Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH NẤM HẠI CÓI VỤ CHIÊM 2014 VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI NGA TÂN, NGA SƠN, THANH HOÁ

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------

------

TRẦN HOÀNG DƯƠNG

KHẢO SÁT MỘT SỐ MẪU GIỐNG CÓI VÀ NGHIÊN CỨU
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ðỘ TRỒNG ðẾN SINH TRƯỞNG,
PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÓI NGUYÊN LIỆU
TRONG VỤ MÙA TẠI KIM SƠN – NINH BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: Trồng trọt
Mã số: 60 62 01

Người hướng dẫn khoa học: TS. NINH THỊ PHÍP

HÀ NỘI - 2012

LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan toàn bộ số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn
này là hoàn toàn trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị, một
công trình nghiên cứu nào.
Tôi xin cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này
ñều ñã ñược cảm ơn. Trong luận văn tôi sử dụng các thông tin từ nhiều nguồn
khác nhau, các thông tin trích dẫn ñược sử dụng ñều ñược ghi rõ các nguồn
gốc, xuất xứ.
Tác giả luận văn

Trần Hoàng Dương

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………

i

LỜI CẢM ƠN
ðể hoàn thành luận văn thạc sĩ này, ngoài sự nỗ lực phấn ñấu của bản
thân, tôi còn nhận rất nhiều sự giúp ñỡ quý báu khác.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Ninh Thị Phíp ñã tận tình
hướng dẫn, giúp ñỡ, dìu dắt tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo và cán bộ Viện sau ñại học, Khoa
Nông học, Bộ môn Cây Công nghiệp - Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội
ñã quan tâm và tạo ñiều kiện cho tôi thực hiện luận văn.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các tập thể, cá nhân, bạn bè và
người thân ñã ñộng viên khích lệ tôi trong thời gian học tập tại trường và
thực hiện ñề tài tốt nghiệp.
Hà Nội, ngày tháng

năm 2012

Tác giả luận văn

Trần Hoàng Dương

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………

ii

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ðOAN ........................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................ ii
MỤC LỤC ...................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................ iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................. iv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................... v
1. MỞ ðẦU ................................................................................................... 1
1. ðặt vấn ñề ......
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------------
TRẦN HOÀNG ƠNG
KHẢO SÁT MỘT SỐ MẪU GIỐNG CÓI VÀ NGHIÊN CỨU
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ðỘ TRỒNG ðẾN SINH TRƯỞNG,
PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÓI NGUYÊN LIỆU
TRONG VỤ MÙA TẠI KIM SƠN – NINH BÌNH
LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành: Trồng trọt
Mã số: 60 62 01
Ni hưng dn khoa học: TS. NINH TH PHÍP
HÀ NỘI - 2012
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH NẤM HẠI CÓI VỤ CHIÊM 2014 VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI NGA TÂN, NGA SƠN, THANH HOÁ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH NẤM HẠI CÓI VỤ CHIÊM 2014 VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI NGA TÂN, NGA SƠN, THANH HOÁ - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH NẤM HẠI CÓI VỤ CHIÊM 2014 VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI NGA TÂN, NGA SƠN, THANH HOÁ 9 10 676