Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng xử lý nước bị nhiễm phèn nặng bằng một số vật liệu sẵn có tại U Minh, Cà Mau

Được đăng lên bởi thoi-hoang-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu khả năng xử lý nước bị nhiễm phèn nặng bằng một số vật liệu sẵn có tại
U Minh, Cà Mau
Ths. Hoàng Văn Thơi
Tóm tắt
Nghiên cứu khả năng xử lý nước bị nhiễm phèn bằng một số vật liệu sẵn có tại địa phương,
được thực hiện tại Tiểu khu 038, Lâm ngư trường U Minh I, thuộc xã Nguyễn Phích, huyện
U Minh, tỉnh Cà Mau trong thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 10/2008. Nghiên cứu này
nhằm chọn được hàm lượng thích hợp cho từng loại vật liệu thử nghiệm và đánh giá được
mức độ cải thiện môi trường nước nhiễm phèn nặng tại địa phương sau khi sử dụng các
loại vật liệu sẵn có như than bùn, chuối cây, rơm rạ.
Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại về tỷ lệ trọng lượng
các loại vật liệu trong phòng và đánh giá khả năng cải thiện môi trường nước ngoài đồng
ruộng. Mẫu nước theo từng nghiệm thức được thu 2 tháng/lần, theo dõi biến động môi
2-

4

2+

3+

+3

2

5

trường nước bằng các chỉ tiêu DO, pH , độ mặn, SO , Fe , Fe , Al , H S, BOD , COD
và chỉ số sinh học như khả năng sống sót của lục bình, cá sặn rằn.Kết quả, cho thấy hàm
lượng 15% rơm, 20% chuối cây và 10% than bùn là thích hợp cho việc làm tăng pH và cải
thiện môi trường nước nhiễm phèn nặng.
Sử dụng Chuối cây 20% đạt được 4 chỉ tiêu với 04 chỉ tiêu giảm từ 2.5 – 5.1 lần và 01 chỉ
tiêu tăng 1.6 lần. Rơm 15% cũng đạt 3 chỉ tiêu, 05 chỉ tiêu giảm từ 1.5 – 3.6 lần, 01 chỉ
tiêu tăng 1.6 lần. Than bùn 10% cũng đạt 4 chỉ tiêu, nhưng 4 chỉ tiêu giảm ít hơn 2.0-2.9
lần, 01 chỉ tiêu tăng chỉ ở mức 1.4 lần.
Lục bình có thể sống và sinh trưởng tốt ở nghiệm thức C20, nhưng không tồn tại được ở
nghiệm thức T10 và R15.
Cá Sặt có thể sống được trong các ao có xử lý bằng vật liệu thí nghiệm, nhưng không tồn
tại ở ao đối chứng quá 2 giờ.
Từ khóa: phèn, u minh, môi trường, than bùn, chuối cây, rơm rạ
Mở đầu
Việt Nam là một trong những nước có diện tích đất phèn lớn trên thế giới với 2.140.306 ha;
trong đó Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm tới 88% với 1.885.890 ha. Riêng
tỉnh Cà Mau có 279.974 ha đất phèn, chiếm 53.73% diện tích toàn tỉnh, trong đó đất phèn
hoạt động 81.285 ha, đất phèn tiềm tàng 198.689 ha (Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông
nghiệp Miền Nam, 1999). Tuy nhiên, diện tích đất phèn tiềm tàng đang bị giảm suốt nhanh
chóng, nhường chỗ cho diện tích đất phèn hoạt động do các hoạt động kinh tế như trồng
rừng thâm canh, đào kênh … dẫn đến sự lan tỏa phèn gần như toàn vùng, kéo theo là hậu
quả của nó. Đặc tính của đất phèn là chứa các khoáng chất như Jarosite, Pyrite rất dễ bị ô
x...
Nghiên cứu khả năng xử nước bị nhiễm phèn nặng bằng một số vật liệu sẵn tại
U Minh, Cà Mau
Ths. Hoàng Văn Thơi
Tóm tắt
Nghiên cứu khả năng xử lý nước bị nhiễm phèn bằng một số vật liệu sẵn có tại địa phương,
được thực hiện tại Tiểu khu 038, Lâm ngư trường U Minh I, thuộc xã Nguyễn Phích, huyện
U Minh, tỉnh Mau trong thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 10/2008. Nghiên cứuy
nhằm chọn được hàm lượng thích hợp cho từng loại vật liệu thử nghiệm đánh giá được
mức độ cải thiện môi trường nước nhiễm phèn nặng tại địa phương sau khi sử dụng các
loại vật liệu sẵn có như than bùn, chuối cây, rơm rạ.
Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại về tỷ lệ trọng lượng
các loại vt liệu trong phòng đánh giá khả ng cải thiện môi trường nước ngoài đồng
ruộng. Mẫu nước theo từng nghiệm thức được thu 2 tháng/lần, theo dõi biến động môi
trường nước bằng các chỉ tiêu DO, pH , độ mặn, SO
4
2-
, Fe
2+
, Fe
3+
, Al
+3
, H
2
S, BOD
5
, COD
chỉ số sinh học như khả năng sống sót của lục bình, sặn rằn.Kết quả, cho thấy hàm
lượng 15% rơm, 20% chuối cây10% than bùnthích hợp cho việc làm tăng pH và cải
thiện môi trường nước nhiễm phèn nặng.
Sử dụng Chuối cây 20% đạt được 4 chỉ tiêu với 04 chỉ tiêu giảm từ 2.5 5.1 lần 01 chỉ
tiêu tăng 1.6 lần. Rơm 15% cũng đạt 3 chỉ tiêu, 05 chỉ tiêu giảm từ 1.5 3.6 lần, 01 chỉ
tiêu tăng 1.6 lần. Than bùn 10% cũng đạt 4 chỉ tiêu, nhưng 4 chỉ tiêu giảm ít hơn 2.0-2.9
lần, 01 chỉ tiêu tăng chỉ ở mức 1.4 lần.
Lục bình thể sống sinh trưởng tốt nghiệm thức C20, nhưng không tồn tại được
nghiệm thức T10 và R15.
Sặt thể sống được trong các ao xử bằng vật liệu thí nghiệm, nhưng không tồn
tại ở ao đối chứng quá 2 giờ.
Từ khóa: phèn, u minh, môi trường, than bùn, chuối cây, rơm rạ
Mở đầu
Việt Nam là một trong những nước có diện tích đất phèn lớn trên thế giới với 2.140.306 ha;
trong đó Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm tới 88% với 1.885.890 ha. Riêng
tỉnh Mau 279.974 ha đất phèn, chiếm 53.73% diện tích toàn tỉnh, trong đó đất phèn
hoạt động 81.285 ha, đất phèn tiềm tàng 198.689 ha (Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông
nghiệp Miền Nam, 1999). Tuy nhiên, diện tích đất phèn tiềm tàng đang bị giảm suốt nhanh
chóng, nhường chỗ cho diện tích đất phèn hoạt động do c hoạt động kinh tế như trồng
rừng thâm canh, đào kênh dẫn đến sự lan tỏa phèn gần như toàn vùng, kéo theo hậu
quả của nó. Đặc tính của đất phèn chứa các khoáng chất như Jarosite, Pyrite rất d bị ô
xy hoá để phóng thích ra các loại ion H+ làm cho môi trường nước bị phèn hoá (pH giảm)
tạo điều kiện cho các ion như Al3+, Fe2+, Fe3+, SO42- được giải phóng, các ion này thâm
nhập vào các mô tế bào của các loài động thực vật, gây ức chế quá trình trao đổi chất dẫn
đến phá huỷ tế bào. Mặt khác các ion này cũng làm vô hiệu hoá các chất dinh dưỡng trong
môi trường đất, nước làm cho chúng tạo thành các hợp chất khó hấp phụ, dẫn đến sự thiếu
hụt giả tạo dinh dưỡng đất.
Hiện nay, nguồn nước mặt ở các kênh rạch, trên đồng ruộng mặt đất rừng Tràm vùng U
Minh hạ, đang bị nhiễm phèn rất nghiêm trọng. Vào giữa mùa mưa (tháng 10-2005) nhưng
Nghiên cứu khả năng xử lý nước bị nhiễm phèn nặng bằng một số vật liệu sẵn có tại U Minh, Cà Mau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng xử lý nước bị nhiễm phèn nặng bằng một số vật liệu sẵn có tại U Minh, Cà Mau - Người đăng: thoi-hoang-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng xử lý nước bị nhiễm phèn nặng bằng một số vật liệu sẵn có tại U Minh, Cà Mau 9 10 323