Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trần Thị Minh Hải

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG
TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Khoa học Môi trƣờng
Mã số: 60 85 02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS
. Nguyễ Xuân
Cự HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
NGƢỜI
PGS.TS. NGUYỄN XUÂN CỰ

Hà Nội - 2012

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. 0
BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................. 1
MỤC LỤC ....................................................................................................................... 2
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. 5
DANH MỤC CÁC HÌNH .............................................................................................. 7
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 8
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ........................................................................................ 10
1.1. KHÁI QUÁT, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC HẠI CỦA KIM LOẠI NẶNG .................... 10
1.1.1. Khái niệm về kim loại nặng ...................................................................... 10
1.1.2. Đặc điểm và tác hại của một số kim loại nặng ........................................ 10
1.1.2.1. Đặc điểm chung của kim loại nặng .................................................. 10
1.1.2.2. Hàm lƣợng và độc tính của một số kim loại nặng ........................... 11
1.2. Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ........................ 15
1.2.1. Nguồn gốc gây ô nhiễm kim loại nặng trong môi trƣờng đất, nƣớc và
trầm tích ............................................................................................................... 15
1.2.1.1. Nguồn phát tán kim loại nặng trong môi trƣờng nƣớc .................... 15
1.2.1.2. Nguồn gốc của kim loại nặng trong đất ........................................... 18
1.2.1.3. Nguồn gốc phát tán kim loại nặng trong trầm tích sông hồ ............ 20
1.2.2. Ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nƣớc trên thế giới và Việt Nam .. 24
1.2.2.1. Ô nhiễm kim loại nặng trong đất và trầm tích trên thế giới ............ 24
1.2.2.2. Hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc tại Việt Nam .................. 25
1.3. CÁC ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI





Chuyên ngành: Khoa học Môi trƣờng
Mã số: 60 85 02
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


Hà Nội - 2012
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 9 10 691