Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử

Được đăng lên bởi duonghoa-btv-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGHUYÊN
-----***-----

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu chọn giống Keo lai sinh trưởng
nhanh bằng chỉ thị phân tử

Giáo viên hướng dẫn: TS. Hà Huy Thịnh
Học viên
: Dương Thị Hoa
Lớp
: K16 – Cao học sinh thái

Hà Nội, 2013

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giống keo lai tự nhiên giữa Keo tai tượng và Keo lá tràm (gọi tắt là Keo lai) được
ghi nhận là có nhiều đặc điểm ưu việt hơn so với 2 loài bố mẹ như: sinh trưởng nhanh,
thích ứng được trên nhiều dạng lập địa và kháng sâu bệnh (Sedgley et al. 1992;
Sornsathapornkul và Owens 1998). Từ năm 1991, các dòng Keo lai tự nhiên đã được
phát hiện, nghiên cứu và được phát triển rộng rãi trong sản xuất. Đến nay có trên
200.000 ha rừng Keo lai đã được trồng và diện tích trồng rừng hàng năm của Keo lai
được dự đoán từ 20.000-30.000 ha (Lê Đình Khả, 2001). Cho đến nay, mới chỉ có 7
dòng Keo lai tự nhiên đã được phát triển trong sản xuất nên chưa đảm bảo an toàn sinh
học trong trồng rừng dòng vô tính vì thế công tác chọn giống Keo lai cần được tiếp tục
tiến hành. Vấn đề được đặt ra là để chọn lọc được nguồn giống tốt với các loài cây rừng
có luân kỳ kinh doanh dài và tương quan giữa các tính trạng tại tuổi non và thành thục
thấp như Keo thì việc sử dụng có chọn lọc sự hỗ trợ của các chỉ thị phân tử (MAS) - dựa
vào việc nhận dạng các chỉ thị vệ tinh (microsatellite hay SSR) là các chỉ thị phân tử có
thể giải thích hoặc có mối tương quan với các biến động trong các tính trạng kiểu hình Sẽ đẩy nhanh rất nhiều cho công tác chọn giống .
Chỉ thị vi vệ tinh là những đoạn ADN ngắn gồm 2-6 nucleotid được lặp đi, lặp lại
một các có trật tự. Đây là chỉ thị có tính đa hình cao và đồng trội, đã được sử dụng rộng
rãi trong các nghiên cứu về đánh giá tính đa dạng di truyền cho một số loài cây lâm
nghiệp. Các nghiên cứu về sử dụng chỉ thị này trong chọn giống cây rừng cũng bước đầu
được tiến hành cho Keo lá tràm và Bạch đàn uro (Vương Đình Tuấn, 2009 và Trần Hồ
Quang, 2011). Tuy nhiên, đối với các loài Keo, khả năng khuếch đại (amplify) của các
SSR trên Keo lai cũng như 2 loài bố mẹ là tương đối khác nhau do đó một chỉ thị phân
tử bất kỳ có thể hoạt động được đối với Keo lai nhưng lại không thể ứng dụng trên 2 loài
bố mẹ và ngược lại. Mặt khác, đối với 2 loài bố mẹ (Keo tai tượng và Keo lá tràm) các
mồi có thể hoạt động đối với loài này nhưng lại không hoạt động với loài kia. Một hạn
chế nữa là số lượng chỉ thị phân tử ở các nghiên cứu trước ở nước ta còn hạn chế nên có
thể kết quả đem lại không lớ...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGHUYÊN
-----***-----
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu chọn giống Keo lai sinh trưởng
nhanh bằng chỉ thị phân tử
Giáo viên hướng dẫn: TS. Hà Huy Thịnh
Học viên : Dương Thị Hoa
Lớp : K16 – Cao học sinh thái
Hà Nội, 2013
nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử - Trang 2
nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử - Người đăng: duonghoa-btv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử 9 10 462