Ktl-icon-tai-lieu

Nấm Phytophthora hại cây hồ tiêu

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4750 lần   |   Lượt tải: 18 lần
HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH CỦA Phytophthora capsici
LEONIAN, TÁC NHÂN GÂY BỆNH CHẾT HÉO HỒ TIÊU
MATING TYPES OF Phytophthora capsici LEONIAN, THE CAUSAL
FUNGUS OF QUICK WILT OF BLACK PEPPER
Nguyễn Vinh Truờng1, Edward C.Y. Liew
và Lester W Burgess
Abstract
The production of black pepper (Piper nigrum L.) in Vietnam is reduced remarkably
by quick wilt disease. Phytophthora capsici Leonian was determined as a pathogen
associated with quick wilt of black pepper in Vietnam based on disease symptom,
morphological characteristics, pathogenicity and DNA fingerprint. Two sexually
compatible maiting group were found to occur among 40 Vietnamese isolates of
Phytophthora capsici in a ratio 0.075:1. Oospores within oogonia-bearing amphigynous
antheridia were found in great abundance in V-8 agar containing aqueous extract of
French bean. Results showed that two mating types coexisted in the several areas of
black pepper cultivation in Vietnam.
Keywords: Mating types, Phytophthora capsici, Quick wilt, Black pepper,
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh chết héo (chết nhanh) hồ tiêu ở Việt Nam được Barat đề cập và mô tả lần đầu
tiên năm 1952. Từ đó đến nay bệnh hại này đã được nhiều nhà khoa học quan tâm
nghiên cứu, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đề cập đến phương thức giao phối
(mating type) sinh sản hữu tính liên quan đến sợi nấm đối nghịch về giới tính A1 và A2.
Nguyễn Vinh Trường và CTG (2005) đã tiến hành điều tra trên diện rộng, đã xác định
được nguyên nhân gây bệnh chết héo hồ tiêu ở Việt Nam. Hiện tại hình thức sinh sản
hữu tính của Phytophthora capsici ở Việt Nam vẫn chưa được xác định. Nghiên cứu
này nhằm xác định sự tồn tại của hinh thức sinh sản hữu tính của Phytophthora capsici,
tác nhân gây bệnh chết héo hồ tiêu. Đây là cơ sở khoa học để xác định chu kỳ bệnh chết
héo hồ tiêu.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nấm bệnh được phân lập từ các mẫu thu thập từ các vườn hồ tiêu bị bệnh chết héo ở
các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Quảng Trị. Tất cả các isolate được
tạo ra bằng phương pháp cấy đỉnh sinh trưởng. Môi trường sử dụng để kiểm tra tính
tương hợp (compatibility test) là V-8 Agar, cải tiến theo Duncan (1988).
Để kiểm tra tính tương hợp của các isolate, chúng tôi sử dụng 2 dòng tester
chuẩn là UQ 3694 (Phytophthora palmivora loại A1) và UQ 3738 (P. palmivora
loại A2) của TS. Andre Drenth (Trung Tâm Bảo vệ Thực Vật-Đại học
Queensland) để xác định tính dị tản A1 và A2 của các isolate thu thập từ Việt nam.
Sau khi xác định được tính dị tản A1 và A2 của các isolate nấ...
NH THC SINH SN HU NH CA
Phytophthora capsici
LEONIAN, TÁC NHÂN Y BNH CHT HÉO H TIÊU
MATING TYPES OF
Phytophthora capsici
LEONIAN, THE CAUSAL
FUNGUS OF QUICK WILT OF BLACK PEPPER
Nguyn Vinh Trung
1
, Edward C.Y. Liew
Lester W Burgess
Abstract
The production of black pepper (Piper nigrum L.) in Vietnam is reduced remarkably
by quick wilt disease. Phytophthora capsici Leonian was determined as a pathogen
associated with quick wilt of black pepper in Vietnam based on disease symptom,
morphological characteristics, pathogenicity and DNA fingerprint. Two sexually
compatible maiting group were found to occur among 40 Vietnamese isolates of
Phytophthora capsici in a ratio 0.075:1. Oospores within oogonia-bearing amphigynous
antheridia were found in great abundance in V-8 agar containing aqueous extract of
French bean. Results showed that two mating types coexisted in the several areas of
black pepper cultivation in Vietnam.
Keywords: Mating types, Phytophthora capsici, Quick wilt, Black pepper,
I. ĐẶT VN ĐỀ
Bnh chết héo (chết nhanh) h tiêu Vit Nam được Barat đề cp mô t ln đầu
tiên năm 1952. T đó đến nay bnh hi này đã được nhiu nhà khoa hc quan tâm
nghiên cu, tuy nhiên chưa nghiên cu nào đề cp đến phương thc giao phi
(mating type) sinh sn hu tính liên quan đến si nm đối nghch v gii tính A1 và A2.
Nguyn Vinh Trường và CTG (2005) đã tiến hành điu tra trên din rng, đã xác định
được nguyên nhân gây bnh chết héo h tiêu Vit Nam. Hin ti hình thc sinh sn
hu tính ca Phytophthora capsici Vit Nam vn chưa được xác định. Nghiên cu
này nhm xác định s tn ti ca hinh thc sinh sn hu tính ca Phytophthora capsici,
tác nhân gây bnh chết héo h tiêu. Đây là cơ s khoa hc để c định chu k bnh chết
héo h tiêu.
II. VT LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nm bnh được phân lp t các mu thu thp t các vườn h tiêu b bnh chết héo
các tnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Ra Vũng Tàu và Qung Tr. Tt c các isolate được
to ra bng phương pháp cy đỉnh sinh trưởng. Môi trường s dng để kim tra tính
tương hp (compatibility test) là V-8 Agar, ci tiến theo Duncan (1988).
Để kim tra tính tương hp ca các isolate, cng tôi s dng 2 dòng tester
chun là UQ 3694 (Phytophthora palmivora loi A1) và UQ 3738 (P. palmivora
loi A2) ca TS. Andre Drenth (Trung Tâm Bo v Thc Vt-Đại hc
Queensland) đểc định tính d tn A1 và A2 ca c isolate thu thp t Vit nam.
Sau khi c định được tính d tn A1 và A2 ca các isolate nm Phytophthora
capsici, cho bt cp vi các isolate khác để xác định tính tương hp.
Nấm Phytophthora hại cây hồ tiêu - Trang 2
Nấm Phytophthora hại cây hồ tiêu - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nấm Phytophthora hại cây hồ tiêu 9 10 141