Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng vụ sớm thu đông và xuân hè

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2135 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
- -...— BOCS------------

DƯONG THỊ HỒNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DỒNG
VÀ TUYỂN CHỌN CẤC TỎ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG
VỤ SỚM THƯ ĐễNG VÀ XUÂN Hẩ

LUẬN VÃN THẠC sĩ NÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trổng Ma
số

: 60.62.05

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN HÒNG MINH

HÀ NỘI - 2011
LỜI CAM ĐOAN
Tòi xin cam đoan số liệu và kết quả được nghiên cứu trong luận
văn này là lioàn toàn trung tliực và chua được sử dụng trong bảo vệ bắt
kì một học vị nào.
Tỏi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ đề tỏi hoàn thành luận văn này
đã được cảm 011 và các trích dẫn trong hiặn văn đã được chỉ rõ nguồn
gốc.

Tác già luận văn

DƯƠNG THỊ HỒNG

LỜI CẢM ƠN
Tỏi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tói PGS. TS Nguyễn Hồng
Minh - cán bộ giảng dạy bộ mòn Di truyền - Chọn giống cày tròng,
Trường Đại học Nòng nghiệp Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tỏi trong suốt
quá trình hoàn thành luận văn của mình.
Tòi xin chân thành cảm Ơ11 các thầy cỏ trong Bộ môn Di truyền chọn giống cày ừồng và Viện Sau đại học - trường Đại học Nòng nghiệp
Hà Nội; cùng cán bộ, còng nhân trong Trung tàm nghiên cứu và phát
hiển giống rau chắt lượn® cao - trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã
tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn tỏi hoàn thành tốt đề tài này.
Cuối cùng tòi xin bày tỏ lòng biết ơn sàư sắc tói gia đình, người
thân, bạn bè đó luụn ủng hộ, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình
học tặp, nghiên cứu.
Tác già luận văn

2

DƯƠNG THỊ HỒNG

MỤC LỤC
Lòi cam đoan
Lòi cảm ơn

2
3

Mục lực
Danh mực các chữ viết tắt

4
9

Danh mục bảng
Danh mục hình

10
12

1 MỞ ĐẰU

1

1.1 Đặt Vắn đề
1.2 Mục đích của đề tài
1.3 Yêu cầu

1
2
3

1.4 Ý nghĩa khoa học của đề tài
2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHẼN cứu

3
4

2.1
4.4.1

3

2.1 5

4
2.2 5
4
2.3 5

6
2.4 5

6
2.5 5

2.2

Đặc điềm nở hoa

2.3

Tỳ lệ đậu quả của các tồ họp lai

2.4

Tình hình nhiễm virus và một số sâu bệnh hại của các

tồ họp lai trèn đồng mộng
2.5

Tình hình nhiễm virus trèn đồng mộng

2.6

Một số sâu bệnh hại khác

2.7

Các yểu tố cấu thành năng suất và năng suất

2.8

Số chùm quả h èn cày

2.9

Số quả h èn cày

2.10

Khối lượng hung bình quả

2.11

Năng suất cá thể

2.12

Đặc điểm hình thái quà của các tồ họp lai cà chua vụ

thu đòng năm 2010
2.13

2.6 5

9
2.7 6

2
2.8 6

2
2.9 6

2
2.10

63
2.11

Màu sắc vai quà xanh Màu sắc quả chín Hình dạng

quà Số hạt trẽn quả Số ngăn hạt h èn quà Độ dày tliịt quà

64
2.12

2.14

Chỉ tiêu đặc điềm chắt lượng quả

66

2.15

Đặc điềm thịt quả

...
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
- -...— BOCS------------
DƯONG THỊ HỒNG
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DỒNG
VÀ TUYỂN CHỌN CẤC TỎ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG
VỤ SỚM THƯ ĐễNG VÀ XUÂN Hẩ
LUẬN VÃN THẠC sĩ NÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trổng Ma
số : 60.62.05
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN HÒNG MINH
HÀ NỘI - 2011
LỜI CAM ĐOAN
Tòi xin cam đoan số liệu kết quả được nghiên cứu trong luận
văn này lioàn toàn trung tliực chua được sử dụng trong bảo vệ bắt
kì một học vị nào.
Tỏi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ đề tỏi hoàn thành luận văn này
đã được cảm 011 các trích dẫn trong hiặn văn đã được chỉ nguồn
gốc.
Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng vụ sớm thu đông và xuân hè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng vụ sớm thu đông và xuân hè - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng vụ sớm thu đông và xuân hè 9 10 589