Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chế độ bón phân cho cây hồ tiêu trên đất bazan

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp I

VÕ THỊ KIM OANH

NGHIÊN CỨU CHẾ ðỘ BÓN PHÂN CHO
CÂY HỒ TIÊU TRÊN ðẤT BAZAN

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT
Mã số: 60.62.01

Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. NGUYỄN ðÌNH VINH

Hµ Néi – 2007

Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan r»ng:
Sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong luËn v¨n nµy lµ trung thùc vµ ch−a
tõng ®−îc sö dông vµ c«ng bè trong bÊt kú c«ng tr×nh nghiªn cøu nµo kh¸c.
Mäi sù gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn luËn v¨n nµy, ® ®−îc c¸m ¬n vµ
c¸c th«ng tin trÝch dÉn trong luËn v¨n ®Òu ®−îc chØ râ nguån gèc.

T¸c gi¶ luËn v¨n

Vâ ThÞ Kim Oanh

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………i

Lêi c¶m ¬n
ðể hoàn thành luận văn này, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình của
các cấp lãnh ñạo, các cơ quan, tập thể và các cá nhân.
Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng tới:
-TS. Nguyễn ðình Vinh, Giảng viên Trường ðại học Nông nghiệp I.
-TS. Trình Công Tư, Phó giám ñốc Trung tâm nghiên cứu ðất, Phân
bón và Môi trường Tây nguyên.
-Ban lãnh ñạo Trường ðại học Nông nghiệp I, Trường ðại học Tây
nguyên.
-Ban lãnh ñạo Trung tâm nghiên cứu ðất, Phân bón và Môi trường Tây
nguyên.
-Tập thể lãnh ñạo và các thầy cô giáo Khoa sau ñại học Trường ðại học
Nông nghiệp I, Khoa sau ñại học Trường ðại học Tây nguyên.
-Các thầy cô giáo ñã tận tình giảng dạy trong suốt khoá học.
-Các thầy cô giáo trong Bộ môn Cây Công nghiệp, Khoa Nông học của
Trường ðại học Nông nghiệp I.
-Tập thể cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu ðất,
Phân bón và Môi trường Tây nguyên.
-Phòng kinh tế Nông nghiệp huyện Krông Pách, Công ty cà phê Tháng
10 (Krông Pách), hội nông dân xã Ea Kênh (krông Pách), Gia ñình anh
Bùi Tam và nhiều hộ nông dân trồng hồ tiêu trong tỉnh ðăkLăk.
Những người ñã giúp ñỡ, ñóng góp ý kiến và tạo ñiều kiện thuận lợi ñể
cho tôi hoàn thành luận văn này.

Tác giả: Võ Thị Kim Oanh

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………ii

MỤC LỤC

Lời cam ñoan

i

Lời cảm ơn

ii

Mục lục

iii

Danh mục bảng

v

Danh mục biểu ñồ

vi

Danh mục hình

vi

1.

MỞ ðẦU

i

1.1.

Tính cấp thiết của ñề tài

1

1.2.

Mục ñích yêu cầu

2

1.3.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài

2

1.4.

Phạm vi nghiên cứu của ñề tài

3

2.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

4

2.1.

ðặc ñiểm chung về cây hồ tiêu

4

2.2.

ðặc ñiểm dinh dưỡng

8

2.3.

ðiều kiện sinh thái của cây hồ tiêu

11

2.4.

Tình hình sản xuất, tiêu thụ hồ tiêu trong nước và trên th...
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp I
VÕ TH KIM OANH
NGHIÊN CU CH ðỘ BÓN PHÂN CHO
CÂY H TIÊU TRÊN ðẤT BAZAN
LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP
Chuyên ngành: TRNG TRT
Mã s: 60.62.01
Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. NGUYN ðÌNH VINH
Hµ Néi – 2007
Nghiên cứu chế độ bón phân cho cây hồ tiêu trên đất bazan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chế độ bón phân cho cây hồ tiêu trên đất bazan - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Nghiên cứu chế độ bón phân cho cây hồ tiêu trên đất bazan 9 10 325