Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH PHÂN LẬP TỪ ĐẤT THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 3(43)/N¨m 2007

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CỦA
MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH
PHÂN LẬP TỪ ĐẤT THÁI NGUYÊN
Vi Thị Đoan Chính - Nguyễn Thị Kim Cúc - Lê Tiến - Trịnh Ngọc Hoàng
(Khoa KH Tự nhiên& Xã hội - ĐH Thái Nguyên)
Trần Đức Sơn (Trường ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên)

1. Đặt vấn đề
Xạ khuNn (actinomycetes) là đối tượng nghiên cứu quan trọng của ngành vi sinh vật. Các
chất kháng sinh do xạ khuNn sinh ra được sử dụng rất nhiều trong y học, sinh học, trong công tác
bảo vệ thực vật và trong nhiều lĩnh vực của đời sống con người.
Thái Nguyên là tỉnh có nhiều diện tích đất nông lâm nghiệp. Điều kiện tự nhiên và khí
hậu ưu đãi nên nguồn tài nguyên vi sinh vật rất phong phú, đáng được đầu tư nghiên cứu. Nhằm
góp phần bảo tồn, phát triển và nghiên cứu ứng dụng nguồn tài nguyên này, chúng tôi đã tiến
hành nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại một số chủng xạ khuNn có hoạt tính kháng sinh
phân lập từ đất Thái Nguyên.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
* Đối tượng
- 2 chủng xạ khu n: NC 182, TC 32 có hoạt tính kháng sinh cao, hoạt phổ rộng và đặc
biệt là có hoạt tính kháng nấm đã được tuyển chọn trong số các chủng xạ khuNn được phân lập
từ đất Thái Nguyên.
- Các chủng vi sinh vật kiểm định: Escherichia coli TA 1283, Bacillus subtilis ATCC
6633, Pseudomonas aeruginosa, Fusarium oxysporum VCM 3028, Fusarium moniliforme VCM
3027, Rhizoctonia solani VCM 3047 do Phòng Di truyền vi sinh vật, Viện Công nghệ Sinh học,
Viện KH&CN Việt Nam cung cấp.
* Phương pháp nghiên cứu
+ Nghiên cứu các đặc điểm hình thái bề mặt bào tử bằng kỹ thuật hiển vi
+ Nghiên cứu các đặc điểm nuôi cấy [1], [2]
+ Nghiên cứu các đặc điểm sinh lý [1], [2]
- Khả năng đồng hoá các nguồn C
- Nhiệt độ tối ưu
- Khả năng chịu muối
+ Xác định hoạt tính kháng sinh theo phương pháp đục lỗ
+ Nghiên cứu phân loại theo Chương trình xạ khuNn quốc tế ISP (International
Streptomyces Programme).
3. Kết quả và thảo luận
* Đặc điểm hình thái
- Chủng TC 32 có bề mặt bào tử xù xì, có lông, cuống sinh bào tử hơi xoắn (Hình 1)
90

T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 3(43)/N¨m 2007

- Chủng NC 182 có bề mặt bào tử xù xì, cuống sinh bào tử xoắn, số lượng bào tử trên một
chuỗi từ 10 – 30 (Hình 2)

Hình 1: Bề mặt bào tử chủng TC 32 (x 10.000)

Hình 2: Bề mặt bào tử chủng NC 182(x 15.000)

* Đặc điểm nuôi cấy
Chúng tôi đã nuôi cấy xạ khuNn trong 9 môi trường khác nhau để quan sát khả năng sinh
trưởng của xạ khuNn và màu sắc của hệ khuNn ty. Kết quả cho thấy xạ khuNn ...
T¹p chÝ Khoac & ng nghÖ
-
Sè 3
(43)
/
m 2007
90
NGHIÊN CU ĐẶC ĐIM SINH HC VÀ PHÂN LOI CA
MT S CHNG X KHUN SINH KHÁNG SINH
PHÂN LP T ĐẤT THÁI NGUYÊN
Vi Th Đoan Chính - Nguyn Th Kim Cúc - Lê Tiến - Trnh Ngc Hoàng
(Khoa KH T nhiên& hi - ĐH Thái Nguyên)
Trn Đức Sơn (Trường ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên)
1. Đặt vn đề
X khuNn (actinomycetes) đối tượng nghiên cu quan trng ca ngành vi sinh vt. Các
cht kháng sinh do x khuNn sinh ra được s dng rt nhiu trong y hc, sinh hc, trong công tác
bo v thc vt và trong nhiu lĩnh vc ca đời sng con người.
Thái Nguyên tnh nhiu din tích đất nông lâm nghip. Điu kin t nhiên khí
hu ưu đãi nên ngun tài nguyên vi sinh vt rt phong phú, đáng được đu tư nghiên cu. Nhm
góp phn bo tn, phát trin nghiên cu ng dng ngun tài nguyên y, chúng tôi đã tiến
hành nghiên cu đặc đim sinh hc và phân loi mt s chng x khuNn hot tính kháng sinh
phân lp t đất Thái Nguyên.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cu
* Đối tượng
- 2 chng x khun: NC 182, TC 32 hot tính kháng sinh cao, hot ph rng đặc
bit hot tính kháng nm đã được tuyn chn trong s các chng x khuNn được phân lp
t đất Thái Nguyên.
- Các chng vi sinh vt kim định: Escherichia coli TA 1283, Bacillus subtilis ATCC
6633, Pseudomonas aeruginosa, Fusarium oxysporum VCM 3028, Fusarium moniliforme VCM
3027, Rhizoctonia solani VCM 3047 do Phòng Di truyn vi sinh vt, Vin Công ngh Sinh hc,
Vin KH&CN Vit Nam cung cp.
* Phương pháp nghiên cu
+ Nghiên cu các đặc đim hình thái b mt bào t bng k thut hin vi
+ Nghiên cu các đặc đim nuôi cy [1], [2]
+ Nghiên cu các đặc đim sinh lý [1], [2]
- Kh năng đồng hoá các ngun C
- Nhit độ ti ưu
- Kh năng chu mui
+ Xác định hot tính kháng sinh theo phương pháp đục l
+ Nghiên cu phân loi theo Chương trình x khuNn quc tế ISP (International
Streptomyces Programme).
3. Kết qu và tho lun
* Đặc đim hình thái
- Chng TC 32 có b mt bào t xù xì, có lông, cung sinh bào t hơi xon (Hình 1)
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH PHÂN LẬP TỪ ĐẤT THÁI NGUYÊN - Trang 2
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH PHÂN LẬP TỪ ĐẤT THÁI NGUYÊN - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH PHÂN LẬP TỪ ĐẤT THÁI NGUYÊN 9 10 166