Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu bón phân cân đối cho Ngô trên đất bạc màu

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 2 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹I häc n«ng nghiÖp I
NGUYÔN THÕ TµI
Nghiªn cøu bãn ph©n c©n ®èi cho n
trªn ®Êt b¹c mµu
luËn v¨n th¹c sÜ n«ng nghiÖp
Chuyªn ngµnh: khoa häc ®Êt
M· sè: 60.62.15
Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.Ts. NGUYÔN NH¦ Hµ
Hµ Néi - 2007
Nghiên cứu bón phân cân đối cho Ngô trên đất bạc màu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu bón phân cân đối cho Ngô trên đất bạc màu - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Nghiên cứu bón phân cân đối cho Ngô trên đất bạc màu 9 10 171