Ktl-icon-tai-lieu

Ngành giun đốt

Được đăng lên bởi habiology82
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................1
MỞ ĐẦU..................................................................................................................2
NỘI DUNG...............................................................................................................3
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÀNH GIUN ĐỐT (Annelida).....................................3
II. HỆ THỐNG HỌC GIUN ĐỐT.....................................................................6
1. Sinh sản và phát triển...................................................................................7
1.1. Sinh sản..................................................................................................7
1.2 Phát triển.................................................................................................7
2. Đa dạng và các đại diện..............................................................................9
2.1. Phân lớp Giun nhiều tơ di động (Errantia)...........................................9
2.2. Phân lớp Giun nhiều tơ định cư (Sedentaria).......................................9
3. Sinh thái của giun nhiều tơ.......................................................................10
III. RƯƠI...........................................................................................................12
1. Mùa vụ và tập tính di cư sinh sản của Rươi.............................................12
1.1. Mùa vụ sinh sản....................................................................................12
1.2. Tập tính di cư sinh sản.........................................................................12
2. Sự biến đổi của cơ thể rươi khi thành thục sinh dục...............................13
2.1. Phân biệt giới tính................................................................................13
2.2 Tỷ lệ đực cái của rươi............................................................................14
2.3. Hình thức sinh sản của rươi.................................................................14
2.4. Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối của rươi.......................................15
3. Phân loại.....................................................................................................15
4. Cấu tạo trong cơ thể..................................................................................15
4.1. Đầu rươi..............................................................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................1
MỞ ĐẦU..................................................................................................................2
NỘI DUNG...............................................................................................................3
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÀNH GIUN ĐỐT (Annelida).....................................3
II. HỆ THỐNG HỌC GIUN ĐỐT.....................................................................6
1. Sinh sản và phát triển...................................................................................7
1.1. Sinh sản..................................................................................................7
1.2 Phát triển.................................................................................................7
2. Đa dạng và các đại diện..............................................................................9
2.1. Phân lớp Giun nhiều tơ di động (Errantia)...........................................9
2.2. Phân lớp Giun nhiều tơ định cư (Sedentaria).......................................9
3. Sinh thái của giun nhiều tơ.......................................................................10
III. RƯƠI...........................................................................................................12
1. Mùa vụ và tập tính di cư sinh sản của Rươi.............................................12
1.1. Mùa vụ sinh sản....................................................................................12
1.2. Tập tính di cư sinh sản.........................................................................12
2. Sự biến đổi của cơ thể rươi khi thành thục sinh dục...............................13
2.1. Phân biệt giới tính................................................................................13
2.2 Tỷ lệ đực cái của rươi............................................................................14
2.3. Hình thức sinh sản của rươi.................................................................14
2.4. Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối của rươi.......................................15
3. Phân loại.....................................................................................................15
4. Cấu tạo trong cơ thể..................................................................................15
4.1. Đầu rươi...............................................................................................16
4.2. Thân rươi..............................................................................................16
4.3. Thuỳ đuôi của rươi biển.......................................................................16
5. Đặc điểm vận động và sinh học.................................................................17
6. Vai trò của rươi biển trong hệ sinh thái vùng triều..................................17
KẾT LUẬN............................................................................................................18
1
Ngành giun đốt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành giun đốt - Người đăng: habiology82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ngành giun đốt 9 10 670