Ktl-icon-tai-lieu

Nấm rễ cộng sinh

Được đăng lên bởi nguyenhoaithuytien
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 8603 lần   |   Lượt tải: 52 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM



Môn: Ứng

dụng Công nghệ sinh học trong
bảo vệ thực vật

Đề tài:

NẤM RỄ CỘNG SINH VÀ ỨNG
DỤNG TRONG SẢN XUẤT
PHÂN BÓN
Nhóm 11:
Vương Thị Hồng Hạnh
Hồ Ngọc Hiệp
Trần Thị Quyên
Nguyễn Hoài Thủy Tiên

0951110030
0951110038
0951110088
0951110109

Nấm rễ cộng sinh và ứng dụng trong sản xuất phân bón
Tp. Hồ Chí Minh, 2012

Nhóm 11

2

Nấm rễ cộng sinh và ứng dụng trong sản xuất phân bón
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC………………………………………………………………………..2
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN...................................................................................4
1.1. Khái niệm về nấm rễ cộng sinh...........................................................................4
1.2. Phân loại nấm cộng sinh......................................................................................5
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành của nấm rễ........................................8
1.4. Vai trò của nấm rễ đối với cây trồng................................................................12

CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG CỦA NẤM RỄ CỘNG SINH TRONG SẢN XUẤT
PHÂN BÓN............................................................................................................14
2.1. Quy trình phân lập.............................................................................................14
2.1.1. Sơ đồ phân lập............................................................................................15
2.1.2. Thuyết mình quy trình................................................................................15
2.2. Quy trình sản xuất.............................................................................................16
2.2.1. Sơ đồ sản xuất.............................................................................................16
2.2.2. Thuyết mình quy trình................................................................................16
2.3. Một số sản phẩm có sử dụng nấm rễ cộng sinh...............................................17

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................20

Nhóm 11

3

Nấm rễ cộng sinh và ứng dụng trong sản xuất phân bón
LỜI MỞ ĐẦU
Như chúng ta đã biết, tốc độ gia tăng dân số khá nhanh như hiện nay thì nhu cầu về lương
thực, thực phẩm cũng ngày càng được quam tâm, đầu tư sản xuất. Với mục tiêu tăng cao
năng suất cũng như...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

Môn: Ứng dụng Công nghệ sinh học trong
bảo vệ thực vật
Đề tài:
NẤM RỄ CỘNG SINH ỨNG
DỤNG TRONG SẢN XUẤT
PHÂN BÓN
Nhóm 11:
Vương Thị Hồng Hạnh 0951110030
Hồ Ngọc Hiệp 0951110038
Trần Thị Quyên 0951110088
Nguyễn Hoài Thủy Tiên 0951110109
Nấm rễ cộng sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nấm rễ cộng sinh - Người đăng: nguyenhoaithuytien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nấm rễ cộng sinh 9 10 540