Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu chuỗi giá trị của cam canh đường huyện lục ngạn tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi nguyenthihau410
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
*

VŨ DUY KHẢI

NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ CAM ĐƯỜNG CANH
HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
MÃ SỐ

: 60.62.01.15

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TS PHẠM VÂN ĐÌNH

HÀ NỘI, NĂM 2014

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng:
Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung
thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình khoa
học nào khác.
Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các
thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.
Tác giả luận văn

Vũ Duy Khải

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế của mình, ngoài sự nỗ lực cố
gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cá nhân
và tập thể.
Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ, chỉ bảo
tận tình của các thầy, cô giáo trong bộ môn Kinh tế nông nghiệp và chính
sách, khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Ban Quản lý đào tạo – Học viện
Nông nghiệp Việt Nam; đặc biệt là sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình của thầy
giáo GS.TS Phạm Vân Đình đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình
thực hiện luận văn.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Huyện ủy - HĐND UBND huyện, chính quyền địa phương và nhân dân các xã nơi tôi thực hiện
đề tại nghiên cứu của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã tạo điều kiện giúp
đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn.
Qua đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình và bạn bè đã
giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Tác giả luận văn

Vũ Duy Khải

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

Page ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan

i

Lời cảm ơn

ii

Mục lục

iii

Bảng ký hiệu chữ viết tắt

vi

Danh mục bảng

vii

Danh mục sơ đồ, đồ thị

viii

Danh mục hộp

ix

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1

1.1

Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

1

1.2

Mục tiêu nghiên cứu

5

1.2.1

Mục tiêu chung

5

1.2.2

Mục tiêu cụ thể

5

1.3

Câu hỏi nghiên cứu

5

1.4

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5

1.4.1

Đối tượng nghiên cứu

5

1.4.2

Phạm vi nghiên cứu

6

PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

7

2.1

Cơ sở lý luận

7

2.1.1

Phân biệt chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, ngành hàng

7

2.1.2

Đặc điểm chuỗi giá trị cam đường canh

10

2.1.3

Ý nghĩa việc phân tích chuỗi giá trị cam đường canh

13

2.1.4

Nội dung nghiên cứu ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO B NÔNG NGHIP VÀ PTNT
HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM
*
VŨ DUY KHI
NGHIÊN CU CHUI GIÁ TR CAM ĐƯỜNG CANH
HUYN LC NGN, TNH BC GIANG
CHUYÊN NGÀNH : KINH T NÔNG NGHIP
MÃ S : 60.62.01.15
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
GS.TS PHM VÂN ĐÌNH
HÀ NI, NĂM 2014
Nghiên cứu chuỗi giá trị của cam canh đường huyện lục ngạn tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu chuỗi giá trị của cam canh đường huyện lục ngạn tỉnh Bắc Giang - Người đăng: nguyenthihau410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Nghiên cứu chuỗi giá trị của cam canh đường huyện lục ngạn tỉnh Bắc Giang 9 10 998