïc nöôùc bieån
Söï thay ñoåi veà löôïng möa,
nhieäät ñ ä, chaûûy t øn th th á vai
hi ñoä h traø thay theá i
troø cuûa nöôùc vaø chaát neàn
Ñòa hình chaâu thoå deã daøng bò
xoùi moøn bôûûi caùc côn baõo vaø
naêng löôïng soùng

• Chaâu thoå bò taùc ñoäng bôûi con
ngöôøi
g
1. Töôùi tieâu vaø suït ñaát
2. Phaù huûy caùc vuøng ñaát ngaäp
nöôùc baûo veä vaø caùc baùn ñaûo
chaéén soùng
3. Caùc con ñaäp naèm ôû caùc con
soâng chính laøm giaûm söï cung
cap chat nen
caáp chaát neàn
4. Caùc con ñaäp doïc theo soáng
ngaên caûn caùc côn luõ theo muøa
va a ñoï g e ñay
vaø laéng ñong neàn ñaùy
5. Chænh doøng nhaân taïo caùc con
soâng
6. Ñaøo saâu vaø laøm thaúng caùc con
soâng

Nghieân cöùu chaâu thoå soâng Mississippi, USA
Söï suït luùn gia taêng laø do:
1. Nöôùc ngaàm bò huùt ñi töø caùc tuùi nöôùc

Nöôùc bò huùt leân töø tuùi nöôùc gaây neân söï
neùn cuûa neàn ñaùy.
Lôùp ñaát m...
Moät vaøi heä thoáng töï nhieân nhaïy caûm ñoái vôùi
öbi á ñ åikhíh ä
s
ö
ï
bi
e
á
n
ñ
o
åi
khí
h
a
ä
u
Ña
á
t kho
â
han Arid Lands
Ñat
kho
ha
ï
n
Arid
Lands
Vó ñoä cao, Heä thoáng sinh thaùi vuøng cao
Vu
ø
ng ba
ê
ng gia
ù
Vung
bang
gia
Ñaát ngaäp nöôùc vaø heä thoáng sinh thaùi nöôùc
ngot
ngo
ï
t
Vuøng thaáp truõng ven bôø
Rhâ
R
aïng san
h
o
â
Vuøng chaâu thoå roäng lôùn
Một vài hệ thống tự nhiên nhạy cảm đối với sự biến đổi khí hậu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một vài hệ thống tự nhiên nhạy cảm đối với sự biến đổi khí hậu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Một vài hệ thống tự nhiên nhạy cảm đối với sự biến đổi khí hậu 9 10 128