Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1 (2015) 53-61

Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của
virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana
benthamiana) bằng phương pháp Agro-infiltration
Hồ Thị Thương1, Nguyễn Thu Giang1, Chu Thị Kim Hoàng2, Phạm Thị Vân1,
Phạm Bích Ngọc1, Đinh Duy Kháng1, Chu Hoàng Hà1,*
1

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
2
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Nhận ngày 07 tháng 01 năm 2015
Chỉnh sửa ngày 14 tháng 01 năm 2015; Chấp nhận đăng ngày 03 tháng 03 năm 2015

Tóm tắt: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở
lợn lây lan trên toàn thế giới do virus PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)
gây ra. Protein bề mặt GP5 được xem như là mục tiêu hàng đầu dùng để thiết kế vacxin chống lại
sự xâm nhiễm của virus PRRS. Trong nghiên cứu này, đoạn gen mã hóa cho protein GP5 đã được
nhân dòng vào vector pRTRA để gắn kết với promoter 35S, ELP, his-tag, cmyc-tag tạo cassette
35S-GP5-Histag-Cmyc-100xELP, sau đó cấu trúc được ghép nối vào vector chuyển gen pCB301
và biến nạp vào A. tumefaciens. Cấu trúc này sau đó được sử dụng để chuyển vào lá cây thuốc lá
N.benthamiana bằng phương pháp agro-infiltration. Kết quả kiểm tra protein tách chiết từ mẫu lá
biểu hiện bằng lai miễn dịch sau 5 ngày biến nạp cho thấy có sự biểu hiện tái tổ hợp của kháng
nguyên GP5, tuy nhiên có sự sai khác của kích thước kháng nguyên GP5 so với tính toán lý thuyết
do có hiện tượng glycosyl hóa xảy ra trong quá trình cải biến sau dịch mã. Phân tích hàm lượng
protein GP5 tái tổ hợp bằng phần mềm ImageJ trên màng lai sau khi tinh sạch protein từ 1 kg lá
tươi bằng phương pháp sắc ký ion cố định kim loại thu được hàm lượng kháng nguyên GP5 chiếm
3,125 % protein tổng số.
Từ khóa: Nicotiana benthamiana, PRRSV, GP5, agro-infiltration, transient expression.

1. Mở đầu∗

Bệnh lây lan vào Việt Nam trên đàn heo giống
nhập từ Mỹ về từ năm 1997 sau đó các dịch
bệnh nặng được thông báo vào đầu năm 2007,
sau đó lây lan khắp 17 tỉnh trên khắp cả nước
và gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi
trong nước [2], với tổng số hơn 60.000 heo mắc
bệnh. Vì sự nguy hiểm và những thiệt hại lớn
về kinh tế mà virus PRRS gây ra, việc kiểm soát
sự lây lan của dịch bệnh là việc rất cần thiết.

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
(PRRS, Porcine reproductive and respiratory
syndrome), tại Việt Nam còn gọi là bệnh “lợn
tai xanh”, được xem là bệnh truyền nhiễm n...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 31, S 1 (2015) 53-61
53
Nghiên cu biu hin tm thi ca kháng nguyên GP5 ca
virus gây bnh ln tai xanh trong cây thuc lá (Nicotiana
benthamiana) bng phương pháp Agro-infiltration
H Th Thương
1
, Nguyn Thu Giang
1
, Chu Th Kim Hoàng
2
, Phm Th Vân
1
,
Phm Bích Ngc
1
, Đinh Duy Kháng
1
, Chu Hoàng Hà
1,
*
1
Vin Công ngh sinh hc, Vin Hàn lâm Khoa hc & Công ngh Vit Nam
2
Đại hc Sư phm Hà Ni 2
Nhn ngày 07 tháng 01 năm 2015
Chnh sa ngày 14 tháng 01 năm 2015; Chp nhn đăng ngày 03 tháng 03 năm 2015
Tóm tt: Hi chng ri lon sinh snhp ln là mt bnh truyn nhim nguy him nht
ln lây lan trên toàn thế gii do virus PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)
gây ra. Protein b mt GP5 được xem như mc tiêu hàng đu dùng đ thiết kế vacxin chng li
s xâm nhim ca virus PRRS. Trong nghiên cu y, đon gen hóa cho protein GP5 đã được
nhân dòng vào vector pRTRA để gn kết vi promoter 35S, ELP, his-tag, cmyc-tag to cassette
35S-GP5-Histag-Cmyc-100xELP, sau đó cu trúc được ghép ni vào vector chuyn gen pCB301
biến np vào A. tumefaciens. Cu trúc này sau đó được s dng để chuyn vào y thuc
N.benthamiana bng phương pháp agro-infiltration. Kết qu kim tra protein tách chiết t mu
biu hin bng lai min dch sau 5 ngày biến np cho thy s biu hin tái t hp ca kháng
nguyên GP5, tuy nhiên s sai khác ca kích thước kháng nguyên GP5 so vi tính toán lý thuyết
do hin tượng glycosyl a xy ra trong quá trình ci biến sau dch mã. Phân tích hàm lượng
protein GP5 tái t hp bng phn mm ImageJ trên màng lai sau khi tinh sch protein t 1 kg
tươi bng phương pháp sc ký ion c đnh kim loi thu đượcm lượng kháng nguyên GP5 chiếm
3,125 % protein tng s.
T khóa: Nicotiana benthamiana, PRRSV, GP5, agro-infiltration, transient expression.
1. M đầu
Hi chng ri lon sinh sn và hô hp ln
(PRRS, Porcine reproductive and respiratory
syndrome), ti Vit Nam còn gi là bnh “ln
tai xanh”, được xem là bnh truyn nhim nguy
him nht ln trên toàn thế gii được ghi
nhn ln đầu tiên ti Bc M năm 1987 [1].
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-912175636.
Email: chuhoangha@ibt.ac.vn
Bnh lây lan vào Vit Nam trên đàn heo ging
nhp t M v t năm 1997 sau đó các dch
bnh nng được thông báo vào đầu năm 2007,
sau đó lây lan khp 17 tnh trên khp c nước
gây thit hi nng n cho ngành chăn nuôi
trong nước [2], vi tng s hơn 60.000 heo mc
bnh. s nguy him nhng thit hi ln
v kinh tế mà virus PRRS gây ra, vic kim soát
s lây lan ca dch bnh là vic rt cn thiết.
Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) 9 10 691