Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học kỹ thuật: Xác định mô hình cây trồng ngắn ngày tại vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

64

XAÙC ÑÒNH MOÂ HÌNH CAÂY TROÀNG NGAÉN NGAØY
TAÏI VUØNG ÑOÀNG BAØO DAÂN TOÄC TÆNH ÑOÀNG NAI

DETERMINATION ANNUAL CROPPING MODEL IN ETHNIC MINORITY AREAS
OF DONGNAI PROVINCE
Phaïm Vaên Hieàn (*), Voõ Vaên Phi (**)
(*) Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.Hoà Chí Minh; (**) Trung taâm Khuyeán noâng Ñoàng Nai
Email: pvhien61@gmail.com, ÑTDÑ: 0913464989
ABSTRACT

GIÔÙI THIEÄU

The project on “Determination Annual
Cropping Model in Ethnic Minority Areas of
Dongnai province” was carried out from May 2005
to December 2006. The project’s object aims an
assessment and treatment annual cropping
systems, to determine suitable model and to
transfer into farming systems of minority people
in Xuan Loc and Cam My districts, Dongnai
province. PRA method, interview 135 farmers by
questionnaires and four large experiments was
applied. The results showed that:

Ñoàng Nai coù 2.218.900 ngöôøi, trong ñoù daân toäc
ít ngöôøi chieám 3,2%, haàu heát ngöôøi daân toäc sinh
soáng baèng ngheà noâng ôû nhöõng vuøng saâu, vuøng xa
cuûa tænh. Soá hoä ngheøo ngöôøi daân toäc chieám 42% so
vôùi tyû leä hoä ngheøo caû tænh (12,26%). Thu nhaäp bình
quaân thaáp 73.500ñ/ngöôøi/thaùng, khoaûng caùch giöõa
nhoùm giaøu vôùi ngheøo 12,4 laàn, nhaø ôû phaàn lôùn laø
taïm.

- The analysis of natural situation, economy
of household and annual cropping systems.
Farmer’s group was ranked matrix of problem and
suggested to select four trial patterns to transfer
into annual cropping systems in four communes.
- Maize - Cotton pattern in Song Ray
commune, Cam My district had profit (6.9 million
VND/ha/year) higher than the model of MaizeMaize of farmer (5.8 million VND/ha/year). The
Cotton tree was good grown and not impacted bad
on soil environment.
- Maize - Soybean pattern in Xuan Phu
commune, Xuan Loc district and Song Ray
commune, Cam My district had profit (8.9-11
million VND/ha/year) higher than the model of
Maize-Maize of farmer (5.8-6.5 million VND/ha/
year). The Soybean was good grown and improved
soil environment, specially humic index.
- Maize + Curcuma patter in Xuan Tay
commune, Cam My district had profit (13.4 million
VND/ha/year) higher than Maize-Maize model of
farmer (6.5 million VND/ha/year). The curcuma
tree good was grown and not impacted bad to soil
environment.
- Rice-Rice-Maize patter in Xuan Hung
commune, Xuan Loc district had profit (15.6 million
VND/ha/year) higher than three seasons of rice
monoculture of farmer (8.1 million VND/ha/year).
The ma...
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM
64
XAÙC ÑÒNH MOÂ HÌNH CAÂY TROÀNG NGAÉN NGAØY
TAÏI VUØNG ÑOÀNG BAØO DAÂN TOÄC TÆNH ÑOÀNG NAI
DETERMINATION ANNUAL CROPPING MODEL IN ETHNIC MINORITY AREAS
OF DONGNAI PROVINCE
Phaïm Vaên Hieàn (*), Voõ Vaên Phi (**)
(*) Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.Hoà Chí Minh; (**) Trung taâm Khuyeán noâng Ñoàng Nai
Email: pvhien61@gmail.com, ÑTDÑ: 0913464989
ABSTRACT
The project on “Determination Annual
Cropping Model in Ethnic Minority Areas of
Dongnai province” was carried out from May 2005
to December 2006. The project’s object aims an
assessment and treatment annual cropping
systems, to determine suitable model and to
transfer into farming systems of minority people
in Xuan Loc and Cam My districts, Dongnai
province. PRA method, interview 135 farmers by
questionnaires and four large experiments was
applied. The results showed that:
- The analysis of natural situation, economy
of household and annual cropping systems.
Farmer’s group was ranked matrix of problem and
suggested to select four trial patterns to transfer
into annual cropping systems in four communes.
- Maize - Cotton pattern in Song Ray
commune, Cam My district had profit (6.9 million
VND/ha/year) higher than the model of Maize-
Maize of farmer (5.8 million VND/ha/year). The
Cotton tree was good grown and not impacted bad
on soil environment.
- Maize - Soybean pattern in Xuan Phu
commune, Xuan Loc district and Song Ray
commune, Cam My district had profit (8.9-11
million VND/ha/year) higher than the model of
Maize-Maize of farmer (5.8-6.5 million VND/ha/
year). The Soybean was good grown and improved
soil environment, specially humic index.
- Maize + Curcuma patter in Xuan Tay
commune, Cam My district had profit (13.4 million
VND/ha/year) higher than Maize-Maize model of
farmer (6.5 million VND/ha/year). The curcuma
tree good was grown and not impacted bad to soil
environment.
- Rice-Rice-Maize patter in Xuan Hung
commune, Xuan Loc district had profit (15.6 million
VND/ha/year) higher than three seasons of rice
monoculture of farmer (8.1 million VND/ha/year).
The maize tree was good grown, and nutrition of
soil unchange after the research.
GIÔÙI THIEÄU
Ñoàng Nai coù 2.218.900 ngöôøi, trong ñoù daân toäc
ít ngöôøi chieám 3,2%, haàu heát ngöôøi daân toäc sinh
soáng baèng ngheà noâng ôû nhöõng vuøng saâu, vuøng xa
cuûa tænh. Soá hoä ngheøo ngöôøi daân toäc chieám 42% so
vôùi tyû leä hoä ngheøo caû tænh (12,26%). Thu nhaäp bình
quaân thaáp 73.500ñ/ngöôøi/thaùng, khoaûng caùch giöõa
nhoùm giaøu vôùi ngheøo 12,4 laàn, nhaø ôû phaàn lôùn laø
taïm.
Xuaân Loäc, Caåm Myõ laø 2 huyeän coù 1.298 hoä vôùi
17 daân toäc ít ngöôøi ngheøo, ñaây laø hai huyeän coù
nhöõng ñieåm ñaëc tröng cuûa ñoàng baøo daân toäc baûn
ñòa vaø nhaäp cö treân ñòa baøn tænh. Haàu heát nguôøi
daân toäc coù trình ñoä vaên hoùa thaáp, thieáu voán, öùng
duïng caùc bieän phaùp kyõ thuaät trong saûn xuaát coøn
nhieàu haïn cheá, heä thoáng canh taùc chöa hôïp lyù, naêng
suaát caùc loaïi caây troàng thaáp. Nhaèm caûi thieän heä
thoáng canh taùc hieän taïi cuûa ñoàng baøo daân toäc, taêng
naêng suaát caây troàng, goùp phaàn xoùa ñoùi giaûm ñoùi
ngheøo. Ñeà taøi “Caûi tieán heä thoáng caây troàng ngaén
ngaøy taïi moät soá vuøng ñoàng baøo daân toäc tænh Ñoàng
Nai” ñöôïc thöïc hieän.
Muïc ñích: Ñaùnh giaù vaø thöû nghieäm heä thoáng caây
troàng caïn ngaén ngaøy, xaùc ñònh moâ hình caây troàng
ngaén ngaøy hôïp lyù treân töøng vuøng daân toäc, nhaèm naâng
cao naêng suaát, taêng thu nhaäp vaø goùp phaàn xoùa ñoùi
giaûm ngheøo taïi boán xaõ thuoäc huyeän Xuaân Loäc & Caåm
Myõ, tænh Ñoàng Nai.
VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP
Vaät lieäu: Caây troàng caïn ngaén ngaøy (baép, ñaäu, ngheä,
boâng vaûi, ñaäu naønh) trong caùc heä thoáng caây troàng
cuûa ngöôøi daân toäc tham gia nghieân cöùu.
Phöông phaùp ñieàu tra
- Phöông phaùp ñaùnh giaù noâng thoân coù söï tham
gia PRA (Participatory Rural Appraisal) aùp duïng
ñeå ñieàu tra, xaùc ñònh nhöõng yeáu toá coù lieân quan
ñeán hieäu quaû kinh teá- kyõ thuaät vaø caùc heä thoáng caây
troàng.
- Thaûo luaän nhoùm KIP (Key Informant Panel)
cuøng ngöôøi daân “noàng coát”, baøn baïc löïa choïn nhöõng
Nghiên cứu khoa học kỹ thuật: Xác định mô hình cây trồng ngắn ngày tại vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khoa học kỹ thuật: Xác định mô hình cây trồng ngắn ngày tại vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học kỹ thuật: Xác định mô hình cây trồng ngắn ngày tại vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai 9 10 720