Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình hoạt động CLB khuyến nông của nông dân ở 4 huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

70

NGHIEÂN CÖÙU ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG VAØ XAÂY DÖÏNG MOÂ HÌNH
HOAÏT ÑOÄNG CAÂU LAÏC BOÄ KHUYEÁN NOÂNG CUÛA NOÂNG DAÂN
ÔÛ 4 HUYEÄN NGOAÏI THAØNH THUOÄC THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH:
NHAØ BEØ, BÌNH CHAÙNH, CUÛ CHI VAØ HOÙC MOÂN

RESEARCH ON THE CURRENT SITUATION AND BUILD THE ACTIVE MODEL OF FARMER’S
EXTENSION CLUB. STUDY CASE AT FOUR DISTRICTS: NHA BE, BINH CHANH, CU CHI AND
HOC MON IN OUTSIDE HOCHIMINH CITY
Nguyeãn Vaên Naêm
Khoa Kinh teá, Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh
ABSTRACT

Ñaët vaán ñeà

Objectives

Hoaït ñoäng cuûa Caâu laïc boä Khuyeán noâng (CLBKN)
ôû thaønh phoà Hoà Chí Minh nhöõng naêm qua coù nhieàu
ñoùng goùp quan troïng trong quaù trình chuyeån giao
tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät (KHKT) cho baø con noâng
daân trong giai ñoaïn môùi, goùp phaàn naâng cao hieäu
quaû kinh teá treân moät ñôn vò dieän tích ñaát noâng
nghieâp, tham gia XÑGN, taêng thu nhaäp, khoâng
ngöøng naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. Chính vì vaäy,
nhaän daïng ñaày ñuû taùc ñoäng cuûa caâu laïc boä khuyeán
noâng vaø chæ ra ñònh höôùng hoaït ñoäng cuûa noù ñoái
vôùi phaùt trieån noâng nghieäp, noâng thoân laø thieát thöïc.

- To show results and efficiency by activities
of extension clubs throught out quantity data.
- To determine extension club patterns,
which were gained income to club’s members.
- To set up relations among club’s members
with other institutions including scientists, business
and administration to increase managerial abilities
in club’s activities.
Research methodology

Muïc tieâu cuûa ñeà taøi

- Random investigation sampling method for
determining and evaluating levels affecting to member’s
benefit based on interview 400 farmers in which 200 farmers
are club members and 200 farmers are out side club.

- Nhaän daïng vaø chæ roõ nhöõng maët maïnh, yeáu,
cô hoäi vaø nhöõng ñe doïa cuûa caâu laïc boä khuyeán
noâng cuûa noâng daân trong phaùt trieån treân ñòa baøn
nghieân cöùu.

- Other typical such as: Participatory Rural
Appraisal (PRA) and SWOT matrix.

- Treân côû sôû phaân tích hieän traïng caùc maët hoaït
ñoäng cuûa töøng loaïi hình caäu laïc boä khuyeán noâng cuûa
noâng daân thoâng qua caùc chæ tieâu ñaùnh giaù cuï theå keøm
löôïng hoùa seõ chæ ra loaïi hình hoaït ñoäng coù hieäu quaû ñeå
nghieân cöùu nhaân roäng.

Higlights of findings
- The secondary data and information
gathered from 400 households showed that
extension clubs had carried some benefit to farmer
members such as raising income, improving
knowledge a...
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 3/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM
70
ABSTRACT
Objectives
- To show results and efficiency by activities
of extension clubs throught out quantity data.
- To determine extension club patterns,
which were gained income to club’s members.
- To set up relations among club’s members
with other institutions including scientists, business
and administration to increase managerial abilities
in club’s activities.
Research methodology
- Random investigation sampling method for
determining and evaluating levels affecting to member’s
benefit based on interview 400 farmers in which 200 farmers
are club members and 200 farmers are out side club.
- Other typical such as: Participatory Rural
Appraisal (PRA) and SWOT matrix.
Higlights of findings
- The secondary data and information
gathered from 400 households showed that
extension clubs had carried some benefit to farmer
members such as raising income, improving
knowledge and extension skills.
- Suggestions to concerned people concluded
the priority issues of marketing and club’s
organisation ability enhancement, as well as
supplying of inputs and credit capital.
- Finally, there were suggestions about
relationship four partners which practically contribute
to enhance activity abilities of extension club in the
future. They included input and output solutions, co-
operative organization and human resource
development in order to gain more than benefit to
extension club and partners in HoChiMinh city.
GIÔÙI THIEÄU
NGHIEÂN CÖÙU ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG VAØ XAÂY DÖÏNG MOÂ HÌNH
HOAÏT ÑOÄNG CAÂU LAÏC BOÄ KHUYEÁN NOÂNG CUÛA NOÂNG DAÂN
ÔÛ 4 HUYEÄN NGOAÏI THAØNH THUOÄC THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH:
NHAØ BEØ, BÌNH CHAÙNH, CUÛ CHI VAØ HOÙC MOÂN
RESEARCH ON THE CURRENT SITUATION AND BUILD THE ACTIVE MODEL OF FARMER’S
EXTENSION CLUB. STUDY CASE AT FOUR DISTRICTS: NHA BE, BINH CHANH, CU CHI AND
HOC MON IN OUTSIDE HOCHIMINH CITY
Nguyeãn Vaên Naêm
Khoa Kinh teá, Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh
Ñaët vaán ñeà
Hoaït ñoäng cuûa Caâu laïc boä Khuyeán noâng (CLBKN)
ôû thaønh phoà Hoà Chí Minh nhöõng naêm qua coù nhieàu
ñoùng goùp quan troïng trong quaù trình chuyeån giao
tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät (KHKT) cho baø con noâng
daân trong giai ñoaïn môùi, goùp phaàn naâng cao hieäu
quaû kinh teá treân moät ñôn vò dieän tích ñaát noâng
nghieâp, tham gia XÑGN, taêng thu nhaäp, khoâng
ngöøng naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. Chính vì vaäy,
nhaän daïng ñaày ñuû taùc ñoäng cuûa caâu laïc boä khuyeán
noâng vaø chæ ra ñònh höôùng hoaït ñoäng cuûa noù ñoái
vôùi phaùt trieån noâng nghieäp, noâng thoân laø thieát thöïc.
Muïc tieâu cuûa ñeà taøi
- Nhaän daïng vaø chæ roõ nhöõng maët maïnh, yeáu,
cô hoäi vaø nhöõng ñe doïa cuûa caâu laïc boä khuyeán
noâng cuûa noâng daân trong phaùt trieån treân ñòa baøn
nghieân cöùu.
- Treân côû sôû phaân tích hieän traïng caùc maët hoaït
ñoäng cuûa töøng loaïi hình caäu laïc boä khuyeán noâng cuûa
noâng daân thoâng qua caùc chæ tieâu ñaùnh giaù cuï theå keøm
löôïng hoùa seõ chæ ra loaïi hình hoaït ñoäng coù hieäu quaû ñeå
nghieân cöùu nhaân roäng.
- Xaây döïng moâ hình hoaït ñoäng caâu laïc boä khuyeán
noâng cuûa noâng daân töông thích vôùi hoaøn caûnh cuï theå
nhaèm taêng cöôøng naêng löïc vaø hoaøn thieän loaïi hình
hoaït ñoäng caâu laïc boä khuyeán noâng cuûa noâng daân ôû 4
huyeän ngoaïi thaønh treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí
Minh.
- Xaây döïng moái quan heä 4 nhaø, trong ñoù caâu
laïc boä laø moät chuû theå cô sôû quan troïng ñaïi dieän cho
noâng daân trong lieân keát naøy nhaèm phaùt huy naêng
löïc hôïp taùc cuûa caâu laïc boä khuyeán noâng cuûa noâng
daân trong phaùt trieån kinh teá.
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
- Thöïc hieän coâng cuï ñaùnh giaù nhanh coù söï
tham gia cuûa noâng daân(PRA) nhaèm nhaän daïng caùc
vaán ñeà lieân quan ñeán noäi dung nghieân cöùu ñeà taøi.
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình hoạt động CLB khuyến nông của nông dân ở 4 huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình hoạt động CLB khuyến nông của nông dân ở 4 huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình hoạt động CLB khuyến nông của nông dân ở 4 huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn 9 10 34