Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu kiến thức bản địa trong bảo quản một số loại nông sản của người E đê và người M'Nông tỉnh Daklak

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghieân cöùu kieán thöùc baûn ñòa
trong baûo quaûn moät soá loaïi
noâng saûn cuûa ngöôøi Eâñeâ
vaø ngöôøi M’Noâng
tænh Daklak

1. Ñaët vaán ñeà
-

Daklak coù 1,95 tr ha vaø 1,94 tr ngöôøi thuoäc 43 daân toäc
Vuøng ñaát nhieàu phong tuïc taäp quaùn vaø giaøu tính nhaân vaên
Nhieàu KTBÑ trong saûn xuaát NN vaø quaûn lyù taøi nguyeân
KTBÑ trong baûo quaûn NSP chöa ñöôïc hieåu bieát ñaày ñuû
Coù nhieàu hình thöùc baûo quaûn khaùc nhau töø thoâ sô ñeán hieän ñaïi
Baûo quaûn söû duïng KTBÑ ñôn giaûn vaø coù hieäu quaû cao
Töø yù töôûng caàn hieåu bieát vaø heä thoáng laïi caùc phöông thöùc baûo
quaûn chæ söû duïng KTBÑ cuûa ngöôøi daân toäc taïi Taây nguyeân,
chuùng toâi thöïc hieän ñeà taøi:

“Kieán thöùc baûn ñòa trong baûo quaûn moät soá loaïi noâng saûn cuûa
ngöôøi Eâñeâ vaø Mnoâng taïi Daklak”

Muïc tieâu cuûa ñeà taøi
• Ñaùnh giaù hieän traïng phöông thöùc baûo
quaûn noâng saûn phaåm cuûa ngöôøi Eâñeâ vaø
ngöôøi Mnoâng taïi Daklak, nhaèm heä thoáng
hoaù kieán thöùc baûn ñòa, goùp phaàn cung caáp
cô sôû khoa hoïc vaø thöïc tieãn cho phöông
thöùc baûo quaûn noâng saûn baèng kieán thöùc
baûn ñòa.

2. Moät soá khaùi nieäm
1. Baûo quaûn
Baûo quaûn laø quaù trình giöõ gìn cho khoûi hö hoûng
vaø hao huït
2. Toäc ngöôøi
Coäng ñoàng ngöôøi coù teân goïi, ñòa vöïc cö truù, ngoân
ngöõ, ñaëc ñieåm sinh hoaït vaø vaên hoaù rieâng.
3. Kieán thöùc
Nhöõng ñieàu hieåu bieát coù ñöôïc do töøng traûi

Toäc ngöôøi
EÂñeâ
- Noùi ngoân ngöõ Malay-polinesia, taây Indo
- Soáng thaønh coäng ñoàng ôû nhöõng khu baèng phaúng hay
ven caùc con soâng, con suoái.
- Eâñeâ hình thaønh nhieàu nhoùm ñòa phöông nhö: Kpaê,
Añham, Mñhur, Bloâ, Eâpan, Hwing, Dlieâ,… do coù
tính coäng ñoàng cao, neân thoáng nhaát xem Eâñeâ Kpaê
laø Eâñeâ chính thoáng.
- Cheá ñoä maãu heä phaân quyeàn nghieâm ngaët @

Toäc ngöôøi
Mnoâng
- Noùi ngoân ngöõ Mon-Khome
- Thöôøng soáng treân trieàn ñoài
- Nhoùm Mnoâng ñòa phöông nhö Gar, Nong,
Chil, Kueânh, Ñíp, Po rang, Preh, Rlaâm,
Budaâng.v.v… Coäng ñoàng M’Noâng coù nhieàu
phöông ngöõ
- Nhaø cuûa ngöôøi M’noâng goác laø nhaø treät “cöûa
voøm”
- Cheá ñoä maãu heä phaân quyeàn khoâng nghieâm
ngaët

Kieán thöùc
• KT Baûn ñòa (Indigenous
Knowledge) laø moät heä
thoáng KT cuûa caùc daân toäc
baûn ñòa taïi moät khu vöïc
cuï theå naøo ñoù, noù toàn taïi
vaø phaùt trieån trong nhöõng
hoaøn caûnh nhaát ñònh vôùi
söï ñoùng goùp cuûa moïi
thaønh vieân trong coäng
ñoàng ôû moät vuøng ñòa lyù
xaùc ñònh. KTBÑ

• KT Haøn laâm (Academic
Knowledge) laø nhöõng KT
ñöôïc hình tha...